Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Szerzői útmutatók

Kedves Szerzőnk!

Örömmel üdvözöljük a Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat honlapján. Amennyiben kéziratot szeretne publikálni, kérjük, olvassa el figyelmesen a Kézirat benyújtásának folyamatát.

Kézirat benyújtásának folyamata

Az Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat az Open Journal System (OJS3) keretrendszerét használja publikálásra. Kéziratot több műfajban fogadunk.

A folyóirat eredeti, máshol még meg nem jelentetett, más folyóirathoz párhuzamosan be nem nyújtott tanulmányokat közöl. A megjelentetett tanulmányok Szerzői megőrzik azt a jogukat, hogy írásukat a Gyermeknevelés Tudományos Folyóiratban történő online megjelenés után másutt, nyomtatott formában, tanulmánykötetben, konferenciakötetben, illetve más nyelven újra közöljék, az eredeti megjelenés feltüntetésével. Megjelenés szempontjából nem számít előzetes publikálásnak a zárt körben való terjesztés (kutatási zárójelentés, konferencia előadás, belső kiadvány), valamint a megjelent monográfia.

Bírálati folyamat

A Gyermeknevelés Tudományos Folyóirathoz benyújtott írást, amennyiben a Tanulmány rovatban jelenik meg, minden esetben a szakterületet jól ismerő bírálók véleményezik. Mind a Szerző(k), mind a felkért független bírálók anonim módon vesznek részt a publikálást előkészítő folyamatban. Kiemelten fontos, hogy a Szerző(k) az absztraktban és a tanulmány szövegében, ne egyértelműsítsék magukat.

A lektorálás fő szempontjai: 1. a folyóirat profiljához illeszkedés, 2. a problémafelvetés aktualitása, 3. az írásban megjelentetett elméleti megközelítések relevanciája, újdonsága, koherenciája, 4. az alkalmazott kutatási paradigma, 5. az alkalmazott kutatási és adatelemzési módszerek minősége, 6. az eredmények bemutatása, 7. összbenyomás a kéziratról.

A bírálat online történik, melynek eredményéről a Szerző értesítést kap. Kettő elutasító bírálat esetén a folyóirat nem közli az írást, annak módosított változatát sem. Egy pozitív és egy elutasító bírálat esetében a folyóirat kiküldi egy harmadik bírálónak a szöveget. Kettő pozitív bírálat esetében, a Szerző egy alkalommal pontosítja a szöveget a bírálók által felsorolt, általuk megjelölt módosításoknak megfelelően. amennyiben a bírálók elfogadják a szerző módosításait, a folyóirat közli a tanulmányt. A bírálói véleményeket a bírálók nevének feltüntetése nélkül küldi meg a szerkesztőség a szerzőnek, több szerző esetén csak az első vagy levelező szerzőnek. A folyóirat törekszik arra, hogy a bírálati folyamat rövidebb legyen kettő hónapnál.

Beküldésellenőrző lista

A kézirat benyújtási folyamatának része, hogy a Szerzők ellenőrizzék, kéziratuk megfelel-e az alábbi listán szereplő elvárásoknak. Azokat az írásokat, melyek az alább leírtaknak nem felelnek meg, a szerkesztőség nem fogadja be.

A benyújtott fájl formátuma: Open Office vagy Microsoft Word .doc vagy .rtf, Times New Roman betűtípus, 12-es betűnagyság, szimpla sortávolság, beépített formázás és stílus nélkül. Táblázatokat, ábrákat, diagramokat, képeket mindig külön dokumentumban, word, excel vagy .jpg formában kérjük elküldeni. A benyújtott fájl neve a kézirat címének kezdete és a dátum: A tanító új szerepe_20200615)

Minden rovat meghatározza a beküldésellenőrző listáját, kérjük, ezek figyelembevételét.

Publikációs stílus

A Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat hivatkozási és publikációs stílusa az APA (American Psychological Association, 2019) nemzetközi stílusát követi, mely egységességével megkönnyíti szerzőinknek és olvasóinknak a társadalomtudományi folyóiratok többségében való eligazodást.

Kérjük szerzőinket, hogy írásuk benyújtása előtt ellenőrizzék a Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat rovatstruktúrájának megfelelő, a benyújtandó írás által tartalmazandó elemeket.

1. Tanulmány, 2. Műhely és 3. Tematikus Tanulmányok rovat 

✓ szerző neve: vezetéknév, keresztnév
✓ kézirat címe magyarul és angolul
✓ e-mail-cím
✓ affiliáció: munkahely, egyetem esetén tanszékig
✓ ORCID-azonosító
✓ absztrakt: 1 bekezdés, legfeljebb 1500 karakter vagy 350 szó, magyarul és angolul
✓ 3–5 kulcsszó magyarul és angolul
✓ szakirodalmak DOI számai
✓ szerkezeti és hivatkozási stílusnak megfelelés
✓ szerzői bemutatkozás: legfeljebb 700 karakter vagy 170 szó, magyarul és angolul
✓ telefonszám: opcionális

4. Szemle és Határtalan rovat

✓ szerző neve: vezetéknév, keresztnév
✓ kézirat címe magyarul és angolul
✓ e-mail-cím
✓ affiliáció: munkahely, egyetem esetén tanszékig
✓ ORCID-azonosító
✓ szakirodalmak DOI számai
✓ szerkezeti és hivatkozási stílusnak megfelelés, 5-15 ezer karakter, 2-7 nyomtatott oldal terjedelem
✓ szerzői bemutatkozás: legfeljebb 700 karakter vagy 170 szó, magyarul és angolul
✓ telefonszám: opcionális

Adatvédelmi nyilatkozat

Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat – Open Access Kiadói Megállapodás

Az Open Access (OA) ingyenesen elérhető, online, digitális információ. A nyílt hozzáférés a pénzügyi és jogi korlátozások eltörlésével lehetőséget biztosít a tudományos eredmények szabad és jogszerű újrafelhasználására. Az open access dokumentumok letölthetők, másoláshatók, megoszthatók, nyomtathatók, az eredeti forrás feltüntetésével. A Berlini Nyilatkozat  megállapítása értelmében: „A nyílt elérhetőség valójában akkor valósítható meg, ha a tudományos ismeretek minden egyes szerzője és a kulturális örökség minden egyes birtokosa ennek aktív elkötelezettje. A nyílt hozzáférésű publikációk körébe eredeti tudományos kutatási eredmények, nyers adatok, metaadatok, forrásanyagok, festészeti és grafikai anyagok digitális ábrázolásai, multimédiás tudományos anyagok tartoznak.”

I. A Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat (a továbbiakban GYNTF) szerzőjének nyilatkozata:

A szerző jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a GYNTF-nek az OJS-rendszeren (http://ojs.elte.hu/gyermekneveles) vagy e-mailen keresztül leadott írásával a GYNTF a fent megjelölt írást a folyóirat OJS-felületén teljes terjedelmében ingyenesen közzétegye. A szerző ezzel tudomásul veszi, hogy az írással kapcsolatos kiadói és felhasználási jogok az első közzétételt követően a jelen nyilatkozatban foglalt feltételekkel a Kiadót illetik.

A szerző nyilatkozik, hogy az írásával kapcsolatos kiadói és felhasználási jogoknak a GYNTF részére a jelen nyilatkozat szerint történő engedélyezése a szerző részéről ingyenesen történt, a GYNTF-fel szemben pénzbeli díjazásra vagy költségtérítésre vonatkozó igénye nincs, az írásnak a GYNTF általi, szerzői minősége feltüntetésével történő közzétételét (a publikációs lehetőség biztosítását) a felhasználási jogok engedélyezésével szemben arányos és elégséges ellenértéknek tekinti.

II. Az írás első közzétetele, a GYNTF felhasználási joga

Az írás első közzétételének joga kizárólagosan a GYNTF-et illeti. A szerző elfogadja, hogy a GYNTF az írást oly módon teszi közzé, hogy az írás felhasználási jogaira bármely harmadik fél számára az első közzétételt követően a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licencfeltételek az irányadók. Szabadon elérhetővé és letölthetővé teszi az írást saját honlapján, időbeli korlátozás nélkül. Kereskedelmi célra önállóan vagy a folyóirat egészére kiterjedő módon hasznosíthatja a cikket földrajzi és időbeli korlátozás nélkül (előfizetőknek, egyszeri letöltőknek, a cikk-archívum egyszeri használóinak stb.). Átalakíthatja az írást tetszőleges elektronikus formátumba, az írást számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolhatja. Az írást publikálhatja a hivatalos honlapján feltüntetett elektronikus (és nyomtatott) folyóirataiban. A GYNTF az írást más nyelvre lefordíthatja és megjelentetheti annak tartalmi változtatása nélkül.

A szerző beleegyezése nélkül a GYNTF az írás közlési és felhasználási jogát nem oszthatja meg harmadik féllel. A GYNTF a szerző nevében felléphet az írással kapcsolatos jogsértések, jogtalan felhasználás és szellemi tulajdon sérelmét jelentő magatartások esetén.

III. A mű integritásának védelme

A GYNTF vállalja, hogy a szerző által részére rendelkezésre bocsátott mű integritását megőrzi a saját felületein történő nyilvánosságra hozatal során, továbbá mindent megtesz azért, hogy mindazok, akiknek a mű felhasználási jogát átengedi, szintén gondoskodjanak a mű integritásának megőrzéséről.

Ennek keretein belül különösen a GYNTF tartózkodik a mű bármilyen megváltoztatásától, rövidítésétől, kiegészítésétől mind a magyar nyelvű változatok, mind a fordítások tekintetében.

IV. A szerző szavatosságvállalásai és egyéb kötelezettségei

A szerző kijelenti és szavatolja, hogy az írásnak az írásban megjelölt társzerzőkkel együtt ő a kizárólagos szerzője – illetve az írásnak a GYNTF OJS-oldalán a benyújtott formában való megjelentetéséhez bírja valamennyi társszerző hozzájárulását –, az írás saját, eredeti szellemi alkotása, az írás első közlési jogát sem részben, sem egészben nem engedte át harmadik fél részére anélkül, hogy erről a GYNTF-et írásban ne tájékoztatta volna. Mindezek alapján minden jogosultsággal rendelkezik ahhoz, hogy a GYNTF-et felhatalmazza az írás első publikálására, illetőleg az írással kapcsolatos, a jelen nyilatkozat szerinti felhasználási jogok gyakorlására.

A GYNTF-hez publikálás céljából benyújtott kéziratok esetében a szerzők vállalják, hogy a beküldött kéziratot, valamint a bírálók véleménye alapján javított és a folyóirat által már elfogadott kéziratot más folyóiratban nem publikálják. A szerzők jogosultak szövegük kiadói (a folyóiratban megjelent) változatát nem kereskedelmi szervereken, személyes vagy intézményi szervereken a kiadói szerzői jogok és források elfogadásával, a szöveg megjelenése után publikálni.

Az írásnak GYNTF-be publikálásra történő benyújtásával a szerző szavatolja, hogy az írásban nincs plágium, a leírtak a szerző legjobb tudása szerint pontosak és igazak, az írás nem tartalmaz rágalmakat, obszcén vagy harmadik fél szerzői jogát, magánéletét vagy bármilyen más jogát sértő, vagy egyébként jogszabályba ütköző részeket és a kézirat sem magyar, sem más nyelven, sem részben sem egészben nem áll más folyóiratnál elbírálás vagy megjelenés alatt.

A szerző tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az írásában olyan anyagokat kíván megjelentetni, amelyek felhasználási joga más jogtulajdonos, kiadó, szerző birtokában van, a szerző kizárólagos felelőssége, hogy ezen jogtulajdonosoktól a megfelelő (az előző bekezdésben rögzítettek szerinti) közlési és felhasználási engedélyeket beszerezze, mielőtt kéziratát a GYNTF-hez benyújtja.

V. Egyéb rendelkezések

A jelen nyilatkozat tárgyát képező írás először Magyarország területén jelenik meg, ezért a jelen nyilatkozatra, illetőleg a nyilatkozat alapján a szerzőt és a GYNTF-et illető jogokra és kötelezettségekre Magyarország hatályos jogszabályai, elsősorban a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alkalmazandó.

2020. november 22.