Digitális Bölcsészet http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet <p><span style="font-weight: 400;">A</span><em><span style="font-weight: 400;"> Digitális Bölcsészet</span></em><span style="font-weight: 400;"> című tudományos</span> <span style="font-weight: 400;">folyóirat célja, hogy lehetőséget teremtsen a magyarországi számítógépes bölcsészeti kutatások eredményeinek közzétételére, párbeszédet teremtve a különféle hazai és külföldi intézmények, műhelyek és kutatók között.<br></span></p> ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék – Bakonyi Géza Alapítvány hu-HU Digitális Bölcsészet 2630-9696 Címnegyed http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/389 ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2019-09-09 2019-09-09 2 1 4 10.31400/dh-hun.2019.2.389 Gondolatok a digitális bölcsészet, a könyvtártudomány és a könyvtárak kapcsolatrendszeréről http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/282 <p>A digitális bölcsészet területén dolgozó kutatók munkáját nem csak azért segíthetik a könyvtárak és a könyvtárosok, mert feladataik felmérésében és céljaik megvalósításában segítségükre van a szakértelmüket és tevékenységüket megalapozó könyvtár- és információtudomány (könyvtártudomány). Ez a két tudományterület a különbségek ellenére is számos hasonlóságot mutat egymással, mivel a könyvtártudomány célja, hogy elméleti szinten megismerje és megértse az információ világát és annak emberi tényezőit. Az utóbbi ugyanis valójában a digitális bölcsészeti kutatás tárgya is. Ennek a kérdéskörnek a tárgyalása mellett a cikk képet ad arról is, hogy – a nemzetközi szakirodalom tükrében – a világ (főként az Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia) egyetemei és szakkönyvtárai milyen szolgáltatásokat nyújtanak a digitális bölcsészeti kutatásokhoz.</p> Tibor Koltay ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2019-09-09 2019-09-09 2 3 T:13 10.31400/dh-hun.2019.2.282 Stilometriai elemzés lehetőségei magyar történeti szövegkorpuszon http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/336 <p>Tanulmányomban magyar nyelvű történeti szövegek számítógépes elemzésének egy olyan lehetőségével foglalkozom, amely ötvözi a nyelv- és irodalomtudomány, az informatika és a statisztika eredményeit. A szerzőségi, illetve a stilometriai vizsgálat bár nem új keletű az irodalmi szövegelemzések esetében, módszertanát tekintve folyamatosan formálódik, megújul. Munkámban áttekintem e szövegelemzési módszer jellemzőit és alkalmazási lehetőségeit, majd esettanulmányként különböző elemzéseket mutatok be Mikes Kelemen művei alapján. Stilometriai módszerekkel vizsgálom az életműben a saját szerzőségű művek és a fordítások kapcsolatát, valamint a művek tematikai elkülönülését. Végezetül bemutatom, hogy a digitális írói szótár alkalmazása – mint történeti szöveget normalizáló eszköz – hogyan javíthatja ezeknek az elemzőmódszereknek a hatékonyságát.</p> Margit Kiss ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2019-11-07 2019-11-07 2 15 T:33 10.31400/dh-hun.2019.2.336 Géppel mért irodalom: a mikszáthi élőbeszédszerűség http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/390 <p>Bár az élőbeszédszerűség terminus a Mikszáth-szakirodalomban <em>A tót atyafiak</em> és <em>A jó palócok</em> sikere óta folyamatosan jelen van, sőt az életmű egészének fő jellegzetességévé emelkedett, a fogalmat használók nem próbálták meg részletesebben kifejteni, mit értenek rajta. A tanulmány kiindulópontja az, hogy az élőbeszédszerűségnek vannak számszerűsíthető nyelvi jellemzői, hiszen a szakirodalom elég egyértelmű és mérhető különbséget tételez a lejegyzett „irodalmi” és „beszélt” nyelv között. A dolgozat Mikszáth Kálmán és Jókai Mór egyes szövegein végzett morfológiai vizsgálatok eredményeit mutatja be.</p> Gergely Labádi ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2019-10-11 2019-10-11 2 M:3 M:19 10.31400/dh-hun.2019.2.390 David M. Berry and Anders Fagerjord. Digital Humanities: Knowledge and Critique in a Digital Age. Cambridge: Polity Press, 2017. http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/391 Tamás Felicián Sárhegyi ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2019-12-02 2019-12-02 2 3 K:7 10.31400/dh-hun.2019.2.391