A regényolvasás (be)vezetése – meseregények az olvasóvá válás folyamatában

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.1.261.299

Kulcsszavak:

meseregény, Bódog és Szomorilla, irodalmi szöveg feldolgozása, olvasóvá nevelés, drámapedagógiai eszközök

Absztrakt

Tanulmányunk három rétegéből az elsőben a meseregény műfaji sajátosságait járjuk körbe, majd elemző módon megismerkedünk Kolozsi Angéla Bódog és Szomorilla című művével: elhelyezzük a meseregények típusai között, és röviden megismerjük a történetet. Az írás második részében az olvasóvá nevelésről, ennek eszközeiről és lehetőségeiről szólunk, valamint arról, milyen kihívást jelent, ugyanakkor milyen fontos egy regény közös feldolgozása az alsó tagozaton. Itt lehet olvasni a később bemutatandó drámapedagógiai foglalkozások elemzését. A szöveg harmadik részében pedig a meseregény drámapedagógiai eszközökkel (például néma jelenetek, tulajdonságválogató, mosolyposta, karakterépítés, kötött mondatkezdés, érzelmek kórusa) való órai feldolgozásának menetét mutatjuk be.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Bali Gál, F. (2000). Drámapedagógia alkalmazása. Pedellus Tankönyvkiadó.

Bárdos, J. (2019). A magyar népmesék dramatizáltságáról, Könyv és Nevelés 1. https://folyoiratok.oh.gov.hu/konyv-es-neveles/a-magyar-nepmesek-dramatizaltsagarol

Bárdos, J. (2013). A meseregény műfaji sajátosságai. In Bárdos J. & Galuska, L. P., Fejezetek a gyermekirodalomból (pp. 69–79). Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó.

Bárdossy, I., Dudás, M., Pethőné Nagy, Cs. & Priskinné Rizner, E. (2002). A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Tanulási segédlet pedagógusok és pedagógusjelöltek számára a saját élményű tanuláshoz. Pécsi Tudományegyetem.

Barthes, R. (1998). A szöveg öröme. Osiris Kiadó.

Benczik, V. (1999). Házi olvasmányok és olvasóvá nevelés az általános iskola 2–6. osztályában. In Bollokné Panyik, I. (Eds.), Gyermek – nevelés – pedagógusképzés (pp. 109–138). A Budapesti Tanítóképző Főiskola tudományos közleményei 17. Trezor Kiadó.

Benczik, V. (2001). A néma olvasás. Magyartanítás, 42(2). 3‒7. http://benczikvilmos.fw.hu/anemaolvasasrol.pdf

Eck, J., Kaposi, J. & Trencsényi, L. (2016, Eds.). Dráma – Pedagógia – Színház – Nevelés. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/dramapedagogia_online.pdf

Fischer, R. (2000). Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni játékokkal. Műszaki Könyvkiadó.

Friedl, J. (2003). Az iskolai siker titka – a játék. Deák Kiadó.

Gabnai, K. (1999). Drámajátékok. Helikon Kiadó.

Gabnai, K. (2012). Színházas könyv. Helikon Kiadó.

G. Gődény, A. (2017). Kötelező/k (?) alsóban és álruhában. A házi olvasmányok feldolgozásának kérdései a közoktatás elemi szakaszában. Könyv és Nevelés, 4. https://folyoiratok.oh.gov.hu/konyv-es-neveles/kotelezok-alsoban-es-alruhaban

Heidegger, M. (1927/2019). Lét és idő. Osiris Kiadó.

Józsa, K. (2007). Az elsajátítási motiváció. Műszaki Kiadó.

Kálmán C., Gy. (2001). Az értelmező közösségek elmélete. Balassi Kiadó.

Kamarás, I. (2002). Olvasó a határon. Pont Kiadó.

Kolozsi, A. (2016). Bódog és Szomorilla. Pagony Kiadó.

Korányi, M. (2012). Mi az a szakaszos szövegfeldolgozás? Nyelv és Tudomány, 2012. október 3. http://www.nyest.hu/hirek/mi-az-a-szakaszos-szovegfeldolgozas

Lehmann, M. (2008). A dinamikus elme. Trezor Kiadó.

Lénárd, A. (2001). Nagyobb terjedelmű művek közös feldolgozása. In Nagy A. (Ed.), Olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat, kritikus gondolkodás, Szócikkmásolástól a paródiaírásig. OSZK ‒ Osiris Kiadó. http://mek.oszk.hu/04200/04216/html/#15

Lénárd, A. (2003). Bevezető gondolatok az élményközpontú anyanyelvi nevelésről. In Tóth, B. (Ed.), A nyelvi kompetenciák élményközpontú fejlesztése (pp. 5–10). ELTE TÓFK. http://old.tok.elte.hu/magyar/tantargyleirasok/nyelvi_kompetenciak.pdf

Lovász, A. (2002). A meseregény kora. Vázlat a meseregény megközelítéséhez. Korunk, 13(10), 7–13.

Magnuczné Godó, Á. (2003). Hogyan válhat az írás a gondolkodás eszközévé? Iskolakultúra, 13(9), 93–98.

Ong, W. J. (2010). Szóbeliség és írásbeliség. A szó technologizálása. AKTI-Gondolat Kiadó.

Péterfi, R. (2007). Olvasóközpontú olvasásfejlesztés. Könyvtári Figyelő, 53(3), 24‒36. https://epa.oszk.hu/00100/00143/00064/69.htm

Petres Csizmadia, G. (2015). A meseregény műfaji jellemzői, típusai és világirodalmi klasszikusai. In Petres Csizmadia, G. Fejezetek a gyermek- és ifjúsági irodalomból (pp. 152–184), Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kar.

Pethőné Nagy, Cs. (2005). Befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő irodalomtanítás. Módszertani kézikönyv az Irodalomkönyv 9–12. és az Irodalomtankönyv a szakközépiskolák számára a 9–12. című tankönyvcsaládhoz. Korona Kiadó. https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/modszertani_kezikonyv_001-372.pdf

Steklács, J. (2013). Olvasási stratégiák tanítása, tanulása és az olvasásra vonatkozó meggyőződés, Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó.

Szenczi, B. (2012). Az olvasási motiváció vizsgálata 8–14 éves tanulók körében. PhD értekezés. Oktatáselméleti Doktori program, Szeged. http://doktori.bibl.u-szeged.hu/1493/1/PhDertekezes_Szenczi_Beata.pdf [2017. 02. 21.]

Tóth, B. (2003, Ed.). A nyelvi kompetenciák élményközpontú fejlesztése. ELTE TÓFK.

Tóth, B. (2008). Fogalmazástanítás – miért és hogyan másképpen? Anyanyelv-pedagógia 1. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=15 - 82k

Tóth, B. (2013). Irodalmi nevelés az alsó tagozaton szépirodalmi epikus szövegek olvasásával és feldolgozásával. In Podráczky J. (Ed.), Művészeti nevelés kora gyermekkorban. Módszertani kaleidoszkóp (pp. 11‒35). Bethlen Gábor

Alapkezelő Zrt. https://vallalkozokeve.kormany.hu/download/3/0b/71000/muveszeti_neveles.pdf

Tóth, L. (2001). Kognitív folyamatok az írásbeli szövegalkotásban. Alkalmazott Pszichológia, 3(3), 43–61.

Tölgyessy, Zs. (2009). Élményközpontú irodalomtanítás az alsó tagozaton. Fordulópont, 11(2), 97‒104. http://www.fordulopont.hu/Fp-44_tolgyessy.pdf

Vass, D. (2019). Az olvasási érdeklődés fejlesztésének kutatási lehetőségei és relevanciája kisiskoláskorban. Könyv és Nevelés 1. https://folyoiratok.oh.gov.hu/konyv-es-neveles/az-olvasasi-erdeklodes-fejlesztesenek-kutatasi-lehetosegei-es-relevanciaja

##submission.downloads##

Megjelent

2021-04-21

Hogyan kell idézni

Gajdóné, A. G., Koósné, J. S., & Merényi, H. (2021). A regényolvasás (be)vezetése – meseregények az olvasóvá válás folyamatában. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(1), 261–299. https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.1.261.299

Folyóirat szám

Rovat

Műhely