Gyermekkori álmok: roma/cigány gyermekkultúra és az identitás erősítése

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2024.1.56.71

Kulcsszavak:

roma/cigány, mese, identitás, kultúra, szociális tanulás

Absztrakt

Jelen tanulmányban a roma/cigány mesék identitásban, szociális tanulásban való jelentőségét és szerepét tekintjük át. Az elemzés során igyekszünk bemutatni és érzékeltetni a magyarországi cigány kultúra értékeit. Az értekezés kiindulópontja, hogy az egyén nemcsak valós közösségi normákat, értékeket, viselkedés módokat, attitűdöket és szerepeket sajátít el, hanem életébe beépít fiktív modellek által közvetített tanulságokat is. Ezek a modellek lehetnek tankönyvek, filmek, zenék, olyan irodalmi alkotások, mint a mesék. A tanulmány célja, hogy bemutassa felhívja a cigány mesék által közvetített kulturális értékekre, illetve az etnikai identitás továbbörökítésében játszott kulcsfontosságú szerepére.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Assmann, J. (2004). A kulturális emlékezet.– Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. Atlantisz Könyvkiadó.

Bábosik, I. (2004). Neveléselmélet– Nevelés az Európai Unióban. Osiris Kiadó.

Balogh, Z. & Fábiánné Andrónyi, K. (2011). Romológiai ismeretek, https://docplayer.hu/5159291-Romologiai-ismeretek.html, (2023.12.15.)

Bari, K. (1999). Cigány folklór, Magyarországon, Románia, I–X. Magánkiadás.

Brezinka, W. (1990). Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft. Analyse, Kritik, Vorschläge. 5. Auflage. Ernst Reinhardt Verlag. https://doi.org/10.2378/9783497011896

Csoma, Gy. (1998). A művelődés pragmatikus útja. Új Pedagógiai Szemle, 48(1), 24–39.

Dupcsik, Cs. & Szabari, V. (2015). Elméleti bevezető az Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban című OTKA kutatáshoz. Socio.hu, Társadalomtudományi Szemle, 5(3), 44–63. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2015.3.44

Durkheim, E. (1978). A társadalmi tények magyarázatához. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Erdész, S. (1996). A cigány népmesékről. Etnographia, 107(1–2), 167–174.

Forray, R. K. & Mohácsi, E. (2002). Esélyek és korlátok. In Csepeli, Gy., Örkény, A. & Székelyi, M. (2001). Ambíciók iskolája. Kézirat. Külügyminisztérium.

Forray, R. K. (1998). Cigánykutatás és nevelésszociológia. Iskolakultúra 8(), 3-13.https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/18892

Fraser Sir, A. (2002). A cigányok. Osiris Kiadó.

Geertz, C. (2001). Az értelmezés hatalma. Századvég Kiadó.

Geulen, D. (1980). Die historische Entwicklung sozialisationstheoretischer Paradigmen, - S. 15-49 in: K. Hurrelmann - D. Ulich (hrsg) Handbuch der Sozialisationsforschung - Basel, Weinheim 1989 Das vergesellschaftete Subjekt - Frankfurt am Main, Suhrkamp

Giddens, A. (2000). Szociológia. Osiris Kiadó.

Görög, V. (1994). A cigány folklór. In Bódi, Zs. (Ed.), Cigány néprajzi Tanulmányok 2. Az I. Nemzetközi Cigány Néprajzi, Történeti, nyelvészeti és Kulturális Konferencia előadásai (pp. 122–147). Magyar Néprajzi Társaság.

Görög-Karády, V. (2003). Cigánymese, cigánymesegyűjtés, cigánymese-kutatás. In Bálint, P. (Ed.), A meseszövés változatai. Mesemondók, mesegyűjtők és meseírók (pp. 9–50). Didakt Kft.

Görög-Karády, V. (2006). Éva gyermekei és az egyenlőtlenség eredete összes példány. L’Harmattan Kiadó.

Kapitány, Á. & Kapitány, G. (2012). Kultúra és az értékek szerepéről. In Kovách, I., Dupcsik, Cs., P. Tóth, T. & Takács, J. (Eds.), Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon (pp. 83–99). MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont (Szociológiai Intézet), Argumentum Kiadó.

Kardiner, A. (1971). Az egyén és társadalma. In Buda, B. (Ed.), A pszichoanalízis és modern irányzatai (pp. 353–374). Gondolat Kiadó.

Karsai, E. (1999). Romane paramichi, Cigány mese-mondavilág I. Anda Romani Kultúra Alapítvány.

Kemény, I., Janky, B. & Lengyel, G. (2004). A magyarországi cigányság 1971–2003. Gondolat Kiadó.

Kovách, I. (2017, Ed.). Társadalmi integráció, Az egyenlőtlenségek, az együttműködés, az újraelosztás és a hatalom szerkezete a magyar társadalomban. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet Belvedere Meridionale Kiadó.

Kozma, T. (2001). Pedagógiánk paradigmái. In Csapó, B. & Vidákovich, T. (Eds.), Neveléstudomány az ezredfordulón. Tanulmányok Nagy József tiszteletére (pp. 23–38). Nemzeti Tankönyvkiadó.

Kron, W. F. (2000). Pedagógia. Osiris Kiadó.

KSH, (2022). Nemzetiségi kötődés. https://nepszamlalas2022.ksh.hu/eredmenyek/vegleges-adatok/kiadvany/ (2024.03.05.)

László, J. (1999). Identitás és szociális reprezentáció. Magyar Pszichológiai Szemle, 54(1), 5–18. https://adt.arcanum.com/hu/view/MTA_MagyarPszichologiaiSzemle_54/?pg=6&layout=s (2024.03.07.)

Leach, E. (1996). Szociálantropológia. Osiris Kiadó.

Liégeois, J.-P. (2002). Romák, cigányok, utazók. Pont Kiadó.

Maszlag, F. (2022). „A cigányok önazonosságának változása” Identitásmintázatok oláh cigány nők három generációjában. Doktori disszertáció, Debreceni Egyetem.

Mead, G. H. (1973). A pszichikum, az én és a társadalom. Gondolat Kiadó.

Munn, N. D. (1983). Szimbolizmus rituális összefüggésben – a szimbolikus cselekvés nézőpontjai. In Hoppál, M. & Niedermüller, P. (Eds.), Jelképek – kommunikácio – társadalmi gyakorlat. Válogatott tanulmányok a szimbolikus antropológia köréből (pp. 199–226). Tömegkommunikációs Kutatóközpont.

Nagy, O. (1978). A táltos törvénye. Népmese és esztétikum. Kriterion Könyvkiadó.

Nagy, O. (1974). Hősök, csalókák, ördögök. Kriterion Könyvkiadó.

Okely, J. (1983). The Traveller Gypsies. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511621789

Piaget, J. (1993). Az értelem pszichológiája, Gondolat Kiadó

Piasere L. (1997). A ciganológusok szerelmei - Válogatott tanulmányok. Kulturális Antropológiai Cigánytanulmányok 2. ELTE BTK Kulturális Antropológiai Tanszéki Csoportja.

Prónai, Cs. (1995). Cigánykutatás és kulturális antropológia (rövid vázlat). ELTE BTK Kulturális Antropológiai Tanszéki Csoportja, Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Társadalomtudományi és Közművelődési Tanszéke.

Réger, Z. (2002). Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció, nyelvi hátrány. Soros Alapítvány - MTA Nyelvtudományi Intézet.

Somlai, P. (1997). Szocializáció. A kulturális átörökítés és a társadalmi beilleszkedés folyamata. Corvina Kiadó.

Stewart, M. (1994). Daltestvérek. Az oláhcigány identitás és közösség továbbélése a szocialista Magyarországon. Twins Kiadó, MTA Szociológiai Intézet, Max Weber Alapítvány.

Szuhay, P. (1999). A magyarországi cigányság kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája. Panoráma.

Utasi, Á. (2002). A bizalom hálója. Mikrotársadalmi kapcsolatok, szolidaritás. Új Mandátum Könyvkiadó.

Vekerdi, J. (1974). A cigány népmese. Akadémiai Kiadó.

##submission.downloads##

Megjelent

2024-05-22

Hogyan kell idézni

Maszlag, F. (2024). Gyermekkori álmok: roma/cigány gyermekkultúra és az identitás erősítése. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 12(1), 56–71. https://doi.org/10.31074/gyntf.2024.1.56.71

Folyóirat szám

Rovat

Tematikus tanulmányok