A kiejtés sajátosságai az anyanyelv-elsajátítás folyamán – artikulációs jellemzők

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.1.78.93

Kulcsszavak:

anyanyelv-elsajátítás, artikuláció, életkor, beszédprodukció, beszédpercepció

Absztrakt

Az anyanyelv-elsajátítás időszaka során a gyermek adott állomásokon keresztül eljut a teljes, felnőttnyelvihez hasonló nyelvi készségek birtokbavételééig. Noha a beszédfejlődés folyamata viszonylag univerzálisnak tekinthető, minden gyermek esetében fontos az egyéni tényezők és környezeti sajátosságok figyelembevétele. A tanulmány ezeknek a folyamatoknak, részterületeknek jellemzőivel, valamint az artikulációs és a kiejtési sajátosságokkal foglalkozó vizsgálatok legfőbb eredményeivel foglalkozik átfogóan. Az elemzések kitérnek a nyelvelsajátítás folyamán belül megmutatkozó egyes állomásokra, a születési nemből adódó különbségekre, valamint az artikuláció fejlődéséből fakadó akusztikai változásokra is, illetve egyaránt igyekeznek hangsúlyozni a fiziológiai fejlődés mellett az egyéb befolyásoló paraméterek hatását.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Adamikné Jászó, A. (2006). Az olvasás múltja és jelene. http://mek.oszk.hu/09400/09498/09498.pdf (2018. 07. 13.)

Ashby, M. & Maidment, J. (2008). Introducing Phonetic Science. Language, 84(2), 401–403. https://doi.org/10.1017/CBO9780511808852

Auszmann, A. (2016). Magyar gyermekek magánhangzóinak akusztikai-fonetikai jellemzői. Doktori disszertáció. ELTE BTK. https://doi.org/10.15476/ELTE.2016.140

Auszmann, A. & Neuberger, T. (2014). Age- and gender-related differences in formant structure during the stabilization process of vowels. In L. Veselovská, & M. Janebová (Eds.), Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium Language Use and Linguistic Structure (pp. 663–677). Palacký University.

Beke, A. & Horváth, V. (2015). Kisiskolások alaphangmagasságának variabilitása, Beszédkutatás 2015(1), 133‒147. 10.15775/Beszkut.2015.23.

Bennett, K. K., Weigel, D. J. & Martin, S. S. (2002). Children’s acquisition of early literacy skills: examining family contributions. Early Childhood Research Quarterly, 17, 295‒317. https://doi.org/10.1016/S0885–2006(02)00166–7

Bóna, J. & Imre, A. (2010). A rövid-hosszú magánhangzók óvodás és kisiskolás gyermekek beszédprodukciójában. In Navracsics, J. (Ed.), Nyelv, beszéd, írás. Pszicholingvisztikai tanulmányok I. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 107 (pp. 49–56). Tinta Könyvkiadó.

Cole, M. & Cole, S. R. (1998). Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó.

Cole, M. B., Russel, K. R. & Mabee, T. J. (2003). Relation of headwater macroinvertebrate communities to instream and adjacent stand characteristics in managed second growth forests of the Oregon coast mountain range. Canadian Journal of Forest Research, 33, 1433–1443. https://doi.org/10.1139/x03–059

Deme, A. (2012). Óvodások magánhangzóinak akusztikai jellemzői. In Markó, A. (Ed.), Beszédtudomány. Az anyanyelv-elsajátítástól a zöngekezdési időig (pp. 77–99). ELTE BTK & MTA NYTI.

Deme, A. (2016). Magánhangzók ejtése és észlelése a szopránéneklésben. ELTE Eötvös Kiadó.

Donegan, P. (2002). Normal vowel development. In M. J. Ball & F. E. Gibbon (Eds.), Vowel disorders (pp. 1‒35). Butterworth-Heineman., https://doi.org/10.4324/9780203103890

Escalona, S. (1973). Basic modes of social interaction: their emergence and patterning during the first two years of life. Merrill-Palmer Quarterly.

Fant, G. (1966). A note on vocal tract size factors and non-uniform F-pattern scalings. Speech Transmission Laboratory Quarterly Progress and Status Report, 1, 22–30.

Fitch, W. T. & Giedd, J. (1999). Morphology and development of the human vocal tract: A study using magnetic resonance imaging. Journal of the Acoustical Society of America, 106(3), 1511–1522. https://doi.org/10.1121/1.427148

Gervain, J. (2011). A csecsemőkori beszédészlelés mechanizmusai és a nyelvelsajátítás. Magyar Tudomány. http://www.matud.iif.hu/2011/08/04.htm (2017. 12. 03.), 10.1038/nrn1605

Goldfield, E. C., Kay, B. A. & Warren, W. H. (1993). Infant bouncing: The assembly and tuning of action systems. Chil.d Development, 64(4), 1128–1142. https://doi.org/10.2307/1131330

Gósy, M. (1997). Beszéd és óvoda. Nikol.

Gósy, M. (2004). Fonetika, a beszéd tudománya. Osiris Kiadó.

Gósy, M. (2005). Pszicholingvisztika. Osiris Kiadó.

Gósy M. (2006). Beszédképzés és nyelvi reprezentáció. Magyar Nyelv, 57(1), 287–299.

Hacki, T. & Heitmuller, S. (1999). Development of the child’s voice: Premutation, mutation. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 49(1), 141–144. https://doi.org/10.1016/S0165–5876(99)00150–0

Hasek, C. S., Singh, S., Murry, T. 1980. Acoustic attributes of preadolescent voices. The Journal of the Acoustical Society of America 68, 1262–1265., https://doi.org/10.1121/1.385118

Horváth, V. (2013). Temporális szerveződés kilencéves gyermekek spontán beszédében. In Gósy, M. (Ed.), Beszédkutatás 2013(pp. 144–159). MTA Nyelvtudományi Intézet.

Horváth, V. (2016). A hallássérülés hatása a beszédre. In Fonetikai olvasókönyv (pp. 105–118). ELTE BTK Fonetikai Tanszék., https://doi.org/10.18425/FONOLV.2016.09

Ishizuka, K., Mugitani, R., Kato, H. & Amano, S. (2007). Longitudinal developmental changes in spectral peaks of vowels produced by Japanese infants. Journal of the Acoustical Society of America, 121(4), 2272–2282., https://doi.org/10.1121/1.2535806

Juhász, J., Szőke, I., O. Nagy, G. & Kovalovszky, M. (1987, Eds.), Magyar értelmező kéziszótár. Akadémiai Kiadó.

Keenan, J. B. & MacWhinney, B. (1987). Understanding the relationship between comprehension and production. In H. W. Dechert & M. Raupach (Eds.), Psycholinguistic models of production (pp. 149–151). Ablex Publishing Corporation.

Kehoe, M. M. & Lleó, C. (2003). The acquisition of nuclei: a longitudinal analysis of phonological vowel length in three German-speaking children. Journal of Child Language, 30(3), 527–556., https://doi.org/10.1017/S030500090300566X

Knight, R. A. (2012). Phonetics – A course book. Cambridge University Press.

Krepsz, V. (2018). Akusztikai-fonetikai jellemzők a spontán beszéd elsajátításában. Doktori disszertáció. ELTE BTK., https://doi.org/10.15476/ELTE.2018.184

Laver, J. (1994). Principles of phonetics. Cambridge University Press., https://doi.org/10.1017/CBO9781139166621

Lee, S., Potamianos, A. & Narayanan, S. (1999). Acoustics of children’s speech: Developmental changes of temporal and spectral parameters. Journal of the Acoustical Society of America, 105(3), 1455–1468., https://doi.org/10.1121/1.426686

Lengyel, Zs. (1981). A gyereknyelv. Gondolat Könyvkiadó.

Lukács, Á. (2006). Nyelvelsajátítás. In Kovács, I. & Szamarasz, V. Z. (Eds.), Látás, nyelv, emlékezet (pp. 95–111). Typotex Kiadó.

MacNeilage, P. F., Davis, B. (1990). Acquisition of speech production: Frames, then content. In M. Jeannerod (Ed.), Attention and performance 13: Motor representation and control (pp. 453–476). Lawrence Erlbaum Associates, Inc., https://doi.org/10.4324/9780203772010–15

Mampe, B., Friederici, A. D., Christophe, A. & Wermke, K. (2009). Newborns’ cry melody is shaped by their native language. Current Biology, 19(23), 1994‒1997., http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2009.09.064

Markó, A. & Dér, Cs. I. (2011). Diskurzusjelölők használatának életkori sajátosságai. In Navracsics, J. & Lengyel, Zs. (Eds.), Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben (pp. 49–61). Pszicholingvisztikai tanulmányok II. Tinta Könyvkiadó., 10.15775/Beszkut.2019.187-205

Markó, A., Csapó, T. G., Deme, A., Gráczi, T. E. & Bartók, M. (2019). Gyermekek lingvális artikulációjának variabilitása magánhangzós nyelvkontúrok alapján. In Bóna, J. & Horváth, V. (Eds.), Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után, Beszéd – Kutatás – Alkalmazás (pp. 23–44). ELTE Eötvös Kiadó.

Nelson-Moon, Z. L. (2007). Craniofacial growth, the cellular basis of tooth movement and anchorage. In Mitchell, L. (Ed.), An introduction to orthodontics (pp. 29–48). Oxford University Press.

Neuberger, T. (2011). Gyermekek spontán beszédének szerkesztettsége és folyamatossága. In Gósy, M. (Ed.), Beszédkutatás 2011, (pp. 83–95). MTA Nyelvtudományi Intézet.

Neuberger, T. (2012). Szóelőhívás gyermekek szóasszociációiban és spontán beszédében. In Navracsics, J. & Szabó, D. (Eds.), A mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban. Pszicholingvisztikai tanulmányok III (pp. 85–94). Tinta Könyvkiadó.

Neuberger, T. (2014). A spontán beszéd sajátosságai gyermekkorban. Eötvös Kiadó.

Pettinato, M., Tuomainen, O., Granlund, S. & Hazan, V. (2016). Vowel space area in later childhood and adolescence: Effects of age, sex and ease of communication. Journal of Phonetics, 1–14., https://doi.org/10.1016/j.wocn.2015.07.002

Roach, P. (2001). Phonetics. Oxford University Press.

Sebestyénné Tar, É. (2006). A 3–6 éves kori fonológiai fejlődés kronológiai mintázata a magyarban. Open Art.

Seikel, J. A., King, D. W. & Drumright, D. G. (2010). Anatomy & Physiology for Speech, Language and Hearing. Cengage Learning.

Selby, J. C., Robb, M. P. & Gilbert, H. R. (2000). Normal vowel articulations between 15 and 36 months of age. Clinical Linguistics and Phonetics, 14, 255‒265., https://doi.org/10.1080/02699200050023976

Stemberger, J. P. (1989). Speech errors in early child language production. Journal of Memory and Language, 28, 164–188., https://doi.org/10.1016/0749–596X(89)90042–9

Stevens, K. N. (1989). On the quantal nature of speech. Journal of Phonetics, 17(1), 3–45. https://doi.org/10.1016/S0095–4470(19)31520–7

Tancz T. (2011). A kommunikáció és nyelv fejlődése a kora gyerekkorban. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar.

Temple, E. C., Hutchinson, I., Laing, D. G. & Jinks, A. L. (2002). Taste development: differential growth rates of tongue regions in humans. Developmental brain research, 135(1), 65–70., https://doi.org/10.1016/S0165–3806(02)00307–3

Titze, I. R. (1994). Principle of Voice Production. The Journal of the Acoustical Society of America, 104(3), 1148., https://doi.org/10.1121/1.424266

Tóth, A. (2014). Gyermekek nemének és életkorának meghatározása a beszédük alapján. Beszédkutatás 2014, 98–111.

Traxler, M., Gernsbacher, M. & Cortese, M. (2006). Handbook of Psycholinguistics. Academic Press. https://doi.org/10.2307/416113

Vicsi, K. (2010). Fiziológiai, fizikai alapok. In Németh, G. & Olaszy, G. (Eds.), A magyar beszéd. Akadémiai Kiadó.

Vorperian, H. K. & Kent, R. D. (2007). Vowel acoustic space development in children: a synthesis of acoustic and anatomic data. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 50, 1510–1545., http://dx.doi.org/10.1044/1092–4388(2007/104)

Vorperian, H. K., Wang, S., Chung, Moo K., Schimek, E. M., Durtschi, R. B. & Kent, R. D. (2009). Anatomic development of the oral and pharyngeal portions of the vocal tract: An imaging study. Journal of Acoustical Society of America, 125(3), 1666–1678., https://doi.org/10.1121/1.3075589

Watson, P. & Munson, B. (2007). A comparison of vowel acoustics between older and younger adults. ICPhS XVI. Saarbrücken, 6–10 August 2007.

Welch, G. F. & Howard, D. M. (2002). Gendered voice in the cathedral choir. Psychology of Music, 30, 102–120., https://doi.org/10.1177/0305735602301008.19

Whiteside, S. P. & Hodgson, C. (2000). Some acoustic characteristics in the voices of 6- to 10-year-old children and adults: a comparative sex and developmental perspective. Logoped Phoniatr Vocol, 25(3), 122‒132., https://doi.org/10.1080/14015430050175851.

Zajdó, K. & Stoel-Gammon, C. (2003). The acquisition of vowels in Hungarian: developmental data. In Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic Sciences in Barcelona 3 (pp. 2229‒2232)., https://doi.org/10.3765/bls.v28i1.3851

Zajdó, K. & Powell, S. (2008). Acquisition of phonological vowel length in children acquiring Hungarian. In Proceeding od ISSP 2008: the 8th International Seminar on Speech Production (pp. 173–176).

Zajdó, K., Wempe, T. G., van der Stelt, J. & Pols, L. C. (2011). The acquisition of Hungarian high front unrounded short vs. long vowels. In Prodeedings of ICPhS XVII (pp. 2252‒2255).

##submission.downloads##

Megjelent

2022-04-07

Hogyan kell idézni

Krepsz, V. (2022). A kiejtés sajátosságai az anyanyelv-elsajátítás folyamán – artikulációs jellemzők. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 10(1), 78–93. https://doi.org/10.31074/gyntf.2022.1.78.93