Digitális Bölcsészet http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet <p><span style="font-weight: 400;">A</span><em><span style="font-weight: 400;"> Digitális Bölcsészet</span></em><span style="font-weight: 400;"> című tudományos</span> <span style="font-weight: 400;">folyóirat célja, hogy lehetőséget teremtsen a magyarországi számítógépes bölcsészeti kutatások eredményeinek közzétételére, párbeszédet teremtve a különféle hazai és külföldi intézmények, műhelyek és kutatók között.<br></span></p> ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A hu-HU Digitális Bölcsészet 2630-9696 Címnegyed http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/251 ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2018-09-19 2018-09-19 1 1 6 Prószéky Gábor előszava http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/248 Gábor Prószéky ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2018-09-19 2018-09-19 1 9 10 10.31400/dh-hun.2018.1.248 Andrew Prescott előszava http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/247 Andrew Prescott ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2018-09-19 2018-09-19 1 11 12 10.31400/dh-hun.2018.1.247 Szerkesztőségi köszöntő http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/249 Zsolt Almási ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2018-09-19 2018-09-19 1 13 14 10.31400/dh-hun.2018.1.249 Az olvasó gép http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/126 <p style="line-height: 150%;" align="justify">Tanulmányom helyzetfelmérés és kísérlet. <span style="font-weight: normal;">Az érdekel, a rendelkezésre álló magyar nyelvi számítógépes elemzőkkel és statisztikai programokkal lehetséges-e a Berzsenyi-versek csoportosításával kapcsolatos, a szoros olvasás révén felmerült hipotézist igazolni, illetve meg lehet-e válaszolni olyan, Berzsenyi hangzóelméleti- és -használati gyakorlatát illető kérdéseket, amelyeket szoros olvasással nyilvánvalóan nem lehetne, emellett bemutatok egy lehetséges elemzési módszert, amely egyes fogalmak felbukkanását, eloszlását és összefüggéseit kutatja. Olyan belső kapcsolatokat, struktúrákat tárhatunk fel, illetve olyan modelleket, törvényszerűségeket állapíthatunk meg, amelyek a szoros olvasás révén egyszerűen nem állnának rendelkezésünkre. Egy olyan szemléletmódról és módszertanról van tehát szó, amely korábban elképzelhetetlen mértékű kontextualizációt tesz lehetővé, amely az egyedi szövegek környezetének, az egyes szövegeket meghatározó irodalmi, társadalmi, kulturális trendeknek az azonosítását, elemzését ígéri: ez a történeti és stilisztikai kérdéseknél egyértelmű előnnyel rendelkezik a szoros olvasással szemben.<br></span></p> Gergely Labádi ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2018-09-19 2018-09-19 1 17 34 10.31400/dh-hun.2018.1.126 Webarchiválás és a történeti kutatások http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/129 <p class="western">A digitálisan születő tartalom sokkal részletesebb és teljesebb leképezése a jelennek, mint ami régebbi korokban a hagyományos információhordozó eszközökkel rögzíthető volt. A tanulmány első része arról ad áttekintést, hogy milyen próbálkozások és technológiák léteznek ennek a digitális jelennek a megőrzésére, illetve milyen korlátai vannak a már működő webarchívumoknak. A dolgozat második része azt vizsgálja, hogy a történeti szempontú kutatásoknak hogyan lehet hasznára mindez, s hogyan lesz — elsősorban — a közelmúlt történetének is elsőrangú forrása. A szerzők arra is rámutatnak, hogy a webaratások következtében előálló hatalmas adatsilók egészen új típusú forráskezelést és módszertant kívánnak majd meg, miközben azzal kecsegtetnek, hogy egészen új típusú eredményeket is fel lehet majd mutatni segítségükkel.</p> Károly Kokas László Drótos ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2018-09-19 2018-09-19 1 35 54 10.31400/dh-hun.2018.1.129 Hálózatok a 16–17. századi album amicorumokban http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/152 <p>Az <em>album amicorum</em>ok bejegyzései nem csak a filológiai elemzésre vagy egyes személyek biográfiai adatainak pontosítására adnak lehetőséget. A forráscsoport magában hordozza a hálózatként való interpretálás lehetőségét, a bejegyzések által összekapcsolódó hálózat vizsgálatát. Elemzésemben a szegedi működtetésű <em>Inscriptiones Alborum Amicorum</em> adatbázis anyagát használva az 1500 és 1700 közötti hungarika jellegű <em>inscriptió</em>k bejegyzőiből és albumtulajdonosaiból álló hálózat vizsgálatára teszek kísérletet. A hálózati modell adaptálását módszertani kísérletnek szánom. A legfőbb kérdésem az, hogy a hálózattudomány interdiszciplináris kerete és a társadalmi hálózatelemzés (matematikai és informatikai) eszközei miként használhatóak egy művelődéstörténeti korpuszra; feltárható-e a hálózati modell használatával a bejegyzők közötti, bejegyzések általi kapcsolódások mintázata, s hogy a megközelítésmód hozzájárulhat-e a már ismert adatok alapján új vagy eddig esetleg rejtőző jelenségek, filológiai, biográfiai részletek megvilágításához. Az elemzés során több mint 4000 bejegyzés adatait vizsgáltam, több időkeretben és bontásban. A vizsgálatban alkalmazott hálózatos elrendezés és elemzés rámutat olyan kiemelt értékű szereplőkre, elkülöníthető csoportokra, amelyek egy nagyobb, lineáris elrendezésű adathalmazban megbújhatnak. A hálózati modell pedig lehetőséget ad arra, hogy felfedhetővé váljanak gyenge kapcsolatok, ezáltal új kontextusban lássuk az <em>album amicorum</em>ok eddig ismert bejegyzéseit.</p> Anita Markó ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2018-09-19 2018-09-19 1 55 82 10.31400/dh-hun.2018.1.152 Metaadat http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/242 <p>A <em>Macroanalysis: Digital Methods and Literary History</em> című könyv 5. fejezete azt kísérli meg bebizonyítani, hogy a bibliográfiai és demografikus metaadatok számítógépes módszerekkel történő elemzése lehetővé teszi irodalomtörténeti narratívák újraértékelését vagy átírását. A fejezet bemutatja, hogy irodalomtörténeti korszakok és trendek gondolatébresztő perspektívákba helyezhetők a könyvszintű metaadatok – könyvcímek, szerző származása, publikáció dátuma, kitalált helyszín és időpont stb. – makroelemzésével. Az ír-amerikai irodalomhoz kötődő metaadat-adatbázis hasznosításával a szerző újraértékeli az eddig elfogadott ír-amerikai irodalomtörténeti narratívát és egy alternatív perspektívába állítja Charles Fanning elméletét az ír-amerikai írók „elveszett generációjáról.” A metaadatok kontextust teremtenek Fanning irodalomtörténeti olvasatához, és azt sugallják, hogy az ír-amerikai irodalom történetére vonatkozó tudományos feltételezések a szerzők egy homogén csoportjának kisszámú művének elemzésén alapulnak. Absztraktabban fogalmazva a fejezet amellett érvel, hogy a hagyományos irodalomtudósok tévesen gondolják, hogy a nagy merítésen<br>alapuló elemzések helyettesíteni szeretnék a szoros olvasást. Éppen ellenkezőleg, a metaadatok makroelemzése kizárólag a szükséges kontextust teremti meg a szoros olvasáshoz, és új kérdések felvetéséhez, az irodalomtörténet új perspektíváinak megalkotásához járul hozzá.</p> Matthew L. Jockers Gergely Labádi ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2018-09-19 2018-09-19 1 83 108 10.31400/dh-hun.2018.1.242 Viták és víziók a digitális bölcsészetről http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/228 <p>A cikk áttekinti az Amerikai Egyesült Államokban lezajlott digitális bölcsészet körüli legújabb vitákat, és összefoglalja azok főbb érveit. Az írás számos kérdést kiemel e vitából, például hogy milyen kritériumokat kell egy projektnek teljesítenie ahhoz, hogy azt digitális bölcsészetnek lehessen minősíteni, valamint hogy a digitális bölcsészet tudományágnak vagy inkább módszertannak tekinthető. Új infrastruktúrát kell kifejleszteni ahhoz, hogy a kutatók megkaphassák a szükséges támogatottságot digitális bölcsészeti projektek megvalósíthatóságához. Az írás végül azt taglalja, hogy a jövőre vonatkoztatva az e tárgykörbe tartozó diskurzusoknak milyen következményei lehetnek a bölcsészettudományokra.</p> Pongrácz Sennyey ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2018-09-19 2018-09-19 1 111 120 10.31400/dh-hun.2018.1.228 Digitális bölcsészet a virtuális nemzeti könyvtárban http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/234 <p class="western" align="justify">Egy virtuális nemzeti könyvtár tetszőleges példányszámban szétosztható az emberek között. A sokszorosítás a hosszú távú megőrzés egyetlen útja, ha a történelemben a szöveghordozók tartóssága úgy csökken, ahogy példányszámuk nő. A megőrzésnek további feltétele, hogy az emberek használják is a rendelkezésükre bocsátott nemzeti kultúrát. Olyan – a gyűjtemény bejárását megkönnyítő – rendezéseket kell a felhasználók kezébe adni, amelyek nem a kiadásokat vagy példányokat írják le, mint egy könyvtári katalógus, hanem a szövegeket. A „digitális filológia” a hagyományos filológia rendezési elveit követi, amikor a műveket nyilvántartja, kiadja és narratívába szervezi. A régi magyar versek online nyilvántartása: 1994, az első online kritikai forráskiadás: 1994, az első online, többforrású kritikai kiadás: 1998, az első online irodalomtörténet: 2006. A napjainkban kialakult „digitális bölcsészet” részint a már korábban, gyakran merőben más célból létrehozott digitális eszközök segítségével állapít meg új összefüggéseket. Ezek olykor lényegesek, olykor nem. Az 1991-ben megjelent <em>A vers</em> már előrevetítette az anyagismeretről lemondó, nem olvasó filológus lehetőségét, melyre Franco Moretti is felhívja a figyelmet.</p> Iván Horváth ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2018-09-19 2018-09-19 1 121 138 10.31400/dh-hun.2018.1.234 Digitalizáció és hálózatkutatás http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/232 <p class="western" lang="de-AT" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; page-break-before: always;" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Az elmúlt években fejlődésnek induló digitalizálási módszerek lehetővé tették a digitális bölcsészet területén belül többek között az életrajzi lexikonokat feldolgozó projektek előtérbe kerülését. A biográfiai kutatások célja a már digitalizált lexikonok szövegeinek (pl. </span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><em>Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950</em></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> – a továbbiakban </span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><em>ÖBL</em></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> – részben strukturált, részben strukturálatlan, szöveges formában tárolt adatainak) átalakítása számítógép által feldolgozható formátumra, illetve az átalakított adatokon hálózati, statisztikai és számítógépes nyelvészeti kutatások elvégzése. Ebben a kontextusban kezdődtek el 2015-ben a kutatások az Osztrák Tudományos Akadémia Új- és Jelenkortörténeti Kutatási Intézetében [Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung] a </span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Mapping historical networks: Building the new Austrian Prosopographical, Biographical Information System</span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> (APIS)<a class="sdfootnoteanc" href="#sdfootnote1sym" name="sdfootnote1anc"></a> projekt keretén belül. A projekt az </span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><em>ÖBL</em></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> digitális feldolgozását és egy kutatási célokra kifejlesztett számítógépes környezet létrehozását célozza meg, mely a szintén az Osztrák Tudományos Akadémia keretében működő Austrian Centre for Digital Humanities (ACDH) [Osztrák Digitális Bölcsészeti Központ] valamint az Institut für Stadt- und Regionalforschung (ISR) [Város- és Régiókutatási Intézet] együttműködésével valósul meg. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az APIS-projekt technikai megvalósítására fejlesztett webalkalmazás milyen technikai és nyelvtechnológiai megoldásokat használ a lexikon számítógépes feldolgozására és az adatok reprezentálására.</span></span><a class="sdfootnotesym" href="#sdfootnote1anc" name="sdfootnote1sym"></a><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><br></span></span></p> Katalin Lejtovicz Matthias Schlögl Ágoston Zénó Bernád Maximilian Kaiser Peter Alexander Rumpolt ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2018-09-19 2018-09-19 1 139 158 10.31400/dh-hun.2018.1.232 Móricz Zsigmond levelezésének (1892–1913) digitális kritikai kiadása http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/227 <p class="western">2016-ban indult el a Petőfi Irodalmi Múzeumban az a hároméves NKFIH-projekt, amely Móricz Zsigmond levelezésének (1892–1913) digitális kritikai kiadását tűzte ki célul. A feladat kihívást jelentett a Móricz-műhely számára, hiszen a korábbi, papíralapú kiadási gyakorlatra csak részben támaszkodhattak. A múzeumi informatikai lehetőségek, a filológiai problémák és az alkalmazott szoftverek párbeszédéről szóló esettanulmány a projekt első évének problémafelvetéseiről, megoldásairól szól. Nem törekszik teljes áttekintésre, hiszen munkafolyamat közben ad hírt egy formálódó gyakorlatról.</p> Éva Kómár Anna Cséve Zsófia Fellegi ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2018-09-19 2018-09-19 1 159 174 10.31400/dh-hun.2018.1.227 Budapest Időgép http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/231 <p class="western"><span style="color: #00000a;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="background: transparent;">A történeti térképészet online és digitális újdonsága, új kutatási eszköze a hálózaton a nemrég elindult projekt, a </span></span></span><em><span style="color: #00000a;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="background: transparent;">Budapest Időgép </span></span></span></em><span style="color: #00000a;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="background: transparent;">(</span></span></span><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a class="western" href="https://hungaricana.hu/hu/budapest-idogep/"><span style="color: #00000a;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="background: transparent;">https://hungaricana.hu/hu/budapest-idogep/</span></span></span></a></span></span><span style="color: #00000a;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="background: transparent;">). A szolgáltatás egymásra vetített különböző korú térképekkel és hozzájuk kapcsolt, georeferált levéltári adatok tömegével és fényképekkel együtt mutatja be Budapest újabb kori történelmének geográfiai dimenzióit. A műhelytanulmány néhány példával bemutatja, milyen különleges felhasználásai lehetségesek a </span></span></span><span style="color: #00000a;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><em><span style="background: transparent;">Budapest</span></em></span></span> <span style="color: #00000a;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><em><span style="background: transparent;">Időgép-</span></em></span></span><span style="color: #00000a;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="background: transparent;">szolgáltatásnak.</span></span></span></p> Károly Kokas Sándor Biszak ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2018-09-19 2018-09-19 1 175 184 10.31400/dh-hun.2018.1.231 Digitális Múzeum – a MOME TechLab projektjeinek tükrében http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/223 <p class="western" style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%;"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">A tanulmány tárgya a digitális technológiák múzeumi alkalmazása. Bevezetőként körbejárja a digitális múzeum terminológiai értelmezésének alternatíváit. A szerző arra fókuszál, hogy a digitális technológiák alkalmazásával miként bővíthető ki a múzeumlátogatás élménye időben és térben, valamint miként motiválható a látogató aktív részvételre. Tizenöt projekt kerül bemutatásra, melyek oktatási környezetben hallgatói projektként vagy múzeumi megrendelésre, a TechLab Fellows alkotói kollektíva által készültek. Minden esetben a partner kulturális örökség intézménnyel szoros együttműködésben születtek meg az alkalmazások, melyek tartalma változatos, az irodalomtól a zenén át a képzőművészetig. A projekteket a kiállítási funkciójuk és mechanizmusok szerinti csoportosításban mutatjuk be, olyan fogalmak mentén, mint például a meglepetés és az érzelmek keltése, játékos felfedezés, interaktív adatvizualizáció, műtárgyak értelmezése plusz információk csatolásával, a látogató megszólítása, illetve virtuális kiállítás-látogatás a falakon belül és kívül. A legtöbb projektről demo anyag is elérhető a </span></span><span style="color: #0563c1;"><span style="text-decoration: underline;"><a class="western" href="http://techlab.mome.hu/"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">http://techlab.mome.hu</span></span></a></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> oldalon. A tanulmány a digitális technológiák sikeres alkalmazásához elengedhetetlennek tartja az interdiszciplináris együttműködést, valamint az eredményesség kritériumainak tudományos igényű vizsgálatát.</span></span></span></span></p> Zsófia Ruttkay ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2018-09-19 2018-09-19 1 185 202 10.31400/dh-hun.2018.1.223 #BREW: influencer-kísérlet az Instagram újhullámos kávé közösségében http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/238 <p>A #BREW egy közösségi média kísérletnek indult 2015 őszén, melynek célja az volt, hogy valós, konkrét példán, empirikus bevonódáson keresztül tesztelje egyrészt az Instagram képmegosztó közösségi oldal működési mechanizmusát, másrészt feltárja, miként lehet ezt a mechanizmust arra használni, hogy adott időn belül&nbsp;influencerként tudjon megjelenni bárki. Az újhullámos kávés közösség jól körülhatárolható&nbsp;csoportja alkalmat adott arra, hogy a vizuális esztétika és a csoportidentitás összefüggéseit vizsgáljuk, miközben út nyílt egy alternatív marketinges keret felállítására is, amely a közösségi platform gazdasági oldalára enged rátekintést a működési logika és az algoritmus mechanizmusainak feltárása révén. A kutatás így a digitális bölcsészet és a digitális etnográfia, valamint az online marketing eddig egymással nem dialogizáló területeit köti össze úgy, hogy érvényes megállapításokat tesz a jelen pillanatban a Z és Y generáció számára talán legfontosabb közösségi platform működéséről.</p> Zoltán Dragon Csilla Sebestény ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2018-09-17 2018-09-17 1 203 216 10.31400/dh-hun.2018.1.238 Matthew James Driscoll and Elena Pierazzo, eds. Digital Scholarly Editing: Theories and Practices. Digital Humanities Series 4. Cambridge: Open Book Publishers, 2016. http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/125 Szilvia Maróthy ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2018-09-17 2018-09-17 1 219 222 10.31400/dh-hun.2018.1.125 Laura Estill, Diane K. Jakacki and Michael Ullyot, eds. Early Modern Studies after the Digital Turn. New Technologies in Medieval and Renaissance Studies 6. Toronto: Iter Press, 2016. http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/239 Csaba Maczelka ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2018-09-19 2018-09-19 1 223 232 10.31400/dh-hun.2018.1.239 Matthew K. Gold, ed. Debates in the Digital Humanities. Minneapolis–London: University of Minnesota Press, 2012. Matthew K. Gold and Lauren F. Klein, eds. Debates in the Digital Humanities 2016. Minneapolis–London: University of Minnesota Press, 2016. http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/237 Larisa Zámbóné Kocic ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2018-09-19 2018-09-19 1 233 236 10.31400/dh-hun.2018.1.237 George Bruseker, László Kovács and Franco Niccolucci, eds. „Digital Humanities.” Special Issue, ERCIM News 111 (2017 október). http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/226 Sándor Gyula Molnár ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2018-09-19 2018-09-19 1 239 242 10.31400/dh-hun.2018.1.226 Búcsú Labádi Gergelytől http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/245 Mihály Szajbély ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2018-09-19 2018-09-19 1 245 247 10.31400/dh-hun.2018.1.245