https://ojs.elte.hu/kf/issue/feed Könyvtári Figyelő 2022-02-17T14:56:46+00:00 Sághi Ilona saghi.ilona@oszk.hu Open Journal Systems <p>A <em><strong>Könyvtári Figyelő</strong></em> az Országos Széchényi Könyvtár 1955-ben indult, negyedéves megjelenésű, lektorált szakfolyóirata. A könyvtár- és információtudomány területéről közöl hazai és nemzetközi<span data-ogsc="rgb(31, 73, 125)">,</span> (főként) elméleti írásokat, kutatási eredményeket, műhelymunkákat, a tudás és ismeretek szervezésre<span data-ogsc="rgb(31, 73, 125)">,</span> reprezentációjára figyelemmel érintve más tudományágakat és azok határterületeit is. Fontos helyet kap a meghatározó szakmatörténeti események, kiemelkedő szerepű régi szakemberek bemutatása. A külföldi könyvtár- és információtudományi trendekre szemlék, tömörítések, fordítások, recenziók, referátumok formájában ad széles spektrumú rálátást. Számonként 60<em>–</em>70 referátumot és/vagy autoreferátumot ad közre tíz átfogó témában, a vezető külföldi szaklapok cikkeiből válogatva. A dokumentációs bázist az OSZK Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtára külföldi könyv- és folyóiratgyűjteménye képezi.<br> Archívum: Az OJS felületén a 2020/1. számtól archiváljuk a lapot. <br>A korábbi lapszámok az Elektronikus Periodika Adatbázisban találhatók meg, itt az indulástól napjainkig kereshető teljes szöveggel a lapszámok tartalma:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - az 1955–1957 évfolyamok <em>Könyvtári tájékoztató </em>címen <a href="https://epa.oszk.hu/04000/04003"><span data-ogsc="rgb(146, 48, 31)">https://epa.oszk.hu/04000/04003</span></a><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - 1958-tól <em>Könyvtári Figyelő</em> címen <a href="https://epa.oszk.hu/00100/00143"><span data-ogsc="rgb(146, 48, 31)">https://epa.oszk.hu/00100/00143</span></a></p> https://ojs.elte.hu/kf/article/view/3454 A nemzetiszocialista Németország közkönyvtárai (1933–1945). 1. rész: A hitlerizmus működése. Kulturális politika, olvasás, közkönyvtári alapvetések 2022-02-17T14:56:46+00:00 Péter Sonnevend peter.sonnevend@ojs.elte.hu <p>A hosszabb dolgozat első része a nemzetiszocialista diktatúra létrejöttének, sajátosságainak vázolása után az ideológia és a propagandagépezet által gúzsba kötött kulturális élet irányításának osztott jellegét (Goebbels, Rosenberg, Hitlerjugend, szakminisztériumok stb.) elemzi. Ez az irányítás szinte azonnal az 1933 májusi könyvégetéssel kezdődött, melyet nálunk Babits Mihály élesen elítélt.&nbsp;<br>A Birodalmi Kulturális Kamara (Reichskulturkammer) szervezetébe betagolt könyv- és folyóiratkiadásnak csak olyan személyek lehettek résztvevői, akiket a hatalom faji és politikai szempontból elfogadott. Az olvasás alakulásához hozzájárult, hogy a rendszerhű könyvek nagy példányszámú megjelentetése mellett lehetőség nyílott „semleges” művek kiadására is (pl. háború előtti időszak nagy sikere volt M. Mitchell Elfújta a szél című regénye).&nbsp;<br>A német közkönyvtárak szélesebb körben a XIX. század közepén kezdtek elterjedni, nem utolsósorban az amerikai példa nyomán. A társasági kezdeményezések mellett jelentős volt a katolikus egyház szerepvállalása (Borremäus Egyesület) is. Újabb amerikai ösztönzés a század végén érkezett, miután C. Nörrenberg részt vett a chicagói világkiállításhoz kapcsolódó könyvtáros konferencián. A XX. század tízes éveitől az ún. „irányzati vita” (Richtungsstreit), melyet W. Hofmann drezdai könyvtáros robbantott ki, két évtizedre megosztotta a szakmai közvéleményt. Hofmann idehaza – politikai háttere miatt – pozitív értékelést kapott az elmúlt évszázadban, miközben szakmailag vitapartnerei képviseltek előremutató szemléletet.&nbsp;<br>A német (köz)könyvtárügy fejlődéséhez nagyban hozzájárultak a fokozatosan kifejlődő szakmai folyóiratok, képzési központok, területi könyvtári szerveződések, illetve a szakmai egyesületek.</p> 2022-01-23T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Könyvtári Figyelő https://ojs.elte.hu/kf/article/view/3414 Könyvtárak a digitális világban 2022-02-16T10:03:18+00:00 Tibor Csík tibor.csik@ojs.elte.hu <p>Umberto Eco szerint a könyvek osztoznak az olvasóik sorsában. A&nbsp;gondolatot továbbvíve, az olvasók sorsában nemcsak a könyvek, hanem a könyvtárak is osztoznak. Egy társadalom állapotát jól mutatja, hogy milyen a könyvtárak helyzete, hogyan lehet az információforrásokhoz hozzáférni. Az értekezés célja, hogy megvizsgája, milyen hatással van a könyvtárakra és azok szolgáltatásaira a neoliberális gazdasági környezet és a kommodifikáció szélesedő folyamata? Nicholas Negroponte (MIT) 2010-es kijelentése szerint a nyomtatott könyv öt éven belül halott. Bár provokatív jóslata nem igazolódott be, de a könyvtárak beszerzésében egyre nagyobb az aránya az online forrásoknak. A&nbsp;könyvtárakat megkeresték a technológiai cégek, hogy a nyomtatott állományukat digitalizálják. Azután a digitális tartalmakat eladták, vagy felhasználták kereskedelmi érdekeik szerint – a hirdetési hálózat bővítéséhez. Az információs vállalatok az e-folyóiratokat nagy csoportokban kínálták eladásra a könyvtáraknak, de ígéretük ellenére a digitális kiadványok nem lettek olcsóbbak, hanem az árak folyamatosan emelkedtek. A&nbsp;2000-es évek elejének gazdasági válsága számos közkönyvtár bezárásához vezetett. A&nbsp;könyvtárak azonban nem válhatnak ’információs népkonyhává’, ahol az adatokhoz, információkhoz való egyenlő hozzáférés elrejti azt, hogy nincs egyenlőség a jelentős információkhoz vagy a fontos ismeretekhez való hozzáférésben. Az oktató könyvtár feladata nemcsak az, hogy megtanítsa a kutatást a könyvtárban, a navigációt a weben, az információkeresést az adatbázisban és a jogkövető információfogyasztó viselkedését. A&nbsp;könyvtárak az információtermelésről és a jelen információgazdaságáról az információs műveltség részeként taníthatnak. A&nbsp;könyvtárak a digitális gyűjteményeik és a repozitóriumuk révén játszanak szerepet az elektronikus kiadásban.</p> 2022-01-20T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Könyvtári Figyelő https://ojs.elte.hu/kf/article/view/3439 Adatkönyvtárosok és adattudósok: Hogyan látjuk őket ma és mi közük van az adatműveltséghez? 2022-02-16T10:03:20+00:00 Tibor Koltay tibor.koltay@ojs.elte.hu <p>Az adattudomány egy olyan interdiszciplináris terület, amely számos tudományág és sokféle szakma ötletéből és eszköztárából merít. Az adattudós dolgozhat adatelemzőként vagy adatmérnökként. Beszélhetünk vertikális és horizontális adattudósokról is. Az adattudományi oktatás gazdagon rétegzett kapcsolatokat igényel, amelyek nemcsak hasznos mechanizmusok, hanem az adatok mint társadalmi szöveg kontextusában való navigálásnak is az eszközei.&nbsp;<br>A könyvtár- és információtudomány jelentős átfedésben van az adattudománnyal, de az adattudomány (legalábbis egyelőre) nem szabványosított, mert gyakran személyre szabott, feltáró megoldásokat igényel. Ugyanakkor az adattudomány olyan új módszereket és gyakorlatokat kínál az adatkönyvtárossághoz, amely az általános könyvtárosság alapértékeiből, etikájából, készségeiből és szakmai tudásából merít, de hasonlóságokat mutat az adattudósok munkájával is.&nbsp;<br>Az adattudományról való gondolkodásunkat jellemző elképzelések nemcsak a tudomány műveléséhez vagy kereskedelmi célokhoz kötődnek, hanem az aktív és tájékozott állampolgári szerepvállaláshoz és cselekvéshez is, ami egyben a kritikai adatműveltség kialakulásának egyik oka is. A kutatóknak adattudással is kell rendelkezniük.&nbsp;<br>A számítástechnikai logikájú gondolkodás – az emberi problémamegoldás elterjedt módja ­– az adatműveltség egyik, egyre hangsúlyosabb kompetenciája, amely mindkét tudományterület fontos részét képezi.</p> 2022-01-21T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Könyvtári Figyelő https://ojs.elte.hu/kf/article/view/3441 Tanulás, találkozás, élmény a könyvtárban – Útmutató a könyvtári programok szervezéséhez 2022-02-16T10:03:20+00:00 Noémi Erika Békésiné Bognár noemi.bekesine@ojs.elte.hu <p>A XXI. századi könyvtárak amellett, hogy a kulturális örökség feldolgozásának, megőrzésének és szolgáltatásának kulcsszereplői, egyre inkább a találkozások, az élethosszig tartó tanulás, az alkotás helyszínei és támogatói is. E funkciók betöltését a könyvtárak különféle szolgáltatásaik révén tudják biztosítani, kiemelten programok, képzések, kiállítások szervezésével. A tanulmány célja, hogy segítse a könyvtári események szervezését a program megvalósításához kapcsolódó elméleti háttér és gyakorlati tudnivalók szintetizálásával. Az írás könyvtári szempontokat figyelembe véve dolgozza fel a rendezvényszervezés folyamatát, valamint kitekintést ad az ezzel kapcsolatos marketingtevékenységekre, új irányokra, trendekre. Áttekinti az elmúlt években, a hazai könyvtárügyben zajlott programszervezést is támogató projekteket, amelyeknek kidolgozott módszerei és eredményei segíthetik a könyvtárosok programszervező, közösségépítő munkáját. Ezenfelül, inspirációszerzés céljából, programötleteket tartalmazó weblapokat is bemutat. A tanulmány a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség által alapított <em>Az év fiatal könyvtárosa</em> díj 2021. évi nyertes pályázatának szerkesztett szövege.</p> 2022-01-21T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Könyvtári Figyelő https://ojs.elte.hu/kf/article/view/3455 In memoriam Szente Ferenc (1933–2021) 2022-02-16T10:03:21+00:00 Ágnes Rácz agnes.racz@ojs.elte.hu <p>2021. október 1-jén elhunyt régi kedves kollégánk, Szente Ferenc. 34 évet dolgozott a nemzeti könyvtárban, az OSZK főigazgató-helyetteseként, 1994-ben vonult nyugdíjba. Ezt megelőzően több munkakört betöltött, 1982–1986 között a Könyvtártudományi és Módszertani Központ igazgatója volt, 1991 és 1993 között a Könyvtári Figyelő főszerkesztői feladatait is ellátta. Egykori munkatársa megemlékezésével búcsúzunk.</p> 2022-01-23T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Könyvtári Figyelő https://ojs.elte.hu/kf/article/view/3453 A szervezet és a társadalmi felelősségvállalás az ISO 26000:2021 szabványban 2022-02-16T10:03:20+00:00 Adrienn Horváth adrienn.horvath@ojs.elte.hu <p>2021-ben megújításra került az ISO&nbsp;26000 – Útmutató a társadalmi felelősségvállaláshoz című szabvány, és elkészült a magyar nyelvű fordítása is. Áttekintve a társadalmi felelősségvállalás témáit és kérdéseit, látható, hogy alig akad köztük olyan, ami nem kapcsolódik a könyvtárakhoz mint szervezetekhez. Az eredetileg 2011-ben megjelent szabvány megújítása, és a könyvtárak arra vonatkozó visszajelzései, hogy a Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési Rendszerében mennyire nehéz a társadalmi felelősségvállalás kritérium értelmezése, ösztönözte a tanulmány megszületését. Az írás, amely a szabvány egy részét, a szervezet és a társadalmi felelősségvállalás kapcsolatát mutatja be, olyan szurrogátumot ad a szakmai érdeklődő kezébe, amely jelentős segítség és kiindulási alap lehet a szabvány egyes fontos nézőpontjainak implementálásához a szervezet szabályzataiban, alapdokumentumaiba. A fogalomértelmezésen túl bemutatásra kerülnek a kapcsolódó témák és kérdések, valamint az alapelvek, amelyek a társadalmi felelősségvállalás gerincét adják. A szabványismertetésen túl a tanulmány fontos szerzői kiegészítő megjegyzéseket is tartalmaz.</p> 2022-01-23T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Könyvtári Figyelő https://ojs.elte.hu/kf/article/view/3495 Külföldi folyóirat-figyelő 2022-02-17T14:11:49+00:00 András Bódog andras.bodog@ojs.elte.hu Noémi Erika Békésiné Bognár noemi.bekesine@ojs.elte.hu Szabolcs Dancs szabolcs.dancs@ojs.elte.hu Ilona Hegyközi ilona.hegykozi@ojs.elte.hu Adrienn Horváth adrienn.horvath@ojs.elte.hu Szabina Ilácsa szabina.ilacsa@ojs.elte.hu Réka Juhász reka.juhasz@ojs.elte.hu Krisztina Kádár krisztina.kadar@ojs.elte.hu Tibor Koltay tibor.koltay@ojs.elte.hu Lajos Murányi lajos.muranyi@ojs.elte.hu Andor Nagy andor.nagy@ojs.elte.hu Márton Németh marton.nemeth@ojs.elte.hu Fruzsina Pataki fruzsina.pataki@ojs.elte.hu Margit Prókai margit.prokai@ojs.elte.hu Piroska Szabó piroska.szabo@ojs.elte.hu Zsanett Szőnyegi zsanett.szonyegi@ojs.elte.hu Zoltán Vastagh zoltan.vastagh@ojs.elte.hu Éva Viszocsekné Péteri eva.viszocsekne@ojs.elte.hu 2022-01-29T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Könyvtári Figyelő https://ojs.elte.hu/kf/article/view/3488 Kiadványok a tudományos diákköri mozgalom 70. évfordulóján 2022-02-17T11:51:07+00:00 Ágnes Barátné Hajdu agnes.baratne@ojs.elte.hu 2022-01-27T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Könyvtári Figyelő https://ojs.elte.hu/kf/article/view/3489 A könyvtárak és a könyvtárosok köztes állapotáról: Jegyzetek egy kvázi könyvsorozathoz és köteteihez 2022-02-17T12:15:06+00:00 Anna Magdolna Sipos anna.sipos@ojs.elte.hu 2022-01-27T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Könyvtári Figyelő https://ojs.elte.hu/kf/article/view/3413 Abstracts 2022-02-16T14:25:35+00:00 Tibor Csík tibor.csik@ojs.elte.hu Tibor Koltay tibor.koltay@ojs.elte.hu Noémi Erika Békésiné Bognár noemi.bekesine@ojs.elte.hu Adrienn Horváth adrienn.horvath@ojs.elte.hu Péter Sonnevend peter.sonnevend@ojs.elte.hu Ágnes Rácz agnes.racz@ojs.elte.hu 2022-01-20T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Könyvtári Figyelő