Óvodások múzeumi tanulása – Kirándulni volna jó! Játék és tanulás a múzeumok világában

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.1.57.86

Kulcsszavak:

játék, tanulás, Hetedhét Játékmúzeum, Magyar Természettudományi Múzeum, gyermekkultúra

Absztrakt

Egy múzeum, múzeumpedagógia-foglalkozás „kinyitja a világot” a gyermek előtt: új tapasztalatokat szerezhet, kérdéseket tehet fel, és válaszokat kaphat, de nem utolsó sorban követhető viselkedéskultúrát sajátíthat el. Tanulmányom az óvodások múzeumi tanulását mutatja be a Magyar Természettudományi Múzeum, és a Hetedhét Játékmúzeum óvodáskorú gyerekeknek szóló múzeumpedagógiai programjain ke- resztül. Az óvodások minél sokszínűbb múzeumi tanulásának lehetőségeit vizsgálva a kutatás célja a Magyar Természettudományi Múzeumban, és a Hetedhét Játék- múzeumban folyó múzeumpedagógiai munka megismerése empirikus kutatással. A kutatás fókuszában a múzeumok által szervezett múzeumpedagógiai programok, kiállítások lehetőségeinek feltárása áll, illetve annak vizsgálata, milyen tényezők szükségesek az óvodás gyermekek múzeumi tanulásának biztosításához. Különösképpen arra igyekszem rávilágítani, hogy a múzeumpedagógia, illetve a múzeumlátogatás fontos és meghatározó egy óvodáskorú gyermek fejlődésében és tanulásában. A fel- vetett kérdésekre múzeumpedagógiai foglalkozások megfigyelésével, illetve a kuta- tásban önkéntesen részt vevő múzeumpedagógusok, muzeológusok, és óvodapedagógusok véleményei, tapasztalatai, nézőpontjai által kívánok válaszokat kapni.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

/2012. (XII. 17.) Kormány rendelet. 1. melléklet a 363/2012. (XII. 17.) Kormány Rendelethez. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200363.kor (2020. 03. 23.)

évi CXL. törvény 42. § (1). https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700140.tv (2020. 03. 23.)

Arapovics, M. (2017). Közösségi részvételi alapú működés. A múzeumok társadalmiasítása. In Bereczki, I. & Sári, Zs. (Eds.), Ház és ember. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Évkönyve. 28–29. Tanulmányok Cseri Miklós 60. születésnapja alkalmából (pp. 91–104). Szabadtéri Néprajzi Múzeum.

Atkinson, R. C. & Hilgard, E. (2005). Pszichológia. Osiris Kiadó.

Ádám, F., Kuti, I. & Kuti I. (2007). Környezeti nevelés a XXI. század óvodájában. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Fősikolai Kar.

Az ICOM /International Council of Museums/ szakmai etikai kódexe. Fordította: Deme Péter. Szerkesztette: Bezzeg Mária. COM Magyar Nemzeti Bizottsága, 2004. 14. https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/code-hungary.pdf (2020. 04. 16)

ICOM szakmai etikai kódex. 1986, Alapszabály 2. cikkely 1. pont.

Beáné Losonci, K. (2019). Lehet-e elég korán elkezdeni? Természettudományos irányultságú múzeumpedagógiai foglalkozások óvodások részére. Neveléstudomány: oktatás-kutatás-innováció. 7(2), 42–55. http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2019/nevelestudomany_2019_2_42-55.pdf (2020. 03. 26.) https://doi.org/10.21549/NTNY.26.2019.2.3

Bihariné dr. Krekó, I. (2006). A világ, amelyben élünk! In Bihariné dr. Krekó, I. (Ed.), Környezeti nevelés az erdőben (pp. 5–9). Öko-Fórum Alapítvány

Bús, I. (2013). A gyermekkultúra vázlata. In Bús, I. (Ed.), Tanulmányok a gyermek-kultúráról (pp. 11−24). PTE IGYK és Gyermekkultúra Kutatócsoport.

Chalufour, I. & Worth, K. (2009). Science in Kindergarten. Reading number 56 from the CD accompanying Developmentally Appropriate Practice in Early Childhood Programs Serving Children from Birth through Age 8. Third Edition. National Association for the Education of Young Children.

Elekes, É. (2012). A természettudományos magatartás kialakításának lehetőségei a Magyar természettudományi Múzeum Kézbe vehető Múzeumának gyermekfoglalkozásian. (Doktori disszertáció). Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógia és Pszichológia Kar Neveléstudományi Doktori Iskola. http://ppkteszt.elte.hu/file/Elekes_Eva_dissz.pdf (2020. 04. 01.)

Fraiberg, S. H. (2005). Varázsos évek. Park Könyvkiadó.

Foghtűy, K. & Harangi, A. (1993, Eds.). Múzeumpedagógia. Útmutató pedagógusok számára. Korona Kiadó.

Foghtűy, K. & Szepesházyné Kurimay, Á. (2009, Eds.). Múzeumpedagógiai tanulmányok III. Gondolat Kiadó.

Gerő, Zs. (2003). Érzelem, fantázia, gondolkodás óvodáskorban. Flaccus Kiadó.

Golnhofer, E. & Szabolcs, É. (2005). Gyermekkor: nézőpontok, narratívák. Eötvös József Kiadó.

Halászné Szakács, É. (2017). Az iskolán kívüli oktatás és nevelés színterei és módszerei. Múzeum-, zoo-, botanikus kerti és erdőpedagógia. In (sz.n.), Tanulmánykötet Mészáros Károly tiszteletére 2017 (pp. 95–119). Soproni Egyetem Kiadó. http://publicatio.nyme.hu/1340/1/10_HalaszneSzakacsEva_2_Muzeumpedagogia.pdf (2020. 03. 22.)

Hetedhét Játékmúzeum honlapja. https://www.deakgyujtemeny.hu/ (2020.03.21.)

Hetedhét Játékmúzeum. Vonalba zárt történetek. https://szikm.hu/gyujtemenyek/reber_gyujtemeny-217 (2020.03.22.)

Hollósi, H. (2008). Gyermekkép, gyermekvilág, gyermekfelfogás változásai pedagógiai megközelítésben. Iskolakultúra Online, 2, 92–103. http://misc.bibl.u-szeged.hu/45530/1/iol_2008_001_092-103.pdf (2020.04.14.)

Körmöci, K. (2002). A gyermeki játék és a tanulás. ELTE-TOFK, Neveléstudományi Tanszék. http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2010/tel/05.pdf (2020.04.04.)

Krisztián, Á. (2001). A varázsló trükkjei. In B. Lakatos, M. (Ed.). Játékpszichológia. Olvasókönyv óvodapedagógus hallgatóknak (pp. 205–211). ELTE Eötvös Kiadó.

Kolosai, N. (2016). A gyermekkultúra jelene. In Kolosai, N. & M. Pintér, T. (Eds.), A gyermekkultúra jelen(tősége) (pp. 9–27). ELTE Tanító- és Óvóképző Kar. http://www.e-pakk.hu/gykebook.pdf (2020. 04. 14.)

Kolosai, N. (2017). A játék helye, szerepe a minőségi kora gyermekkori nevelésben. In: Pálfi, S. & Vargáné Nagy, A. (Eds.), Kora gyermekkori nevelés szakmai megújításának útjai, lehetőségei 2 (pp. 44–55). Debreceni Egyetemi Kiadó.

Kolosai, N. (2019). Óvodások a múzeumban. In Boros, T. (Ed.), Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek (pp. 1–17). Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ. https://mokk.skanzen.hu/admin/data/file/20200416/

kolosai_n_ovodasok_a_muzeumban.pdf (2020.04.14.)

Koltai, Zs. (2010). Helyzetjelentés a hazai múzeumpedagógia eredményeiről és kihívásairól. Iskolakultúra, 20(3). 107–123.

Koltai, Zs. (2011). A múzeumi kultúraközvetítés változó világa. A múzeumi kultú-raközvetítés pedagógiai és andragógiai szempontú vizsgálata. Gondolat Kiadó.

Kovácsné dr. Bakosi, É. (2009). Játék és tanulás az óvodában. https://ofi.oh.gov.hu/jatek-es-tanulas-az-ovodaban (2020.04.05.)

Lord, B. (2001). The Purpose of Museum Exhibitions. In Lord, B. & Lord, G. D. (szerk.), The Manual of Museum Exhibitions (pp. 11–25). AltaMira Press.

Lord, B. (2007). What is Museum-Based Learning? In Lord, B. (Ed.). The Manual of Museum Learning (pp. 13–20). AltaMira Press.

Magyar Természettudományi Múzeum. http://www.nhmus.hu/hu/kiallitasok/allando_kiallitasok (2020.04.16.)

Magyar Természettudományi Múzeum Hivatalos Honlapja. http://www.nhmus.hu/ (2020.03.21.)

Magyar Természettudományi Múzeum Küldetésnyilatkozata. http://www.nhmus.hu/hu/rolunk/kuldetes (2020. 04. 16.)

Millar, S. (1968). Játékpszichológia. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Mérei, F. & V. Binét, Á. (1970). Gyermeklélektan. Gondolat Kiadó.

Mérei, F. & V. Binét, Á. (2016). Gyermeklélektan. Libri Kiadó.

Nagy, Á. & Trencsényi, L. (2013). Szocializációs közegek a változó társadalomban – A nevelés esélyei: család, iskola, szabadidő, média. SZT Alapítvány.

Nagy, J. (2014). Környezetóra a múzeumban. Acta Scientiarum Socialium, 41, 39–49. https://journal.ke.hu/index.php/asc/article/view/336 (2020.03.24.)

Nagy, V. (2013). Múzeum vagy „csak” játék? A Moskovszky-gyűjtemény muzeológiai értelmezése. Néprajzi Látóhatár, 22(2), 83–103.

Nahalka, I. (2002). Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben?: Konstruktivizmus és pedagógia. Nemzeti Tankönyvkiadó..

OECD (2006). Starting strong II. Early childhood education and care. OECD Publishing. 19–40. https://doi.org/10.1787/9789264035461-en (2020.04.05.)

Postman, N. (1983). The Disappearance of Childhood. W. H. Allen. https://doi.org/10.1016/S0002-7138(09)61523-5

Pukánszky, B. (2004). Fejezetek a gyermekkor és a családi nevelés történetéből. In Németh, A. & Pukánszky, B. (Eds.), A pedagógia problématörténete (pp. 259–330). Gondolat Kiadó.

Ranschburg, J. (2002). A világ megismerése óvodáskorban. Saxum Kiadó.

Réber Konferencia. http://www.deakgyujtemeny.hu/site_hh.cgi?a=cikk&id=prg_hh-reberkonf (2020.04.15.)

Szabolcs, É. (2011). Deduktív (analitikus) jellegű kutatások. In Falus, I. (Ed.), Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe (pp. 84–95). Műszaki Kiadó Kft.

Szent István Király Múzeum, Múzeumpedagógia. https://szikm.hu/muzeumpedagogia/ (2020.03.22.)

Takács, A. (2013). A művészeti nevelés jó gyakorlatai hazai múzeumokban – múzeumpedagógia, a pedagógusok nélkülözhetetlen eszköztára. Gyermeknevelés, 1(2). 48-56. https://doi.org/10.31074/gyntf.2013.2.48.56 (2020.04.16.)

Takács, A. & Csimáné Pozsegovics, B. (2016a). A múzeumpedagógia integrálása a pedagógusképzésekbe. In Koltai, Zs. (Ed.), IV. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia. A IV. Országos Múzeumandragógiai Konferencia válogatott anyaga. Tudásmenedzsment, 17(1), 91–98. https://kpvk.pte.hu/sites/kpvk.pte.hu/files/muzeumandragogiai_konferencia_0.pdf (2020.03.15.)

Takács, A. & Csimáné Pozsegovics, B. (2016b). Marc Chagall világa – Egy kiállítás múzeumpedagógiai lehetőségei, avagy művészettel nevelés múzeumi környezetben. In Kolosai, N. és M. Pintér, T. (Eds), A gyermekkultúra jelen(tőség)e. ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, 290–304. http://www.e-pakk.hu/gykebook.pdf (2020.04.14.)

Tancz, T. (2004). A mese dramaturgiája: Kultúrális emlékezet és identitásformálás. In Kolontári, A. & Papp, L. (Eds.), Tudományos Közlemények (pp. 138−149). VII. PTE IGYFK, Szekszárd.

Tari, A. (2011). Z generáció. Tericum Könyvkiadó.

Torgyik, J. (2018). Tanulás a múzeumpedagógia módszereivel. Eötvös József Könyvkiadó.

Vajda, Zs. (2005). A gyermekkor és a gyermeknevelés történeti távlatokban. In Vajda, Zs. & Kósa, É. (Eds.), Neveléslélektan (pp. 54–58). Osiris Kiadó. https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_neveleslelektan/2011_0001_520_neveleslelektan.pdf (2020.04.14).

Vásárhelyi, T. & Kárpáti, A. (2011). Múzeumi tanulás. Typotex Kiadó.

Vásárhelyi, T. & Sinkó, I. (2004). Múzeum az iskolatáskában. Nemzeti Tankönyvkiadó.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-04-19

Hogyan kell idézni

Pál, F. (2021). Óvodások múzeumi tanulása – Kirándulni volna jó! Játék és tanulás a múzeumok világában. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(1), 57–86. https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.1.57.86

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok