Impresszum

Alapító-főszerkesztő: † Gordosné dr. Szabó Anna

Korábbi főszerkesztők: Gordosné dr. Szabó Anna (1973–2007), Rosta Katalin (2008–2016) 

Főszerkesztő: dr. Virányi Anita

Szerkesztőbizottság: 
dr. Csányi Yvonne
Farkasné dr. Gönczi Rita
Gereben Ferencné dr.
dr. Lénárt Zoltán
dr. Mohai Katalin
dr. Stefanik Krisztina
dr. Szekeres Ágota

Szerkesztőségi titkár: Szekeres Szabolcs

A szerkesztőség elérhetősége: gyogypedszemle@gmail.com  
Tipográfia, tördelés, nyomdai előkészítés: Foreno Kft.
Megvásárolható: Krasznár és Társa Könyvkereskedelmi Bt. (1098 Budapest, Dési Huber u. 7.)

HU ISSN 0133-1108
Indexszám: 25 359

Megjelenik negyedévenként.  

Felelős kiadó: Reményi Tamás elnök – Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete
Postacím: 1476 Budapest, Pf. 78.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletága
1089 Budapest, Orczy tér 1.
Előfizethető valamennyi postán, kézbesítőnél,
e-mailen: hirlapelofizetes@posta.hu, faxon: 06-1/303–3440.
További információ: 06-80/444-444

Nyomda
Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht.
9400 Sopron, Fraknói u. 22.
Felelős vezető: Major Lajos, ügyvezető igazgató

Minden jog fenntartva. A folyóiratban megjelent képeket, ábrákat és szövegeket a kiadó engedélye nélkül tilos közzétenni, reprodukálni, számítástechnikai rendszerben tárolni és továbbadni.
A szerkesztőség képeket és kéziratokat nem őriz meg és nem küld vissza.