A hazai óvodapedagógus-képzés történetével összefüggő közlemények szisztematikus szakirodalmi áttekintése

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2023.2-3.61.80

Kulcsszavak:

pedagógiai professziótörténet, szisztematikus szakirodalmi feldolgozás, PRISMA 2020

Absztrakt

A szisztematikus szakirodalmi áttekintés célja a hazai óvodapedagógus-képzés szempontjából releváns és hozzáférhető elsődleges források (szakcikkek, tanulmányok és monográfiák) feldolgozása nyomán készített rendszerező elemző munka eredményének összefoglalása. Adatbázisokban folytatott szisztematikus keresés során a vizsgált kutatási területen a releváns publikációk kiválasztásához beválasztási és kizárási kritériumokat határoztam meg. A PRISMA 2020 protokoll módszertana szerint folytatott kereséshez kulcsszavakat választottam ki és alkalmaztam. Az azonosított szakanyagokat áttekintve, a felállított kritériumrendszer alapján, összesen 33 közlemény (tanulmány, tanulmány-sorozat, monográfia) került az elemzésbe. Az elméleti szisztematikus áttekintés egyrészt rámutatott arra, hogy bár a hazai óvodapedagógus-képzés történetével több közlemény foglalkozott, azok jelentős része az óvodatörténettel együtt tárgyalva tett említést képzéstörténeti mozzanatokról; másrészt igazolta, hogy az óvodapedagógus professzió hazai fejlődését a kezdetektől napjainkig bemutató kronologikus neveléstörténeti munka nem áll rendelkezésre.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Aggné Pirka, V. (2014). A magyar óvodáztatás és óvóképzés történetének alakulása. In V. Aggné Pirka, Gy. Mikonya, S. Mészárosné Darvay & E. Szarka (Eds.), Kora gyermekkori nevelés- és családtörténet (pp. 88–105). ELTE Tanító- és Óvóképző Kar. https://mek.oszk.hu/18700/18709/18709.pdf (2023.06.10.)

Briedl, F. (1841). A’ kisdedóvó intézetek történetileg. In J. Luczenbacher & P. Almási Balogh (Eds.), Tudománytár. Kilencedik kötet (pp. 281–305). A’ Magyar Tudós Társaság.

Draskovits, P. (1940). A magyar kisdednevelés és kisdedóvónőképzés története és jelen állapota. Közlemények a Szegedi Ferenc József Tudományegyetem Pedagógiai Lélektani Intézetéből. Özv. Pauly Károlyné Könyvnyomdája.

Golyán, Sz. (2023). Tartalmi szabályozás az óvodapedagógus-képzésben (1959–1989): A centralizálás három évtizede Magyarországon. In S. Pálfi & A. Vargáné Nagy (Eds.), Tanulmányok a szocializmus pedagógiai gyakorlatáról (pp. 97–124). Debreceni Egyetemi Kiadó.

Hermann, A. (1965). Az óvoda és az óvónőképzés. In Gy. Simon (Ed.), Nevelésügyünk húsz éve 1945–1964. Tanulmányok a magyar népi demokrácia neveléstörténetéből (pp. 365–418). Tankönyvkiadó.

Kenyeres, E. (1921). A kisdednevelés és a kisdedóvó-intézetek története. A kisdedovodai foglalkozások. Löblovitz Zsigmond Könyvkiadóvállalat.

Kövér, Sné. (1996). Óvóképzésünk múltjának néhány mának szóló tanulsága. Pedagógusképzés, 3(1–2), 44–58. http://real-j.mtak.hu/20392/1/318_012_1996_1_2.pdf

Kurucz, R. (2002). Az első magyar óvóképző 1837–1843. Babits Kiadó.

Kurucz, R. (2013a, Ed). Hidak és párhuzamok a 175 éves közép-európai és magyarországi óvóképzés történetében. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar. https://digitalia.lib.pte.hu/hu/pub/kurucz-r-hidak-es-parhuzamok-a-175-eves-keu-mao-ovokepzes-pte-igyk-szekszard-2013-5136 (2023.08.01.)

Kurucz, R. (2013b). Prioritások és párhuzamok. Az első egyesületi óvóképző Közép-Európában. In R. Kurucz (Ed.), Hidak és párhuzamok a 175 éves közép-európai és magyarországi óvóképzés történetében (pp. 25−40). Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar.

Mihály, I., Pestiné Darida, I. & Szakács, M. (1995). Az óvóképzés tartalmi változásai (Tantervelemzés). Iskolakultúra, 5(15–16–17), 10–18.

Mihály, I., Pestiné Darida, I. & Szakács, M. (1995). Az óvóképzés tartalmi változásai: tantervelemzés. Iskolakultúra, 5(15–16), 10–18. https://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31094

Morlin, E. (1896). A magyar kisdedóvás multja és jelene. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) Gs. és Kir. udvar Könyvkereskedés.

Neszt, J. (2019). A tanító- és óvónőképzés egyesítésének mozgalma 1840–1905 között. Gradus, 6(3), 54−58.

Page, M.J., Moher, D., Bossuyt, P.M., Boutron, I., Hoffmann, T.C., Mulrow, C.D., Shamseer, L., Tetzlaff, J.M., Akl, E.A., Brennan, S.E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J.M., Hróbjartsson, A., Lalu, M.M., Li, T., Loder, E.W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L.A., Stewart, L.A., Thomas, J., Tricco, A.C., Welch, V.A., Whiting, P. & McKenzie, J.E. (2021). PRISMA 2020 explanation and elaboration: updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. BMJ, 372(160), https://doi.org/10.1136/bmj.n160

Patyi, G. (2010). A magyarországi óvóképzés a felsőfokúvá válásig. Képzés és Gyakorlat, 8(1), 99–105.

Patyi, G. (2013). Óvónőképzés a Lajtán innen és a Lajtán túl a dualizmus korában. In R. Kurucz (Ed.), Hidak és párhuzamok a 175 éves közép-európai és magyarországi óvóképzés történetében (pp. 42−55). Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar.

Patyi, G. (2020). Szakmai vita az óvó- és tanítóképzés akadémiai szintű egyesítéséről a pedagógiai sajtóban 1957-ben. In B. Molnár (Ed.), A Tanítóképzés múltja, jelene V. A tanárképzés múltja, jelene, II. (pp. 58−66). Szombathely.

Podráczky, J. (2013). Óvoda és óvóképzés a 19. századi magyar társadalomban. In R. Kurucz (Ed.), Hidak és párhuzamok a 175 éves közép-európai és magyarországi óvóképzés történetében (pp. 11−24). Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar.

P. Szathmáry, K. (1878). Emlékirat a magyarországi kisdednevelés nevezetesebb mozzanatairól. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda.

P. Szathmáry, K. (1882). Rövid időrendi emlékirat a magyar kisdedóvás és nevelés történetéről. Kisdednevelés, 11(6), 102–105.

P. Szathmáry, K. (1887). A magyar kisdedóvás és nevelés rövid története. Pesti Könyvnyomda-részvény-társaság.

Rapos, J. (1868). Brunswick Teréz grófhölgynek a legnagyobb magyar honleánynak élete és műve; vagyis a köz-alap-nevelésügy multja és jelene hazánkban. Kunosi és Réthy nyomdája.

Rethlefsen, M.L., Kirtley, S., Waffenschmidt, S., Ayala, A.P., Moher, D., Page, M.J., Koffel, J.B. & PRISMA-S Group (2021). PRISMA-S: an extension to the PRISMA Statement for Reporting Literature Searches. Systematic Reviews, 10(39). https://doi.org/10.1186/s13643-020-01542-z

Szakács, M. (1996). Az óvóképzés tartalmi változásai (Tantervelemzés). Pedagógusképzés, 21(1–2), 305–315.

Szakács, M. (2009). Mérföldkövek I. A Kisgyermek, 3(5), 2–3.

Szakács, M. (2010a). Mérföldkövek II. A Kisgyermek, 4(1), 5–7.

Szakács, M. (2010b). Mérföldkövek III. A Kisgyermek, 4(2–3), 33–34.

Sz.n. (1935). A kisdednevelés története. Szent Lujza Intézet Igazgatósága.

Varga, G. (1977). A magyar óvodai pedagógusképzés történeti előzményei. Pedagógusképzés, 2(1), 119–128.

Varga, G. (1979). Az óvónők és az óvodai pedagógusképzés helyzete 1919-ben. Pedagógusképzés, 4(1), 86–91.

Varga, G. (1980). A magyar óvodai pedagógusképzés történetéhez (1912–1944). Pedagógusképzés, 5(1), 100–104.

Varga, G. (1987). 150 éves a magyar óvodai pedagógusképzés. Óvodai Nevelés, 40(9), 301–303.

Vág, O. (1988). Az óvodainevelő-képzés fejlődése Magyarországon (1828–1891). Óvodai Nevelés, 41(2), 44–46.

Vág, O. (1989). Az óvodapedagógiai képzés különböző szintjei a magyar neveléstörténetben. In P. Szekerczés (szerk.), Óvóképző és tanítóképző főiskolák tudományos közleményei. XXII. (pp. 21–30). K.n.

Végh, J. (1935a). A magyar kisdedóvónőképzés multja és jelene I. Kisdednevelés, 60(1), 10–17.

Végh, J. (1935b). A magyar kisdedóvónőképzés multja és jelene II. Kisdednevelés, 60(2), 56–67.

Végh, J. (1935c). A magyar kisdedóvónőképzés multja és jelene III. Kisdednevelés, 60(3), 105–114.

Végh, J. (1935d). A magyar kisdedóvónőképzés multja és jelene. Függelék. Kisdednevelés, 60(4), 147–155.

Végh, J. (1937). A Budapesti M. Kir. Állami Óvónőképző-intézet százéves története. Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda Rt.

Végh, J. (1938a). A százéves óvónőképzés. Nevelésügyi Szemle, 2(2–3), 103–109.

Végh, J. (1938b). A Kisdedóvó-intézeteket Magyarországban Terjesztő Egyesület (1836–1848). Kisdednevelés, 63(3), 87–90.

Végh, J. (1938c). Az állami óvónőképző-intézet őse. Kisdednevelés, 63(5), 158–163.

Végh, J. (1938d). A pesti kisdedóvóképző. Kisdednevelés, 63(9), 283–286.

Végh, J. (1938e). A Pestre telepített óvóképző intézet belső szervezete. Kisdednevelés, 63(10), 329–332.

Végh, J. (1938f). A kisdedóvóképző tanterve 1845–1865-ben. Kisdednevelés, 63(11), 356–361.

Végh, J. (1938g). A hanyatlás kora (1848–1873). Kisdednevelés, 63(12), 408–410.

Végh, J. (1939a). Az öreg anyakönyv. Kisdednevelés, 64(1), 4–7.

Végh, J. (1939b). A fellendülés kora (1873–1891). Kisdednevelés, 64(4), 128–132.

Végh, J. (1939c). Az Országos Kisdedóvó Egyesület. Kisdednevelés, 64(8), 271–277.

Végh, J. (1939d). Az Országos Kisdedóvó Egyesület Képzőintézetének belső élete és szervezete. Kisdednevelés, 64(12), 404–408.

Végh, J. (1940a). Az Országos Kisdedóvó Egyesület intézetének belső élete és szervezete. Kisdednevelés, 65(1), 7–12.

Végh, J. (1940b). A kisdedóvás törvényes rendezése. Kisdednevelés, 65(3), 93–99.

Végh, J. (1940c). Az Országos Kisdedóvó Egyesület hanyatló élete. Kisdednevelés, 65(3), 99–107.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-12-31

Hogyan kell idézni

Golyán, S. (2023). A hazai óvodapedagógus-képzés történetével összefüggő közlemények szisztematikus szakirodalmi áttekintése. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 11(2–3), 61–80. https://doi.org/10.31074/gyntf.2023.2-3.61.80