Évf. 13 szám 2021/2 (2022)
Tanulmányok

Kígyókultusz Cheju szigetén a ponp’uri-k tükrében

Erika Vörös
ELTE BTK, Távol-keleti Intézet, Koreai Tanszék
Bio

Megjelent 2022-09-05 — Frissítve ekkor: 2022-09-13

Kulcsszavak

 • kígyókultusz,
 • ponp'uri,
 • Cheju-i sámánizmus,
 • házvédő istenségek,
 • ŏp,
 • ch’ilsǒng kultusz,
 • Göncöl
 • ...Tovább
  Kevesebb

Hogyan kell idézni

Vörös, E. (2022). Kígyókultusz Cheju szigetén a ponp’uri-k tükrében. Távol-Keleti Tanulmányok, 13(2021/2), 153–180. https://doi.org/10.38144/TKT.2021.2.7

Absztrakt

A koreai folklór és vallás igen gazdag a kígyóra vonatkozó hiedelmekben és kultuszokban. Cheju szigete különösen fontos a kígyótisztelet kutatása szempontjából, hiszen a sziget viszonylagos elzártsága miatt itt tovább megmaradhattak olyan elképzelések, amelyek a félszigeten már eltűntek. Ezenkívül, a szárazföldtől eltérő, őshonos kultúrája a félsziget hagyományaival összeolvadva sajátos hiedelemrendszert hozott létre. A chejui hitvilág kutatásakor a terepmunka mellett jelentős forrásként szolgálnak a központi kormányzat hivatalnokai által készített helyrajzi leírások, valamint a sámánisztikus narratívák egy sajátos csoportja, az ún. ponp’urik 본풀이. Az eredetileg sámánszertartásokon előadott eredettörténetek különösen értékes anyagnak számítanak, mivel nem csak történelmi és vallástörténeti események tükröződnek vissza bennük, hanem a chejui emberek azon törekvése is, hogy ezeket a folyamatokat értelmezzék és feldolgozzák. A ponp’urikon és a hozzájuk kapcsolódó rítusokon keresztül, ha csak szimbolikusan is, de tenni tudtak az események ellen, és így, ha csak jelképesen is, de vissza tudták állítani a rendet a világban: az elfojtott neheztelést kioldhatták, a konfucianizmus felett győzelmet aratva büszkén kifejezhették kulturális identitásukat, vagy a túlélés érdekében akár be is emelhettek elemeket más kultuszokból.

Hivatkozások

 1. Kim Jǒng 김정 (金淨). Cheju pu’ngt’orok 濟州風土錄 [Cheju helyrajzi feljegyzései]. [online] Koreai klasszikusok központi adatbázisa (Han'guk kojŏn chonghap teit'ŏbeisŭ): http://db.itkc.or.kr (2019. május 25.)
 2. Kim Pusik 김부식 (金富軾) 1997. Samguk Sagi 三國史記 [A három királyság története]. Szöul: Solch’ulp’ansa.
 3. Yi Gŏn 이건 (李健). Cheju p’ungt’ogi 濟州風土記 [Cheju helyrajzi leírása]. [online] Koreai Tudásarchívum (Krpia) Koreai irodalmi gyűjtemények adatbázisa (Hanguk munjip ch’onggan): https://www.krpia.co.kr/viewer/open?plctId=PLCT00005160&nodeId=NODE05438523. (2020. november 8.)
 4. Byeon Sook-ja 변숙자 2014. „Ch’ilsǒng ponp’urie nat’anan C’hilsǒngshinangŭi yangsang <칠성본풀이>에 나타난 칠성신앙의 양상 [A Ch’ilsǒng-hit megjelenése a Ch’ilsǒng ponp’uri-ban].” T’amnamunhwa 탐라문화 46: 39–74. https://doi.org/10.35221/tamla.2014..46.002
 5. Chejudo muga ponp’uri sajǒn 제주도무가본풀이사전 [Cheju-i sámándalok és ponp’uri-k enciklopédiája] 1991. Szöul: Minsokwon.
 6. Chin Sŏng-gi 진성기 1978. „Ch’ejudoŭi baemshinang 제주도의 뱀 신앙 [Cheju sziget kígyókultusza].” Hanguk munhwa illyuhak 한국문화인류학 10: 110–123.
 7. Hanguk minjokmunhwa taebaekkwa sajŏn 한국민족문화대백과사전 (Encyclopedia of Korean Culture). http://encykorea.aks.ac.kr (2020. 11. 08.)
 8. Hanguk minsok daebaekkwasajŏn 한국민속대백과사전 (Encyclopedia of Korean Folk Culture). https://folkency.nfm.go.kr/kr/main (2020. 11. 08.)
 9. Heo Namchoon 허남춘 2015. „Ch’ilsǒnggwa pugun shinang, paem shinang 칠성과 부군(府君) 신앙, 뱀 신앙 [Ch’ilsǒng- és pugun-kultusz, kígyóhiedelmek].” Pigyominsokhak 비교민속학 58: 11–46. https://doi.org/10.24043/isj.55
 10. Heo, Nam-chun – Lee, Hyun-jeung 2018. „Sea deity beliefs of the Kuroshio oceanic cultural sphere: maritime traditions and cultural interaction among Jeju Island, Zhoushan Archipelago, and the Ryukyu Islands.” Island Studies Journal 13.1: 171–184.
 11. Hilty, Ann – Kim, Soonie. 2013. „Worshipping the snake goddess: Jeju’s Tosandang Halmang of Tosan Village.” Jeju Weekly. http://www.jejuweekly.com/news/articleView.html?idxno=3154 (2020. 11. 08.)
 12. Hyeon Yong-Jun 현용준 1980. Chejudo musok charyo sajǒn 제주도무속자료사전 [Cheju sziget néprajzi anyagának enciklopédiája].” Szöul: Shingumunhwasa.
 13. Kang Cheol 강철 2010. „Chejudo sashinsǒrhwaŭi t’ŭksǒng yǒngu: pont’o sashinsǒrhwawaŭi pigyo 濟州島 蛇神說話의 特性 硏究: 本土 蛇神說話와의 比較 [A kígyóalakú istenségek mondáinak jellegzetességei Cheju szigetén: összehasonlítás a szárazföldi kígyóistenség mondáival]. (MA thesis, Cheju University)
 14. Kang So-Jeon 강소전 2016. „Chejudo Ch’ilsǒngŭi hyǒngsǒnggwa ponp’uri chǒnsŭng 제주도 칠성의 형성과 본풀이 전승 [A Cheju szigeti ch’ilsǒng-hit kialakulása és a ponp’uri-k áthagyományozása]”, Ch’ilsǒng minsokhak yǒngu 칠성민속학연구 27: 195–224.
 15. Kim Dong Seop 김동섭 2002. „T’osan-dang ponp’uri yŏngu 兎山堂 본풀이 硏究 [A T’osan-dang ponp’uri].” Chejudo-shi yŏngu 제주도시연구 11: 219–271.
 16. Kim Myung-Ja 김명자 1999. „Kyǒnggi chiyǒgŭi t’ǒjushinang 경기 지역의 터주신앙 [T’ǒju-hit Kyǒnggi tartományban].” Yǒksaminsokhak 역사민속학 9: 169–190.
 17. Kim Myung-Ja 김명자 2001. „Kyǒnggijiyǒgŭi ǒpshin shinangŭi chisǒkkwa pyǒnhwa 경기지역 업신 신앙의 지속과 변화 [Az ǒpshin-hit kontinuitása és változásai Kyǒnggi tartományban]. Shilch’ǒnminsokhak 실천민속학 3: 57–83.
 18. Kim, Seong-Nae 2004. „Shamanic Epics and Narrative Construction of Identity on Cheju Island.” Asian Folklore Studies 63.1: 57–78.
 19. Neff, Robert. 2011. „The legends of Jeju’s ’Snake Cave’.” Jeju Weekly. http://www.jejuweekly.com/news/articleView.html?idxno=2092 (2020. 11. 08.)
 20. Tak Myong Hwan 탁명환 1978. „Cheju sashinshinange taehan sogo – T’osan-dang paemshinangǔl chungshimǔro 제주 사신신앙에 대한 소고 - 토산당 뱀신앙을 중심으로 - [Rövid tanulmány a cheju-i kígyókultuszról – A T’osan-szentély kígyókultuszával a középpontban].” Hanguk munhwa illyuhak 한국문화인류학 10: 71–78.