Évf. 16 szám 1 (2024)
Tanulmányok

Šiwa širēt Luwsan šiwa, mongol buddhista szent Hangáj-hegységhez írt áldozati szövege

Krisztina Teleki
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bio

Megjelent 2024-01-04

Kulcsszavak

 • mongol buddhizmus,
 • újjászülető szent,
 • Hangáj-hegység,
 • Blo bzang zhi ba,
 • áldozati szöveg,
 • Šiwa širēt,
 • Arxangai,
 • Hangáj kán
 • ...Tovább
  Kevesebb

Hogyan kell idézni

Teleki, K. (2024). Šiwa širēt Luwsan šiwa, mongol buddhista szent Hangáj-hegységhez írt áldozati szövege. Távol-Keleti Tanulmányok, 16(1), 49–73. https://doi.org/10.38144/TKT.2024.1.2

Absztrakt

A tanulmány a halha mongol buddhista, újjászülető szent, Šiwa širēt Luwsan šiwa (tib. Blo bzang zhi ba, 1682‒1745) lakóhelyéhez, a középnyugat mongóliai Hangáj-hegységhez írt áldozati szövegét ismerteti. A Pekingben nyomtatott, tibeti nyelvű, elsősorban rituális és meditációs szövegeket tartalmazó két kötetes mű a Mongol Nemzeti Könyvtárban maradt fenn. A Hangáj kán, nagy isten fohász-áldozata, a Vágyakat beteljesítő című mű (tib. Lha chen Hang ka’i rgyal po’i gsol mchod pa’i re bskong zhes bya ba bzhugs so, ff. 12r−16v, Mongol Nemzeti Könyvtár S: NL10680-068) a hegység gazdaszellemét, Hangáj kánt és kíséretét magasztalja, örvendezteti meg különböző áldozatokkal, kéri segítségüket a természet erőinek megfékezésében, a környék lakosságának és állatállományának gyarapodásában, jólétében. A tanulmány a szerző, újjászületési láncolata és kolostora rövid bemutatása után, a tibeti szöveg fordítását és átírását közli. Az elemzés módszertana a filológia; elsődleges és másodlagos források használatára épül. A Hangáj-hegység néhány szentjének életét nemzetközi kutatók, a hegységhez szóló egyes füstáldozatokat mongol kutatók vizsgálták. Šiwa širēt Luwsan šiwa életrajzának, kolostorának, munkásságának tanulmányozása 2022-ben került a figyelem középpontjába Mongóliában, amikor 1930-as években lerombolt, 2000-es években felélesztett Arxangai megyei kolostorát bővíteni kezdték. Jelen tanulmány újszerűsége az áldozati szöveg fellelése és fordítása, ami alapot nyújt a többi Hangáj-hegyvidéki szent Hangáj kánhoz írt szent szövegeivel, rítusaival való összehasonlításhoz. Ez a kutatás a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Hivatal OTKA fiatal kutatói kiválósági programjának a keretében jelenleg zajlik (A mongol Hangáj-hegység vallásföldrajza, NKFIH OTKA FK_21, 138052). Úgy tűnik, hogy a Mongol Nemzeti Könyvtárban őrzött szöveget a felélesztett kolostor szerzetesei nem ismerik, napjainkban nem használják. Szinte egésze versben íródott, nyelvezete választékos. Sajátsága Hangáj kán részletes bemutatásán kívül az áldozati javak Hangáj flóráját és faunájának idéző leírása.

Hivatkozások

 1. Blo bzang zhi ba XVIII. század. Lha chen Hang ka’i rgyal po’i gsol mchod ’dod pa’i re bskong zhes bya ba bzhugs so [Hangáj kán, nagy isten fohász-áldozata: A vágyott reményeket betel- jesítő]. Mongol Nemzeti Könyvtár S: NL10680-068, Ulánbátor, fanyomat, ff. 12r−16v.
 2. Lokesh Chandra 1960. Eminent Tibetan Polymaths of Mongolia based on the work of Ye-śes- thabs-mkhas entitled Bla ma dam pa rnams kyi gsung ’bum gyi dkar chag gnyen ’brel drag gso’i me long zhes bya ba. New Delhi (Śata-piṭaka Series Vol. 16, Mongol-Piṭaka Vol. 5).
 3. Sainǰargal, T. ‒ Oyūnǰargal, O. (eds.) 2023. Xalxīn Sain noyon aimgīn noyod, xutagt, xuwilgādīn ug ex [A halha Sain noyon kán megye nemeseinek, szentjeinek, újjászületéseinek története]. Bot’ 2. Ulānbātar.
 4. Soninbayar, Š. 1998. Xamba Šiwā širēt xutagt Luwsan (Lhun grub bde ba: Bstan pa’i gsal byed shri ke tu blo bzang zhi ba’i gsung ’bum gyi lung mnos pa’i dkar chag brgyud rim dang bcas pa bzhugs so [Lxündüwdewa: A Tant megvilágító Širēt Luwsanšiwa gyűjteményes műveinek olvasási hagyományának tartalomjegyzéke és hagyományláncolata]. Lawain egšig, Ulān- bātar, 50‒58.
 5. Avar Ákos 2014. A természet és az állatok a mongol gondolkodásban. Budapest.
 6. Birtalan Ágnes 1996. „Obó hagyományok a mai Mongóliában.” In: Birtalan Ágnes (szerk.) Ta- nulmányok a mongol népi hiedelemvilágról. (Őseink nyomán Belső-Ázsiában I.) Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 4–19.
 7. Birtalan, Ágnes 1998. „Typology of the Stone Cairns Obos and their Symbolical Meaning (Pre- liminary Report, Based on Mongolian Fieldwork Material Collected in 1991–1995).” In: Anne-Marie Blondeau (ed.) Tibetan Mountain Deities. Their Cults and Representations. Pro- ceedings of the 7th Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Graz 1995. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 199–210.
 8. Birtalan Ágnes 2004. „A Föld és a Víz gazdaszellemeinek kultusza a nyugat-mongóliai zahcsi- noknál.” In: Birtalan Ágnes (szerk.) Helyszellemek kultusza Mongóliában (Őseink nyomán Belső-Ázsiában III.). Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 51–68.
 9. Birtalan, Ágnes 2013. „Equestrian Warrior Deities in the Leder Collections. Some Aspects of the Mongolian War God.” In: Maria-Katharina Lang – Stefan Bauer (eds.) The Mongolian Col- lections Retracing Hans Leder. Vienna: Austrian Academy of Sciences, 99–110. https://doi.org/10.2307/j.ctt1vw0qsj.13
 10. Cedendamba, S. – Lxagwa, L. – Soninbayar, Š. – Luwsanbaldan, E. – Otgonbātar, R. – Amgalan,
 11. N. (eds.) 2009. Mongolīn süm xīdīn tṻxen towčōn [Mongol kolostorok történeti összefoglaló- ja]. Ulānbātar.
 12. Dašbadrax, D. 2004. Mongolīn xutagtūdīn namtrīn oillogo (XVII‒XX zūn) [Mongol szentek élet- rajza (XVII‒XX. század)]. Ulānbātar.
 13. Ištawxai, Š. 2006. Nom joxiol tūrwisan mongol lam narīn bürtgel. Mongolīn nomīn merged cuw- ral II bot’ [Könyvszerző mongol lámák listája]. Emx. Dawābayar, S. Ulānbātar.
 14. Kápolnás Olivér 2018. Nejicsi szerzetes élete. A Cindamani erike (1739) című mongol nyelvű mű fordítása és szövegkiadása (Bibliotheca Buddhologica Budapestinensis vol. 2.). Budapest: ELTE, Távol-keleti Intézet.
 15. Kápolnás Olivér 2020. Nejicsi szerzetes második élete. A Süsüg-ün jula (1756) című mongol nyelvű mű fordítása és szövegkiadása (Bibliotheca Buddhologica Budapestinensis vol. 3.). Budapest: ELTE, Távol-keleti Intézet.
 16. Kelényi Béla ‒ Vinkovics Judit 1995. Tibeti és mongol buddhista tekercsképek. Tibetan and Mon- golian Buddhist Painted Scrolls. Budapest: Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum.
 17. Lāgan, B. 2004. Xalxīn tamga büxī xutagtūdīn towčis [A pecséttel rendelkező halha szentek rövid élete]. Ulānbātar.
 18. Lessing, Ferdinand 1942. Yung-ho-kung. An Iconography of the Lamaist Cathedral in Peking. With Notes on Lamaist Mythology and Cult. In collaboration with Gösta Montell. Mölnlycke: Elanders Boktryckeri Aktiebolag.
 19. Süxbātar, O. 1999. „Xangai xanī sangīn sudar” [A Hangáj-hegység füstáldozata]. In: Xürelbātar,
 20. L. (ed.): Lamīn Gegēn Luwsandanjanǰancan (1639–1704), Erdem šinǰilgēnī bičig. Ulānbātar, 79–85.
 21. Teleki Krisztina 2017. „A Hangáj-hegység főbb szentjei, áldozati szövegei.” In: Hamar Imre ‒ Gelle Zsóka ‒ Kósa Gábor (szerk.) Szent hegyek a buddhizmusban. (Bibliotheca Buddholog- ica Budapestinensis vol. 1.) Budapest, 189−208.
 22. Teleki, Krisztina 2019. „Khalkha Zaya Pandita’s Smoke Offering Rituals to the Khangai Moun- tain Range.” In: Wallace, Vesna, A. (ed.) Sources of Mongolian Buddhism. Oxford University Press, USA, 207−225. https://doi.org/10.1093/oso/9780190900694.003.0010
 23. Teleki, Krisztina 2022. „Lamiin Gegeen’s Smoke Offering Ritual to the Khangai Mountain Range.” In: Birtalan, Ágnes – Teleki, Krisztina – Béres, Judit (eds.) Aspects of Mongolian Buddhism 3. Tradition and Innovation. L’Harmattan, Budapest, 102−111.
 24. Teleki, Krisztina 2023. „Sacred Texts devoted to Khangai Khan, the Lord of the Khangai Moun- tain Range Preserved in the Collections of Ulaanbaatar, Mongolia.” In: Bareya-Starzynska, Agata – Rogala, Jan (eds.) (tdb) University of Warsaw, Faculty of Oriental Studies. Warsaw: Publishing House Elipsa (megjelenés alatt).
 25. Wallace, Vesna A. 2015a. „Buddhist Sacred Mountains, Auspicious Landscapes, and Their Agen- cy.” In: Wallace, Vesna A. (ed.) Buddhism in Mongolian History, Culture, and Society. New York: Oxford University Press, 221−240.
 26. Wallace, Vesna A. 2015b. „How Vajrapāṇi Became a Mongol.” In: Wallace, Vesna A. (ed.) Buddhism in Mongolian History, Culture, and Society. New York: Oxford University Press, 179−201. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199958641.003.0010