Kritérion

Az Elpis könyvkritikákat közlő KRITÉRION rovata olyan filozófiai művekről szóló cikkek beküldését várja, amelyek nagyobb terjedelemben, érdemi bírálatot nyújtanak az adott műről. A rovat emellett örömmel fogad – akár már megjelent kritikákra vagy szakcikkekre reagáló – vitairatokat is. A rovat elsődleges célkitűzése, hogy a magyar filozófiai könyvek számára értő recepciót biztosítson, illetve felhívja ezekre a figyelmet. Ezzel szeretnénk azt is elősegíteni, hogy az újonnan megjelenő művek részévé váljanak a szakmai eszmecserének, ami minden szereplő – a szerző, a kritikus és a potenciális olvasó – számára egyaránt fontos.  Csak kivételes esetben lehet a kötet nem első kiadású vagy megjelenési idejét tekintve három évnél régebbi. A kritikák megjelenése online és nyomtatott formában történik, az Elpis honlapján, illetve a folyóirat hasábjain. Kritika benyújtásával kapcsolatban érdeklődni lehet a csuka.botond@gmail.com címen.


Formai követelmények bírálatok esetén
A bírálatok előirányzott maximális hossza 15–20 ezer leütés, ez csak indokolt esetben haladható meg. A cikket a szerző nevének feltüntetése után önálló, a könyvétől eltérő cím nyitja, majd új sorban a vizsgált mű adatai követik az Elpis szokásos formai követelményei szerint, melyet az ár és az oldalszám feltüntetése zár. (Példa: Kant, Immanuel. 2009. A tiszta ész kritikája. Ford. Kis János – Papp Zoltán. Budapest: Atlantisz. 745 oldal, 4695 Ft) .A műre hivatkozni a szövegben zárójelek közt feltüntetett oldalszámokkal lehet, például: (115). Ha egy idézet ugyanazon az oldalon található meg, mint az előző idézett mondat, akkor a következő rövidítés alkalmazandó: (uo.). A szövegnek ezeket a jellemzőket leszámítva minden másban (pl. lábjegyzetelés, a bibliográfia feltüntetése) alkalmazkodnia kell a folyóirat formai követelményeihez.


Formai követelmények vitairatok esetén
A vitairatokra a fenti linken található formai követelmények vonatkoznak azzal a kiegészítéssel, hogy
a tárgyalt bírálatra vagy cikkre az előző szakasz mintája szerint megengedett szövegközi hivatkozásokat tenni, a terjedelem felső határa pedig egy ív.