Információk

Bemutatkozás

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar – több mint 150 éves – szakmai profiljába illeszkedik a gyermeki tanulás és személyiségfejlesztés kutatásokra alapozott módszertanának elméleti és gyakorlati oktatása, különös tekintettel az első 12 életévre. A Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat célja fórumot adni a gyermeki tanulással, a gyermeki személyiségfejlődéssel foglalkozó legújabb tudományos írásoknak. Célunk, a tanulmányokat olvasó kutatókat, egyetemi oktatókat, pedagógusokat és szülőket megismertetni a – bölcsődére, az óvodára, az iskolára, valamint a 0–12 éves korú gyermekekre vonatkozó – tudományos kutatások eredményeivel, szakmailag lektorált, közérthető írásokon keresztül. A folyóirat bírálati rendszerű, a benyújtott kéziratot az adott szakterületet jól ismerő bírálók véleményezik.

A Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat egyaránt elsődleges olvasói körének tekinti a kutatói közösségeket, az oktatói közösségeket és a tudományos eredmények közvetlen gyakorlati felhasználóit: a pedagógusközösségeket, valamint a családokat. Mindazokat szeretnénk megszólítani, akik a kora gyermekkori, születéstől 12 éves korig vizsgálódó elméleti kutatásokkal, valamint a mindennapi pedagógiai gyakorlat tudományos igényességgel leírt innovációival foglalkoznak.

A tudományos kutatás általában, köztük a neveléstudományi kutatások is csak egyik forrását alkotják a pedagógiai gyakorlat számára hasznos tudásnak, mely tudás nagy része éppen a mindennapi pedagógiai gyakorlatban keletkezik, továbbá procedurális és nem deklaratív természetű. Napjainkban új megvilágításba kerül az egyetemek és a közoktatás színtereinek kapcsolatrendszere is, melynek dinamikáját a tudásháromszög modellje szemlélteti. A tudás e tacit, gyakorlatias formájának termelése, megosztása, a pedagógiai gyakorlat jobbítására történő felhasználása tudásmegosztó közösségekben, tudásmegosztó hálózatokban történik. A hazai oktatáspolitika – támaszkodva az Európai Unió és az OECD országaiban érvényesülő trendekre – kormányzatokon átívelő oktatásfejlesztési programként tartja számon a korai fejlesztés és az iskolai kezdő szakasz megerősítését. A jelenleg uralkodó nemzetközi tendenciák szerint, a tudományos kutatás klasszikus szereplői nem tekintik magukat a releváns tudás kizárólagos vagy akár legfontosabb forrásának, szerepük alapvetően egy kommunikációs partnerséget jelent. Ezt a szemléletet képviseli tudományos folyóiratunk: ennek a kommunikációnak kívánunk többféleképpen is adekvát fórumot biztosítani.

Tartalmukat tekintve olyan, a tudományos kritériumoknak megfelelő írásokat kívánunk közölni, amelyek a tényeken alapuló megközelítés előtérbe helyezésével, releváns választ keresnek a kisgyermekkori nevelés olyan problémáira, mint a családi nevelés lehetőségei és kihívásai a folyamatosan változó társadalmi környezetben, a család és az intézményes nevelés kapcsolata, a veszélyeztetett és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók speciális nevelési szükségletei, az élethosszig tartó tanulás megalapozása, a nevelési színterek összekapcsolása, valamint a család-bölcsőde-óvoda-iskola átmenet sikeres megoldási módjai. A tudományterületek közötti párbeszéd erősítése érdekében, szívesen fogadjuk az interdiszciplináris írásokat. Folyóiratunk deklarált szándéka az elméleti jellegű írásokkal azonos arányban módszertani, a mindennapi pedagógiai gyakorlatban alkalmazható publikációk közlése. Különösen fontosnak tartjuk a 6–12 éves tanulók hatékonyabb, tevékenység- és élményközpontú oktatására vonatkozó írások közlését, az új és megújuló tanítási módszerek kutatás alapú megmutatását.

A Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat feladatának tekinti a pedagógiai-pszichológiai szaknyelv tisztaságának megőrzését, stílusát illetően a tudományos próza nemzetközi publikációs gyakorlatban kialakult gyakorlatát tartja mérvadónak. A folyóirat publikálásra az eddigiekben leírt tartalmi, és a továbbiakban részletezett formai követelményeknek megfelelően elkészített kéziratokat fogad, az egyes rovatok műfaja szerint.