Rövidítésjegyzék

Rövidítéssel hivatkozható művek, periodikák

Kérjük tisztelt szerzőinket, ha tudomásukra jut, hogy az alábbi művek (illetve a majdan itt regisztráltak) valamelyike felkerül a világhálóra, szíveskedjenek a szerkesztőségnek megírni e honlapok elérhetőségét, hogy beépíthessük a jegyzékünkbe elektronikus hivatkozás formájában. Örömmel vesszük a lista bővítésére tett javaslatokat és a hasonmás kiadásokra való figyelemfelhívást is.

Forrásmunkák

AlLex. = Alakzatlexikon. Főszerk. Szathmári István. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2008.

ÁllSA. = Balogh Lajos – Király Lajos, Az állathangutánzó igék, hívogatók és terelők somogyi nyelvatlasza. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976.

AmTsz. = Pesti János, Alsómocsoládi tájszótár. K. n., Alsómocsolád, 2008.

AO. = Anjoukori okmánytár / Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis 1–7. Magyar történelmi emlékek. 1. oszt., Okmánytárak / Monumenta Hungariae historica. Diplomataria. [1–6.] Szerk. Nagy Imre. MTA, Budapest, 1878–1891. [7.] Szerk. Tasnádi Nagy Gyula. MTA, Budapest, 1920.

AOkl. = Anjou-kori oklevéltár / Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia, 1301–1387. 1–[34]. Szerk. Kristó Gyula [és munkatársai: Almási Tibor, Blazovich László, Géczi Lajos, Kőfalvi Tamás, Makk Ferenc, Piti Ferenc, Sebők Ferenc, Teiszler Éva, Tóth Ildikó Éva]. [1–6.] JATE, majd SzTE, Szeged, [7–10.] Csongrád Megyei Levéltár, Szeged, [11–] Szegedi Középkorász Műhely, Budapest–Szeged, 1990–[2013].

ÁrpOkl. = Árpád-kori oklevelek 1001–1196. Főszerk. Györffy György. Balassi Kiadó, Budapest, 1997.

ÁSznt. = Fehértói Katalin, Árpád-kori személynévtár 1000–1301. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004.

ÁÚO. = Árpádkori új okmánytár / Codex diplomaticus Arpadianus continuatus 1–12. Közzé teszi Wenzel Gusztáv. [1–9.] Pest, [10–12.] Budapest, 1860–1874. [Hasonmás kiadás: Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa, 2001–2003. Elektronikus kiadások: Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, 2003.; In: Arcanum DVD könyvtár 4.Családtörténet, heraldika, honismeret. Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, 2003.; In: Magyarország középkori digitális okmánytára / Collectiones digitales diplomaticae Hungariae. Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, 2005.; In: Collectio diplomatica Hungarica / A középkori Magyarország digitális levéltára / Digital archives of medieval Hungary. Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, 2008.]

Balassa = Balassa József, A magyar nyelv szótára 1–2. Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1940.

BalassiSz. = Jakab László – Bölcskei András, Balassi-szótár. Számítógépes nyelvtörténeti adattár 8. KLTE, Debrecen, 2000. [Elektronikus elérhetőségek:
[http://mnytud.arts.unideb.hu/sorozat/balassi/index.html, http://mek.oszk.hu/01300/01363/.]

Ballagi = Ballagi Mór, A magyar nyelv teljes szótára 1–2. Franklin, Pest, 1867–1872. [Hasonmás kiadás: Nap Kiadó, Budapest, 1998.]

BánkBSz. = Bánk bán-szótár. Katona József Bánk bán c. drámájának szókészlete. Szerk. Beke József. Katona József Társaság – Kecskeméti Lapok, Kecskemét, 1991.

BKMFN. = Bács-Kiskun megye földrajzi nevei. 1. Kiskunfélegyháza és környéke. Közzétette Fekete János. Szerk. Balogh Lajos – Ördög Ferenc. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 210. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1997.

BMFN. = Baranya megye földrajzi nevei 1–2. Szerk. Pesti János. Baranya Megyei Levéltár, Pécs, 1982.

BácsA. = Penavin Olga, Bácskai magyar nyelvjárási atlasz. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1988.

BükiTsz. = Balogh Lajos, Büki tájszótár. Vasi Szemle Szerkesztősége, Szombathely, 2004.

BüssTsz. = Várkonyi Imre, Büssüi tájszótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988.

CAH. = Chartae antiquissimae Hungariae: ab anno 1001 usque ad annum 1196. Composuit Georgius Györffy. Monumenta medii aevi. Balassi Kiadó, Budapest, 1994.

Cs. = Csánki Dezső, Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában 1–3., 5. MTA, Budapest, 1890–1913. 4. [Csánki Dezső művének folytatása gyanánt] Fekete Nagy Antal, Trencsén vármegye. MTA, Budapest, 1941. [Hasonmás kiadás: Állami Könyvterjesztő Vállalat, Budapest, 1986. Elektronikus kiadás: Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, 2002.; In: Arcanum DVD könyvtár 4.Családtörténet, heraldika, honismeret. Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, 2003.]

CsángA. = A moldvai csángó nyelvjárás atlasza 1–2. Szerk. Gálffy Mózes – Márton Gyula – Szabó T. Attila. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 193. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1991.

CsángSz. = Wichmann, Yrjö, Wörterbuch des ungarischen Moldauer Nordcsángó- und des Hétfaluer Csángódialektes. Helsinki, 1936.

CsnSz. = Kázmér Miklós, Régi magyar családnevek szótára. XIV–XVII. század. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1993.

CsnVégSz. = Régi magyar családnevek névvégmutató szótára. XIV–XVII. század. Szerk. Farkas Tamás – F. Láncz Éva. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet – Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2009.

CsokSzkt. = Jakab László – Bölcskei András, Csokonai-szókincstár 1. KLTE, Debrecen, 1993. [Elektronikus elérhetőségek: http://mnytud.arts.unideb.hu/sorozat/csoksz/szotar.htm, http://mek.oszk.hu/01300/01364/.]

CzF. = Czuczor Gergely – Fogarasi János, A magyar nyelv szótára 1–6. [1–4.] Emich Gusztáv, [5–6.] Athenaeum, [1–5.] Pest, [6.] Budapest, 1862–1874. [Hasonmás kiadás: Miskolci Bölcsész Egyesület, Miskolc–Nyíregyháza, 1999–. Elektronikus kiadások: Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, 2002.; In: Arcanum DVD könyvtár 6. – Lexikonok, adattárak. Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, 2004. Elektronikus elérhetőség: http://mek.oszk.hu/05800/05887/.]

DCSz. = Kálnási Árpád, Debreceni cívis szótár. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai 83. DE Magyar Nyelvtudományi Intézete, Debrecen, 2005. [Elektronikus elérhetőségek: http://mnytud.arts.unideb.hu/sorozat/dcsz/index.html, http://mek.oszk.hu/03200/03209/.]

DHA. = Diplomata Hungariae antiquissima. Accedunt epistolae et acta ad historiam Hungariae pertinentia. 1. Ab anno 1000 usque ad annum 1196. Edendo operi praefuit Georgius Györffy. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992.

ÉKsz.1 = Magyar értelmező kéziszótár. Szerk. Juhász József – Szőke István – O. Nagy Gábor – Kovalovszky Miklós. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972.

ÉKsz.2 = Magyar értelmező kéziszótár. Főszerk. Pusztai Ferenc. 2., átdolgozott kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.

EO. = Erdélyi okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez 1–[4]. Szerk. Jakó Zsigmond. [4.] Szerk. Hegyi Géza – W. Kovács András. Akadémiai Kiadó, [2–3.] Magyar Országos Levéltár, [4.] MTA BTK Történettudományi Intézet – Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest, 1997–[2015].

ESz. = Etimológiai szótár. Főszerk. Zaicz Gábor. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2006.

ÉrtSz. = A magyar nyelv értelmező szótára 1–7. Főszerk. Bárczi Géza – Országh László. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1959–1962. [Elektronikus kiadások: Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, 2004.; In: Arcanum DVD könyvtár 6. – Lexikonok, adattárak. Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, 2004.]

ÉrtSz.+ = Értelmező szótár+. Értelmezések, példamondatok, szinonimák, ellentétek, szólások, közmondások, etimológiák, nyelvhasználati tanácsok és fogalomköri csoportok 1–2. Főszerk. Eőry Vilma. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2007.

EtSz. = Gombocz Zoltán – Melich János, Magyar etymologiai szótár 1–17. füzet. MTA, Budapest, 1914–1944.

EWUng. = Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen 1–2. Hrsg. Benkő, Loránd. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993–1995. + Register. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1997.

F. = Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis 1–11. [40 kötetben + 3 mutató.] Studio et opera Georgii Fejér. Typ. Universitatis, Buda, 1829–1844. [Elektronikus kiadások: MOL – Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, 2004.; In: Magyarország középkori digitális okmánytára / Collectiones digitales diplomaticae Hungariae. Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, 2005.; In: Collectio diplomatica Hungarica / A középkori Magyarország digitális levéltára / Digital archives of medieval Hungary. Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, 2008.]

FKTsz. = Rácz Sándor, Földeák és környéke tájszótára. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 168. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1984.

FNESz. = Kiss Lajos, Földrajzi nevek etimológiai szótára 1–2. 4., bővített és javított kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988. [A 4. kiadásra index nélkül hivatkozhatunk, de indexáljuk, ha másik kiadással szemben idézzük. Az esetleges korábbi kiadásokra történő hivatkozásokat ugyancsak indexáljuk!]

FTsz. = Imre Samu, Felsőőri tájszótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1973.

Gl. = Régi magyar glosszárium. Szerk. Berrár Jolán – Károly Sándor. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984.

Gy. = Györffy György, Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza 1–4. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1963–1998.

GyMSMFN. = Győr-Moson-Sopron megye földrajzi nevei. 1. A Kapuvári járás. Közzétette Hegedűs Attila. Szerk. Balogh Lajos – Ördög Ferenc. Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola, Győr, 1998. 2. A Győri járás. Közzétette Ábrahám Imre – Unti Mária. Szerk. Unti Mária – Varga Józsefné. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, 2009.

HA. = Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból. Közzéteszi: Hoffmann István – Rácz Anita – Tóth Valéria. 1. Abaúj–Csongrád vármegye. A Magyar Névarchívum Kiadványai 1. KLTE Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 1997. [Elektronikus elérhetőség: http://mek.oszk.hu/01600/01694/.] 2. Doboka–Győr vármegye. A Magyar Névarchívum Kiadványai 3. KLTE Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 1999. [Elektronikus elérhetőség: http://mek.oszk.hu/01600/01696.] 3. Heves–Küküllő vármegye A Magyar Névarchívum Kiadványai 25. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012. [Elektronikus elérhetőség: http://mek.oszk.hu/12000/12021/12021.pdf.]

HO. = Hazai okmánytár / Codex diplomaticus patrius 1–8. Kiadják: 1–5. Nagy Imre – Paur Iván – Ráth Károly – Véghely Dezső. Sauervein, Győr, 1865–1873. 6–8. Ipolyi Arnold – Nagy Imre – Véghely Dezső. Franklin, Budapest, 1876–1891. [Hasonmás kiadás: Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa, 2004. Elektronikus kiadás: In: Magyarország középkori digitális okmánytára / Collectiones digitales diplomaticae Hungariae. Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, 2005.; In: Collectio diplomatica Hungarica / A középkori Magyarország digitális levéltára / Digital archives of medieval Hungary. Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, 2008.]

HÁOkl. = Árpád-kori oklevelek a Heves Megyei Levéltárban. Szerk. Kondorné Látkóczi Erzsébet. Heves Megyei Levéltár, Eger, 1997. [Elektronikus kiadás: In: Középkori oklevelek a Heves Megyei Levéltárban. Heves Megyei Levéltár – Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, 2008.]

HMFN. = Heves megye földrajzi nevei. 1. Az Egri járás. Szerk. Papp László – Végh József. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 125. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1970. 2. A Füzesabonyi járás. Szerk. Papp László – Végh József. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 144. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1976. 3. A Hevesi járás. Szerk. Végh József – Ördög Ferenc – Papp László. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 145. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1980. 4. A Gyöngyösi járás. Hatvan és környéke. Eger. Szerk. Balogh Lajos – Ördög Ferenc. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 181. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1988.

HétfA. = Vöő István, Hétfalu nyelvjárási atlasza. Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 1971.

HOkl. = Hazai oklevéltár, 1234–1536. Szerk. Nagy Imre – Deák Farkas – Nagy Gyula. Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 1879. [Hasonmás kiadás: Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa, 2006. Elektronikus kiadások: In: Arcanum DVD könyvtár 4.Családtörténet, heraldika, honismeret. Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, 2003.; In: Magyarország középkori digitális okmánytára / Collectiones digitales diplomaticae Hungariae. Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, 2005.; In: Collectio diplomatica Hungarica / A középkori Magyarország digitális levéltára / Digital archives of medieval Hungary. Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, 2008.]

HVMA. = Guttmann Miklós – Köbölkuti Katalin, Hangutánzó igék vasi és muravidéki atlasza. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 182. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1987.

HhSz. = Dallos Nándor – Pesti János 1999. Hosszúhetényi szótár. Hosszúhetényi Honismereti Füzetek 3. Nemes János Általános Művelődési Központ, Hosszúhetény.

IdSzKsz. = Bakos Ferenc, Idegen szavak és kifejezések kéziszótára. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994.

IdSzSz. = Bakos Ferenc, Idegen szavak és kifejezések szótára. 2., átdolgozott kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.

JBánA. = Penavin Olga, A jugoszláviai Bánát magyar nyelvjárási atlasza. CNESA Kiadó, Oktatási és Művelődési Intézmény, Cnesa [Kanizsa], 1995.

JBarA. = Penavin Olga, A jugoszláviai Baranya magyar tájnyelvi atlasza. Újvidéki Egyetem, Újvidék, 1969.

JNSzMFN. = [1.] Szolnok megye földrajzi nevei. [5.] Jász-Nagykun-Szolnok megye földrajzi nevei. 1. A Jászberényi járás. Közzétette Farkas Ferenc. Jászberényi Tanítóképző Főiskola, Jászberény, 1986.; 5. Tiszazug. Szerk. Balogh Lajos – Ördög Ferenc. Jászberényi Tanítóképző Főiskola – Tiszazug önkormányzatai, Jászberény–Kunszentmárton, 1994. [A második megjelent kötet az 5. sorszámot viseli.]

JókaiSz. = Balázs Géza – P. Eőry Vilma – Kiss Gábor – J. Soltész Katalin – T. Somogyi Magda, Jókai-szótár 1–2. Unikornis Kiadó, Budapest, [1994].

JSzA. = Penavin Olga – Matijevics Lajos, A jugoszláviai székelytelepek nyelvatlasza. Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1978.

JuhászSz.= Juhász Gyula költői nyelvének szótára. Szerk. Benkő László. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972.

KárpA. = Lizanec, P. N., A kárpátaljai magyar nyelvjárások atlasza / Атлас угорських говорів Закарпаття 1–3. [1.] Szerk. Balogh Lajos. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992. [2.] Szerk. Horváth Katalin. Patent Nyomdaipari Vállalat, Ungvár, 1996. [3.] Szerk. Lizanec, P. N. Ethnica Alapítvány, Ungvár–Debrecen, 2003.

KárpSz. = A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára 1–2. Főszerk. Lizanec Péter. Kárpáti Kiadó, Ungvár, 2012.

KárOkl. = A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára / Codex diplomaticus comitum Károlyi de Nagy-Károly 1–5. Sajtó alá rendezi Géresi Kálmán. Budapest, 1882–1897.

KiskSz. = Markó Imre Lehel, Kiskanizsai szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981.

KisnHsz. = Hegedűs Attila, Kisnémedi tájszótár. Hiányszótár. ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszék, Budapest, 1996.

KisnTsz. = Hegedűs Attila, Kisnémedi tájszótár. ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszék – MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 1992.

KKSzASz. = Timaffy László, A kisalföldi kocsik és szekerek szakszókincsének nyelvatlasza és szótára. Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 22. ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszék – MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 1985.

KMFN. = Komárom megye földrajzi nevei. Szerk. Balog Lajos – Ördög Ferenc. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 169. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1985.

KMHsz. = Korai magyar helynévszótár 1000–1350. 1–. Szerk. Hoffmann István. A Magyar Névarchívum Kiadványai. 10. DE Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 2005–. [Az 1. kötet elektronikus elérhetősége: http://www.mek.oszk.hu/03500/03506/index.phtml.]

KmTsz. = Szabó József [– Sz. Bozóki Margit], Koppány menti tájszótár. Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd, 2000.

KTsz. = Silling István, Kupuszinai tájszótár. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság kiskönyvtára. Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1992.

MedvA. = Cs. Nagy Lajos, Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza. Luminosus, n. o. Kiadó, Nagykapos, 2011.

MHSz. = Magyar helyesírási szótár. Szerk. Fábián Pál – Deme László – Tóth Etelka. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999.

MKLSz. = A magyarországi középkori latinság szótára / Lexicon Latinitatis medii aevi Hungariae. [A 3. kötettől a latin címváltozat a főcím.] Kiadásra előkész. / Ad edendum praep. Harmatta János, [3.] Boronkai Iván – Bellus Ibolya, [4.] Boronkai Iván – Szovák Kornél, [5–] Szovák Kornél. [1–2.] Akadémiai Kiadó, [3.] Akadémiai Kiadó – Argumentum Kiadó, [4–] Argumentum Kiadó, Budapest, 1987–[1999]. Pótkötet: [S. 1.] Kiadásra előkész. / Ad edendum praep. Szovák Kornél. Argumentum Kiadó, Budapest, 2013.

MNSzt. = Magyar nemzeti szövegtár. Elektronikus adatbázis, a mai magyar írott köznyelv általános célú reprezentatív korpusza. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. [Elérhetőség: http://corpus.nytud.hu/mnsz/.]

MNyA. = A magyar nyelvjárások atlasza 1–6. Szerk. Deme László – Imre Samu. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1968–1977.

MihTsz. = Kiss Jenő, Mihályi tájszótár. (Rábaköz). Nyelvtudományi Értekezések 103. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979.

MSzFE. = A magyar szókészlet finnugor elemei. Etimológiai szótár 1–3. + Mutató. Főszerk. Lakó György. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967–1981.

MSzkt. = Magyar szókincstár. Főszerk. Kiss Gábor. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 1998.

MTsz. = Szinnyei József, Magyar tájszótár 1–2. Hornyánszky, Budapest, 1893–1901. [Hasonmás kiadás: Nap Kiadó, Budapest, 2003.]

MurA. = Penavin Olga, A jugoszláviai Muravidék magyar tájnyelvi atlasza. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 116. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1966.

NkTsz. = Villám Judit, Nagykőrösi tájszótár. ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszék – MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 1987.

NSz. = Az akadémiai nagyszótárnak (Nszt.) a MTA Nyelvtudományi Intézetében található kéziratos forrásanyagára történő utalás. Csak közvetítő forrásként szerepelhet, az eredeti forrás jelzése után.

Nszt. = A magyar nyelv nagyszótára 1–[5]. Főszerk. Ittzés Nóra. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2006–[2013].

NySz. = Szarvas Gábor – Simonyi Zsigmond, Magyar nyelvtörténeti szótár a legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújításig 1–3. Hornyánszky, Budapest, 1890–1893.

NyÚSz. = Szily Kálmán, A magyar nyelvújítás szótára a kedveltebb képzők és képzésmódok jegyzékével 1–2. Hornyánszky, Budapest, 1902–1908. [Hasonmás kiadás: Nap Kiadó, Budapest, 1999.]

NyvA. = Sándor Anna, A Nyitra-vidéki magyar nyelvjárások atlasza. Mercurius Könyvek. Kalligram, Pozsony, 2004.

OH. = Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila, Helyesírás. A Magyar Nyelv Kézikönyvtára 1. Osiris Kiadó, Budapest, 2004.

OIdSzSz. = Tolcsvai Nagy Gábor, Idegen szavak szótára. A Magyar Nyelv Kézikönyvtára 2. Osiris Kiadó, Budapest, 2007.

OSzólKm. = Szemerkényi Ágnes, Szólások és közmondások. A Magyar Nyelv Kézikönyvtára 3. Osiris Kiadó, Budapest, 2009.

OklSz. = Magyar oklevél-szótár. Régi oklevelekben és egyéb iratokban előforduló magyar szók gyűjteménye. Pótlék a Magyar nyelvtörténeti szótárhoz / Lexicon vocabulorum Hungaricorum. In diplomatibus aliisque scriptis quae reperiri possunt vetusto. Gyűjt. Szamota István. Szótárrá szerk. Zolnai Gyula. Hornyánszky, Budapest, 1902–1906. [Hasonmás kiadás: Állami Könyvterjesztő Vállalat, Budapest, 1984.]

ÓmOlv. = Ó-magyar olvasókönyv. Szerk. Jakubovich Emil – Pais Dezső. Danubia, Pécs, 1929. [Hasonmás kiadás: Holnap Kiadó, Budapest, 1995.]

OrmSz. = Ormánysági szótár. Kiss Géza szótári hagyatékából szerk. Keresztes Kálmán. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1952.

OT. = Rásonyi László – Baski Imre, Ononmasticon Turcicum / Turkic Personal Names 1–2. Indiana University, Bloomington, 2007.

OTsz. = Házi Albert, Okányi tájszótár. ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszék – MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 1995.

ŐHA. = Végh József, Őrségi és hetési nyelvatlasz. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1959.

PetőfiSz. = Petőfi-szótár. Petőfi Sándor életművének szókészlete 1–4. Szerk. J. Soltész Katalin – Szabó Dénes – Wacha Imre. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1973–1987.

PlTsz. = Zilahi Lajos, Püspökladányi tájszótár. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 214. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2004.

PMFN. = Pest megye földrajzi nevei. 5. A Nagykátai járás. Szerk. Balogh Lajos – Végh József. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai 4. PPKE Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, 2002. [Az első megjelent kötet az 5. sorszámot viseli.]

PRT. = A pannonhalmi Szent Benedek-rend története 1–12/B. Szerk. Erdélyi László – Sörös Pongrác. Szent-István-Társulat, Budapest, 1902–1916. [Csak adattárként hivatkozva.]

PTsz.1 = Tóth Imre, Ipoly menti palóc tájszótár. Bernecebaráti és vidéke tájnyelve az 1930–1940-es évek fordulóján. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 176. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1987.

PTsz.2 = Tóth Imre, Palóc tájszótár. Az Ipoly menti palóc tájszótár 2., javított, bővített kiadása. Nap Kiadó, Budapest, 2007.

RagSz. = Elekfi László, Magyar ragozási szótár. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 1994.

RMNyA. = A romániai magyar nyelvjárások atlasza 1–11. Gyűjt. Murádin László. Szerk. Juhász Dezső. Magyar Nyelvtudományi Társaság, [3–11.] Magyar Nyelvtudományi Társaság – Pharma Press Kiadó, Budapest, 1995–2010.

RövSz. = Gyurgyák János, Rövidítésszótár. Osiris Kiadó, Budapest, 2005.

SárTsz. = Zilahi Lajos, Sárréti tájszótár. Argumentum Kiadó, Budapest, 2011.

SmA. = Sajtos József, Sárvíz menti nyelvatlasz. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 220. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2004.

SMFN. = Somogy megye földrajzi nevei. Szerk. Papp László – Végh József. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974.

SZA. = Király Lajos, Somogy–zalai nyelvatlasz.  Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 223. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2005.

SzamSz. = Csűry Bálint, Szamosháti szótár 1–2. Budapest, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1935–1936. [Hasonmás kiadás: Nap Kiadó, Budapest, 2004.]

SzegSz. = Bálint Sándor, Szegedi szótár 1–2. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1957.

SzGySz. = A mai magyar nyelv szépprózai gyakorisági szótára 1965–1977. Szerk. Füredi Mihály – Kelemen József. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989.

SzilA. = Szilágysági nyelvatlasz. Gyűjt. Márton Gyula. Összeáll. és szerk. Hegedűs Attila. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai 3. PPKE Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba, 2000.

SzinSz. = O. Nagy Gábor – Ruzsiczky Éva, Magyar szinonimaszótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978.

SzlavA. = Penavin Olga, Horvátországi (szlavóniai) magyar nyelvjárási atlasz. Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1984.

SzlavSz. = Penavin Olga, Szlavóniai (kórógyi) szótár 1–3. Forum, Újvidék, 1968–1978. [2. kiadás: Nap Kiadó, Budapest, 2000.]

SzlJsz. = Kniezsa István, A magyar nyelv szláv jövevényszavai I/1–2. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1955.

SzNySz. = Székely nyelvföldrajzi szótár. Összeáll. Gálffy Mózes – Márton Gyula. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987.

SzófSz. = Bárczi Géza, Magyar szófejtő szótár. Budapest, 1941. [Hasonmás kiadás: Trezor Kiadó, Budapest, 1994.]

SzólKm. = O. Nagy Gábor, Magyar szólások és közmondások. Gondolat Kiadó, Budapest, 1966.

SzPTsz. = Mazurka Károly, Szuhogyi palóc tájszótár. Szerk. N. Fodor János. Magyar Nyelvtudományi Társaság – Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2008.

SzSzBMFN. = [1–4.] Szabolcs-Szatmár megye földrajzi nevei. [5.] Szabolcs-Szatmár-Bereg megye földrajzi nevei. 1. Mező András, A Baktalórántházi járás földrajzi nevei. Szabolcs-Szatmár megyei Népművelési Tanács – Nyíregyházi Tanítóképző Főiskola Nyelvészeti Tanszék, Nyíregyháza, 1967. 2. Kálnási Árpád, A Fehérgyarmati járás földrajzi nevei. KLTE Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 1984. 3. Jakab László – Kálnási Árpád, A Nyírbátori járás földrajzi nevei. A Báthori István Múzeum kiadványai 27. Nyírbátori Városi Tanács, Nyírbátor, 1987. 4. Kálnási Árpád, A Mátészalkai járás földrajzi nevei. KLTE Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 1989. 5. Kálnási Árpád – Sebestyén Árpád, A Csengeri járás földrajzi nevei. KLTE Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 1993.

SzT. = Erdélyi magyar szótörténeti tár / Dicţionar istoric al lexicului maghiar din Transilvania / Historisches Wörterbuch des siebenbürgisch-ungarischen Wortschatzes 1–14. Főszerk. [1–7.] Szabó T. Attila, [8–11.] Vámszer Márta, [12.] Kósa Ferenc, [13–14.] Fazakas Emese. [1–4.] Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, [5–8] Akadémiai Kiadó, Budapest, [9–14.] közreadja az Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1975–2014. [Elektronikus elérhetőség http://mek.oszk.hu/08300/08370/pdf/ .]

TESz. = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 1–3. Főszerk. Benkő Loránd. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967–1976. + Mutató. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984.

TMFN. = Tolna megye földrajzi nevei. Szerk. Ördög Ferenc – Végh József. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981.

ToldiSz. = Pásztor Emil, Toldi-szótár. Arany János Toldijának szókészlete. Tankönyvkiadó, Budapest, 1986.

Tsz. = Magyar tájszótár. A’ Magyar Tudós Társaság, Buda, 1838. [Elektronikus elérhetőségek: http://books.google.com/books?id=2-AUAAAAYAAJ&hl=hu, http://mek.oszk.hu/06800/06888/.]

UEW. = Uralisches etymologisches Wörterbuch 1–2. [1–8. füzet.] + Register. Hrsg. Rédei, Károly. Harrassowitz, Wiesbaden – Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986–1991.

ÚMTsz. = Új magyar tájszótár 1–5. Főszerk. B. Lőrinczy Éva. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979–2010.

VeMFN. = Veszprém megye földrajzi nevei. 1. A Tapolcai járás. Szerk. Balogh Lajos – Ördög Ferenc. Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 156. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1982. 2. A Pápai járás. Szerk. Balogh Lajos – Ördög Ferenc. Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 171. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1987. 3. Az Ajkai járás. Szerk. Balogh Lajos – Ördög Ferenc. Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 192. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1991. 4. A Veszprémi járás. Szerk. Balogh Lajos – Ördög Ferenc – Varga Mária. Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 194. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2000.

VMFN. = Vas megye földrajzi nevei. Szerk. Balogh Lajos – Végh József. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szombathely, 1982.

VégSz. = A magyar nyelv szóvégmutató szótára. Szerk. Papp Ferenc. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969.

ZO. = A zichi és a vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára / Codex diplomaticus domus senioris comitus Zichy de Zich et Vásonkeő 1–12. Szerk. [1–4.] Nagy Imre – Nagy Iván – Véghely Dezső, [5–6.] Nagy Imre, [7–10.] Kammerer Ernő, [11.] Kammerer Ernő – Dőry Ferenc, [12.] Lukcsics Pál. Magyar Történelmi Társulat, [1–3.] Pest, [4–12.] Budapest, 1871–1931.

ZalaOkl. = Zala vármegye története. 1. Oklevéltár (1024–1363). 2. Oklevéltár (1364–1498). Szerk. Nagy Imre – Véghely Dezső – Nagy Gyula. Zala vármegye közönsége, Budapest, 1886–1890.

ZMFN. = Zala megye földrajzi nevei. [1.] Szerk. Papp László – Végh József. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1964. 2. A keszthelyi járás. Szerk. Balogh Lajos – Ördög Ferenc. Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 178. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 1986. [ = Zalai Gyűjtemény 24. Zalaegerszeg, 1986.]

ZrínyiSz. = Zrínyi-szótár. Zrínyi Miklós életművének magyar szókészlete. Szerk. Beke József. Zrínyi-könyvtár 5. Argumentum Kiadó, Budapest, 2004.

ZsA. = Rónai Béla, Zselici nyelvatlasz. Nyelvföldrajzi vizsgálatok a Zselicben. Magyar Történelmi Társulat Dél-dunántúli Csoportja, Pécs – Magyar Nyelvtudományi Társaság, [Budapest,] 1993.

ZsO. = Zsigmondkori oklevéltár 1–10. Összeáll. [1–2.] Mályusz Elemér. [3–7.] Mályusz Elemér kéziratát kiegészítette és szerk. Borsa Iván. [8–9.] Borsa Iván – C. Tóth Norbert. [10.] C. Tóth Norbert. A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. – Forráskiadványok. [1–5.] Akadémiai Kiadó, [6–10.] MOL, Budapest, 1951–2007. [Elektronikus kiadások: 1–7. In: A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa 2. Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, 2003.; 1–9. In: Collectio diplomatica Hungarica / A középkori Magyarország digitális levéltára / Digital archives of medieval Hungary. Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, 2008.]

Kézikönyvek, periodikák

ALH. = Acta Linguistica Hungarica. An International Journal of Linguistics. (Folyóirat.)

Ethn. = Ethnographia. (Folyóirat.)

CsnE. = Hajdú Mihály, Családnevek enciklopédiája. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2010.

HT. = Helynévtörténeti Tanulmányok. (Folyóirat.)

KMTLex. = Korai magyar történeti lexikon. 9–14. század. Főszerk. Kristó Gyula. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994.

KnE. = Fercsik Erzsébet – Raátz Judit, Keresztnevek enciklopédiája. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2009.

MCsD. = Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok. (Sorozat.)

MND. = Magyar Névtani Dolgozatok. (Sorozat.)

MDial. = Magyar dialektológia. Szerk. Kiss Jenő. Osiris Kiadó, Budapest, 2003.

MGr. = Magyar grammatika. Szerk. Keszler Borbála. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.

MMNy. = Bencédy József – Fábián Pál – Rácz Endre – Velcsov Mártonné, A mai magyar nyelv. Tankönyvkiadó, Budapest, 1968.

MMNyR. = A mai magyar nyelv rendszere. Leíró nyelvtan. 1–2. Szerk. Tompa József. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961–1962.

MNlex. = Magyar nagylexikon 1–19. Főszerk. [1–5.] Élesztős László, [6.] Berényi Gábor, [7.] D. Major Klára, [8–19.] Bárány Lászlóné. [1–4.] Akadémiai Kiadó, [5.] Akadémiai Kiadó – Magyar Nagylexikon Kiadó, [6–19. és utánnyomások] Magyar Nagylexikon Kiadó, Budapest, 1993–2004.

MNny. = Magyar Népnyelv. (Folyóirat.) Folytatása: Magyar Nyelvjárások.

MNy. = Magyar Nyelv. (Folyóirat.)

MNyj. = Magyar Nyelvjárások. (Folyóirat.) Elődje: Magyar Népnyelv.

MNyt. = Magyar nyelvtörténet. Szerk. Kiss Jenő – Pusztai Ferenc. Osiris Kiadó, Budapest, 2003.

MNyT. = A magyar nyelv története. Szerk. Benkő Loránd. Tankönyvkiadó, Budapest, 1967.

MNyTK. = A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai. (Sorozat.)

MTud. = Magyar Tudomány. (Folyóirat.)

NÉ. = Névtani Értesítő. (Folyóirat.)

NéprNytud. = Néprajz és Nyelvtudomány. (Folyóirat.) Folytatása: Nyelvtudomány.

NéprLex. = Magyar Néprajzi Lexikon 1–5. Főszerk. Ortutay Gyula. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977–1982. [Elektronikus kiadások: In: Magyar néprajz. Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, 2004.; In: Arcanum DVD könyvtár 6. – Lexikonok, adattárak. Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, 2004. Elektronikus elérhetőségek: http://mek.oszk.hu/02100/02115/, http://mek.niif.hu/02100/02115/html/.]

NyK. = Nyelvtudományi Közlemények. (Folyóirat.)

NymKk.= Grétsy László – Kovalovszky Miklós, Nyelvművelő kézikönyv 1–2. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980–1984.

NymKsz.1 = Nyelvművelő kéziszótár. Szerk. Grétsy László – Kemény Gábor. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1996.

NymKsz.2 = Nyelvművelő kéziszótár. Szerk. Grétsy László – Kemény Gábor. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2005.

Nyr. = Magyar Nyelvőr. (Folyóirat.)

Nyt. = Nyelvtudomány. (Folyóirat.) Elődje: Néprajz és Nyelvtudomány.

NytudÉrt. = Nyelvtudományi Értekezések. (Sorozat.)

ÓkoriLex. = Ókori lexikon. Szerk. Pecz Vilmos. Franklin Társulat, Budapest, 1902–1904. [Hasonmás kiadás: Könyvértékesítő Vállalat, Budapest, 1984–1985. Elektronikus kiadások: Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, 2002.; In: Arcanum DVD könyvtár 6. – Lexikonok, adattárak. Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, 2004. Elektronikus elérhetőségek: http://mek.oszk.hu/03400/03410/, http://mek.niif.hu/03400/03410/html/index.html.]

PallasLex. = A Pallas nagy lexikona 1–18. Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt., Budapest, 1893–1900. [Elektronikus kiadások: Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, 1998.; In: Arcanum DVD könyvtár 6. – Lexikonok, adattárak. Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, 2004. Elektronikus elérhetőségek: http://mek.oszk.hu/00000/00060/, http://mek.niif.hu/00000/00060/html/index.html.]

RévaiLex. = Révai nagy lexikona 1–20. Szerk. Révai Mór. 21. Szerk. Varju Elemér. Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt., Budapest, 1911–1935. [Hasonmás kiadás: Babits Kiadó, Szekszárd, 1995–1996. Elektronikus kiadás: Digitalmedia Hungary, Budapest, 2007. Elektronikus elérhetőség: 3–12, 14–15. http://mek.oszk.hu/06700/06758/.]

StilLex. = Szathmári István, Stilisztikai lexikon. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2004.

StrNyt. = Strukturális magyar nyelvtan. 1. Mondattan. 2. Fonológia. 3. Morfológia. 4. A szótár szerkezete. Szerk. Kiefer Ferenc. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992–2008.

Száz. = Századok. (Folyóirat.)

TMNy. = Balassa József – Simonyi Zsigmond, Tüzetes magyar nyelvtan történeti alapon 1. Magyar hangtan és alaktan. MTA, Budapest, 1895.

TNyt. = A magyar nyelv történeti nyelvtana. I. A korai ómagyar kor és előzményei. II/1. A kései ómagyar kor. Morfematika. II/2. A kései ómagyar kor. Mondattan. Szöveggrammatika. Főszerk. Benkő Loránd. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991–1995.