Adatvédelmi nyilatkozat

1. Az adatkezelők neve és elérhetősége

Adatkezelő:
 Neve: Pedagógusképzés folyóirat
 Az adatkezelő képviselőjének neve: Mindenkori aktuális főszerkesztő, jelenleg Rapos Nóra főszerkesztő

Cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.

Tel: +36-1-461-4500/3803
 E-mail: pedagoguskepzesfolyoirat@gmail.com
 

2. Törvényi háttér
 

 A Pedagógusképzés folyóirat adatkezelési tájékoztatóját a következő törvényi háttérre alapozzuk:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).
 • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (Pp.).
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv. tv).
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.). 

Az adatkezelés a fenti törvények betartásával történik, a jogszerűség alapelveit szem előtt tartva, amelynek során az adatkezelő minden erőfeszítést megtesz a személyes adatok védelmének biztosítása iránt.

A Pedagógusképzés folyóirat az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.  A Pedagógusképzés folyóirat a megadott személyes adatokat az e tájékoztatóban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. A Pedagógusképzés folyóirat kizárólag az érintett által önkéntes hozzájáruláson alapuló, megadott, illetve egyéb jogszerű módon tudomására jutott adatokat kezeli, azokat harmadik személy számára – a hatályos jogszabályokban meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó jogszabályok ez irányú rendelkezése szerint, vagy az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

 

3. Az adatkezelés célja

A Pedagógusképzés a folyóirat kiadása (amely magában foglalja tartalmak előállítását és szerkesztését is), és honlapjának működtetése érdekében kezel személyes adatokat.

 

4. Az adatkezelés folyamata. A személyes adatok kategóriái és az adatkezelés időtartama

Az előfizetők, a szerzők, a folyóirat kiadásban közreműködő partnerek adatait a Pedagógusképzés folyóirat mindenkori főszerkesztője kezeli.

A Pedagógusképzés folyóirat csak olyan személyes adatokat kezel, amelyek az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek és a cél elérésére alkalmasak, továbbá csak az adatkezelési cél megvalósulásához feltétlenül szükséges mértékben és ideig kezeli a személyes adatokat. Az adatkezelés során a GDPR 32. cikkében foglalt előírások betartásával a Pedagógusképzés folyóirat gondoskodik a kezelt személyes adatok titokban tartásáról, illetéktelenektől való megóvásról, az alábbiak szerint:

 • Biztosítja a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.
 • Fizikai vagy műszaki incidens esetén biztosítja az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani.
 • Az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságát rendszeresen teszteli, azokat értékeli.
 • Meggyőződik arról, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelők utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. Adatkezelők csak abban az esetben adnak hozzáférést természetes személyek számára, ha azok megismerik, és írásban nyilatkoznak jelen adatkezelési tájékoztató ismeretéről, elfogadásáról.

4.1 Szerzőkre vonatkozó adatkezelés

A Pedagógusképzés című folyóirathoz szabadon lehet publikációs céllal kéziratot beküldeni.  A kéziratbeküldés a http://ojs.elte.hu/pedagoguskepzes oldalon előzetes regisztrációhoz kötött.

A regisztrációhoz meg kell adni: – nevet (kereszt és vezetéknév), – országot, – email címet, – felhasználónevet, – jelszót. Amennyiben valaki publikációs céllal kéziratot küld be a Pedagógusképzés című folyóirathoz, a regisztráció során írásban nyilatkozik arról, hogy hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez, és az alábbi szerzői adatainak (a továbbiakban szerzői személyes adat) nyilvánosságra hozatalához:

 • szerzői név
 • cím, fokozat (ha rendelkezik ilyennel)
 • beosztás vagy munkakör (ha releváns)
 • affiliáció (munkahely megnevezése)
 • elektronikus levélcím

Ezután a szerzői személyes adatok nyilvánosságra kerülnek az interneten keresztül, amennyiben a publikációját a szerkesztőség elfogadja. A folyóirat archív számai ingyenesen elérhetőek a http://ojs.elte.hu/pedagoguskepzes oldalon, ezért a szerzőknek a megjelent publikációkban megadott szerzői adatai nyilvánosság számára a megjelenést követően határozatlan időre elérhetőek maradnak. Emellett a megjelent művek nyilvánosságra hozott szerzői adatait továbbítjuk a tudományos közéletben elfogadott szolgáltatóknak, amelyek a tudományos publikációkat indexelik és megosztják. A regisztráció során a szerző írásban nyilatkozik, hogy hozzájárul az adattovábbításhoz.   

Az adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a szerző önkéntesen adott hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: a szerzők adatait a folyóirat archívuma korlátlan ideig megőrzi. A szerző jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását a szerzők az Adatkezelő e-mail címére küldött elektronikus levélben kezdeményezhetik.

 

4.2 Regisztráció során létrehozott profilban található adatok

A regisztráció a (http://ojs.elte.hu/pedagoguskepzes oldalon történik, az adatok feltöltése önkéntes. Regisztráció során a következő adatok adhatók meg a regisztrált szerző / előfizető profiljában: név (kereszt és vezetéknév), – ország, – email cím, – felhasználónév, – jelszó, – telefonszám, – levelezési cím, – életrajzi adatok, éspedig: munkahely – rövid önéletrajz (100 szó). A regisztráció során nem történik automatizált döntéshozatal és profilalkotás.

Adatkezelés jogalapja és célja: Az adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a szerző önkéntesen adott hozzájárulása.

 

5. Az érintett jogai az adatkezelésre vonatkozóan

Az adatkezelésben érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, módosítását, törlését vagy kezelésének korlátozását, törlését írásbeli kérelem benyújtásával a pedagoguskepzesfolyoirat@gmail.com címre. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte. Fenti esetekben az adatkezelő az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Amennyiben az érintett a kérelmére adott tájékoztatással vagy a döntéssel nem ért egyet vagy az adatkezelő határidőben nem nyilatkozik, bírósághoz fordulhat. További jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 1530 Budapest, Pf.: 5.
 +36 (1) 391-1400
 
http://www.naih.hu
 elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Pedagógusképzés folyóirat az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Egyetemi Könyvtári Szolgálat folyóiratmenedzsment-rendszerén (Open Journal System szoftver révén) kerül publikálásra. Az ELTE adatvédelmi rendjéről teljeskörű tájékoztatást a https://adatvedelem.elte.hu/adatvedelem oldalon kaphat.