Rovatok

A Tanulmányok rovat leírása

A rovatban tudományos szakcikkek jelennek meg a neveléstudományok és társtudományok területeiről. A rovat empirikus kutatási eredményeket, elméleti, szakirodalmi elemzéseket, egy vagy több kutatási terület eredményeinek átfogó, szintetizáló jellegű összegzését közli, köztük korlátozott számban angol nyelvűeket is. A rovat egységei:

 • Kitekintés: Az alrovatban a nemzetközi térben megjelenő idegen nyelvű írásokat, illetve egy téma nemzetközi tudományos helyzetét bemutató tanulmányokat közlünk. A rovatba kerülhetnek magyar nyelvű cikkek is, melyek alkalmat adnak kifejezetten külföldi példák, eredmények megismerésére.   
 • Fókusz: Esetenként vendégszerkesztő közreműködésével működő alrovat, amelynek célja egy konkrét témakör árnyalt bemutatására törekvő tanulmányok együttes közlése.
 • Körkép: Szabadon beérkező, a neveléstudományok számára nóvumot hordozó írásokat közlünk a Körkép alrovatban.

A folyóirat csak eredeti, máshol még nem publikált, párhuzamosan más folyóirathoz be nem nyújtott tanulmányokat közöl. A megjelenés szempontjából nem számít előzetes publikációnak a zárt körben, kéziratos sokszorosításként való terjesztés (belső kiadvány, kutatási zárójelentés, konferencia-előadás, stb.), illetve a megjelent, vagy megjelenés előtt álló monográfia. A megjelent tanulmányok szerzői megőrzik azt a jogukat, hogy tanulmányukat a folyóiratban való megjelenés után máshol nyomtatott formában, gyűjteményes kötetben, konferencia kötetben vagy más nyelven újra közöljék.

A tanulmány rovatban megjelenő művek esetében mind a szerző, mind a két független bíráló anonim módon vesz részt a közlés-előkészítő folyamatban. A bírálat fő szempontjai: a közlésre választott műfajnak való megfelelés; a probléma-felvetés aktualitása, a téma érdekessége; az írásban megjelenített elméleti megközelítések; az alkalmazott kutatási paradigma, módszerek és eszközök minősége; új eredmények, tudományos újdonságok; a felhasznált szakirodalom relevanciája és újdonsága; összbenyomás a kéziratról. A bírálatot követően amennyiben a bírálók javasolják az írás megjelentetését, a szerzőnek módja van egy alkalommal a kéziraton javításokat végezni.

Kérjük, hogy a kéziratokat és a kapcsolodó adatokat további értesítésig közvetlenül az ntny-titkar@ppk.elte.hu e-mail címre küldjék! 

A tanulmányok optimális terjedelme 15-20 nyomtatott oldal (30000-40000 karakter). A táblázatok, ábrák, hivatkozások, szakirodalom jelölését a szerzőknek szóló útmutató szerint kérjük megadni. A tanulmány végére angol nyelvű összefoglaló kerül, valamint 3-6 kulcsszó, kulcsfogalom. Az absztrakt terjedelme 150-250 szavas folyamatos szöveg, mely nem tagolódik bekezdésekre és nem tartalmaz kiemeléseket. A tanulmány címét, az absztraktot és a kulcsszavakat magyar és angol nyelven is be kell küldeni, melyek egymásnak tartalmilag megfelelnek. Ugyancsak két nyelven szükséges megadni a szerzői bemutatkozást egy-egy rövid bekezdés terjedelemben (3-4 sor). Az olvasó és a szerző közötti kapcsolatfelvétel érdekében közzétesszük a szerző által megadottak szerint a munkahelyet, a beosztást, valamint az elérhetőséget. Kérjük a kézirathoz ezeket is csatolni.

A Szemle rovat leírása

A Szemle rovat kiemelt célja, hogy a neveléstudomány elméleti kérdései és empirikus kutatásai mellett a pedagógiai fejlesztésekkel összefüggő munkákat és a neveléstudomány kutatásmetodológia tárgyú írásait bemutassa. Megközelítésében vállalja, hogy kritikái a kutatások, fejlesztések, innovációk szemléletének, megalapozottságának kérdéseit, problémáit kiemelten kezelik, s nyitottak az új témák és perspektívák megvitatására, eltérő véleményekre, reflexiókra. A rovat lényeges sajátossága továbbá, hogy nyitott a különböző műfajú publikációk recenziójára, nemcsak könyvekre, hanem izgalmas tanulmányokra, kutatási jelentésekre, a pedagógiai fejlesztések produktumaira és online műfajokra is.

A Szemle rovat a következő alrovatokból áll: 

 • Az Aktuális olvasnivalók alrovat új, kiemelkedő hazai és nemzetközi publikációk kritikáit közöljük;
 • a régebbi publikációk újraértelmezését vagy mai olvasatát, üzenetét az Újraolvasva alrovatban;
 • egy-egy meghatározó vagy vitatott téma kérdéskörében megjelent friss publikációkat a Kulcskérdések alrovatban;
 • a hazai és a nemzetközi szakmai, tudományos folyóiratok, lapok – beleértve az online lapokat is – szemléjét a Lapszemle alrovatban adjuk közre.

 A Szemle rovat szerzőjévé többféle módon lehet válni. A szerző az egyes alternatív alrovatokhoz jelentkezhet:

 1. maga által választott publikáció kritikájával,
 2. a rovatvezetők által a honlapon meghirdetett publikációkra írt kritikával
 3. egyes publikációkhoz kötődő személyes megkeresés alapján.

Kérjük, hogy a kéziratokat és a kapcsolodó adatokat további értesítésig közvetlenül az ntny-titkar@ppk.elte.hu e-mail címre küldjék!

A beérkezett recenziókat a rovat gondozói értékelik, amelyet a szerző minden esetben megkap. Az értékelés eredményei a következők lehetnek:

 1. a recenzió elfogadása (esetleg minimális javítások kérésével)
 2. a recenzió elfogadása a javasolt változtatások átírása után
 3. a recenzió elutasítása a publikáció témája vagy minősége miatt.