Bejelentkezés vagy Regisztráció készítése a beküldéshez.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

A benyújtási folyamat része, hogy a szerzők ellenőrizzék le a benyújtandó anyaguk mindenben megfelel az alábbi listában szereplő elvárásoknak, és azokat a beadványokat, amelyek nem tartják be a az útmutatóban leírtakat, azokat vissza lehet küldeni a szerzőnek.
  • A beküldött anyag nem lett korábban publikálva, és megelőzően egy másik folyóiratnál sem volt bírálva (bővebb magyarázatot lásd a Megjegyzések a szerkesztőnek résznél).
  • A benyújtott fájl OpenOffice vagy Microsoft Word dokumentum formátum.
  • A szöveg betartja azokat a stiláris és bibliográfiai követelményeket, amelyek a Szerzői útmutatóban szerepelnek.
  • A képmellékletek, forrásfájlok külön fájlban fel vannak töltve.
  • A dokumentumban, illetve a beküldött fájl nevében a szerző saját nevét, pontos intézményi affiliációját nem tünteti fel (a kettős vak bírálat érdekében).

Szerzői útmutatók

Kérjük szerzőinket, hogy kézirataikat elektronikusan, odt, doc, vagy docx formátumban juttassák el szerkesztőségünkbe az alábbi online felületen keresztül:

http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/information/authors

(A beküldéshez regisztrációra van szükség.)

A Tanulmányok és a Műhely rovatba szánt írásokhoz rövid magyar és angol nyelvű kivonatot kérünk, továbbá minden cikk esetében 5–7 kulcsszót.

A tanulmányokat két anonim bíráló véleményezi, akik a szerző nevének közlése nélkül kapják meg a dolgozatot. A kettős vak bírálat érdekében kérjük, a tanulmány szövegében (a beküldött fájlban) mellőzzék a szerzői név és pontos intézményi affiliáció feltüntetését! Az értékeléseket a bíráló nevének feltüntetése nélkül visszajuttatjuk a szerzőknek. Két pozitív bírálat esetén a tanulmányt (a szükségesnek tartott módosításokat követően) közöljük, két negatív bírálat esetén a tanulmány megjelentetésétől eltekintünk, egy negatív és egy pozitív bírálat esetén a szerkesztőség dönt a tanulmány befogadásáról vagy elutasításáról.

A cikkek terjedelme rovatonként

Kérjük az alábbi terjedelmi korlátok figyelembevételét (bibliográfiával együtt értendő):

Tanulmányok rovat: max. 10.000 szó

Műhely rovat: max. 5000 szó

Kritika rovat: max. 2000 szó

Szövegtagolás, kiemelés

A tanulmányok tagolásának eszköze az arab szám a szakaszt nyitó bekezdés elejére illesztve: 1, 2 stb. Az alfejezetek megjelölésére decimális számozást alkalmazunk (1.1, 1.1.1 stb.).

A címek megjelölésére kurziválást használunk. A tudományos véleményt nyilvánító szerzők (és mások) nevét a törzsszövegben és a hivatkozásban nem emeljük ki speciális betűtípussal. A tanulmányok címét idézőjelben, nem kurziválva írjuk.

Jegyzetelés

A Digitális Bölcsészet folyóiratban a hivatkozott szövegek és szakirodalmi tételek címleírásait (jegyzetek, hivatkozások, bibliográfiák stb.) a Chicago Manual of Style 16. kiadása (Chicago: University of Chicago, 2010) és ennek a MTA BTK Irodalomtudományi Intézete által készített honosítása alapján kell elkészíteni. Az utóbbi mutató bevezetőjében említett egyik kivétel alkalmazásától eltekintünk: a szerzők és közreműködők vezetékneveit nem szedjük kiskapitálissal

A Chicago szabványának megfelelően a hivatkozásokat lábjegyzetben kell elhelyezni, illetve a tanulmány végén a hivatkozott irodalmat összegezni. A közlemény főszövege után félkövér betűkkel a Bibliográfia fejezetcím áll, amely a hivatkozási stílus szabványa szerint közli az összes felvett szakirodalmi tételt. A Kritika rovatba szánt írások kivételt képeznek ez alól: a főszövegben a recenzeált, ismertetett könyvre vagy honlapra történő utalásokat a főszövegben zárójelben tüntessék fel (oldalszám vagy paragrafusszám). Ezen felül szükség esetén lábjegyzet hivatkozás elhelyezhető. A kritika főszövegét nem követi bibliográfia.

A kézirat készítésére vonatkozó megjegyzéseket a címhez csillaggal illesztett lábjegyzetben fogjuk közölni, például a kutatást támogató intézmények megnevezését, a pályázati támogatások feltüntetését, a szakmai konzulens(ek)nek szánt köszönetnyilvánításokat. Mivel a Tanulmányok és a Műhely rovat esetében kettős vak bírálatot biztosítunk, kérjük ezeket a kézirat feltöltésekor a Megjegyzés rovatba írják, ne magába a dokumentumba!

Ábrák, speciális karakterek

Azokat a szerzőket, akik kéziratukba ábrákat, táblázatokat, diagramokat és speciális elrendezést igénylő példamondatokat stb. alkalmaznak, kérjük arra, hogy kéziratukat PDF-formátumban is küldjék el a szerkesztőségnek. Képmellékletek esetén kérjük külön fájlban csatolják az eredeti, nagyfelbontású képeket (min. 150 dpi, TIFF vagy PNG formátum). Ha a kézirat az alapértelmezett betűkészlettőltípustól eltérő egyedi karaktereket is tartalmaz, kérjük, csatolják az adott karakterkészletet is.

Forráskódok

Ha a tanulmányhoz forráskódokat illesztenek, kérjük, külön mellékletként juttassák el az elektronikus küldeményükkel együtt.

Megjelenés

A beérkezett írások megjelenési idejének, sorrendjének meghatározása a felelős szerkesztő illetékességi körébe tartozik. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy az adott szám szerkezetében, technikai és egyéb megoldásaiban az előállítás bármely fázisában módosításokat hajtson végre.

Az elektronikus periodikára a Creative Commons (CC-BY-NC-SA 4.0) licenc feltételei érvényesek. [Lásd részletesen: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/]

A folyóirat az Open Journal System (OJS3) keretrendszert használja, melyet, és a megjelent cikkek DOI-azonosítóját az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár biztosítja. (OJS adminisztrátor: Garamvölgyi László.)

Adatvédelmi nyilatkozat

A regisztrációkor megadott nevek és email címek kizárólag a Digitális Bölcsészet folyóirat Open Journal Systems platformja által nyújtott szolgáltatások során lesznek felhasználva, harmadik félnek nem kerülnek átadásra. A regisztrált adatok bármikor módosíthatók, vagy törölhetők.