http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/issue/feed Digitális Bölcsészet 2018-10-31T22:25:23+01:00 Maróthy Szilvia mthy.szilvi@gmail.com Open Journal Systems <p><span style="font-weight: 400;">A</span><em><span style="font-weight: 400;"> Digitális Bölcsészet</span></em><span style="font-weight: 400;"> című tudományos</span> <span style="font-weight: 400;">folyóirat célja, hogy lehetőséget teremtsen a magyarországi számítógépes bölcsészeti kutatások eredményeinek közzétételére, párbeszédet teremtve a különféle hazai és külföldi intézmények, műhelyek és kutatók között.<br></span></p> http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/251 Címnegyed 2018-09-16T16:01:54+02:00 2018-09-19T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/248 Prószéky Gábor előszava 2018-10-11T10:25:23+02:00 Gábor Prószéky dbfolyoirat@gmail.com 2018-09-19T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/247 Andrew Prescott előszava 2018-10-11T10:26:17+02:00 Andrew Prescott dbfolyoirat@gmail.com 2018-09-19T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/249 Szerkesztőségi köszöntő 2018-10-11T10:26:45+02:00 Zsolt Almási almasi.zsolt@btk.ppke.hu 2018-09-19T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/126 Az olvasó gép 2018-10-11T10:38:51+02:00 Gergely Labádi dbfolyoirat@gmail.com <p style="line-height: 150%;" align="justify">Tanulmányom helyzetfelmérés és kísérlet. <span style="font-weight: normal;">Az érdekel, a rendelkezésre álló magyar nyelvi számítógépes elemzőkkel és statisztikai programokkal lehetséges-e a Berzsenyi-versek csoportosításával kapcsolatos, a szoros olvasás révén felmerült hipotézist igazolni, illetve meg lehet-e válaszolni olyan, Berzsenyi hangzóelméleti- és -használati gyakorlatát illető kérdéseket, amelyeket szoros olvasással nyilvánvalóan nem lehetne, emellett bemutatok egy lehetséges elemzési módszert, amely egyes fogalmak felbukkanását, eloszlását és összefüggéseit kutatja. Olyan belső kapcsolatokat, struktúrákat tárhatunk fel, illetve olyan modelleket, törvényszerűségeket állapíthatunk meg, amelyek a szoros olvasás révén egyszerűen nem állnának rendelkezésünkre. Egy olyan szemléletmódról és módszertanról van tehát szó, amely korábban elképzelhetetlen mértékű kontextualizációt tesz lehetővé, amely az egyedi szövegek környezetének, az egyes szövegeket meghatározó irodalmi, társadalmi, kulturális trendeknek az azonosítását, elemzését ígéri: ez a történeti és stilisztikai kérdéseknél egyértelmű előnnyel rendelkezik a szoros olvasással szemben.<br></span></p> 2018-09-19T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/129 Webarchiválás és a történeti kutatások 2018-10-11T10:28:10+02:00 Károly Kokas kokas@ek.szte.hu László Drótos mekdl@iif.hu <p class="western">A digitálisan születő tartalom sokkal részletesebb és teljesebb leképezése a jelennek, mint ami régebbi korokban a hagyományos információhordozó eszközökkel rögzíthető volt. A tanulmány első része arról ad áttekintést, hogy milyen próbálkozások és technológiák léteznek ennek a digitális jelennek a megőrzésére, illetve milyen korlátai vannak a már működő webarchívumoknak. A dolgozat második része azt vizsgálja, hogy a történeti szempontú kutatásoknak hogyan lehet hasznára mindez, s hogyan lesz — elsősorban — a közelmúlt történetének is elsőrangú forrása. A szerzők arra is rámutatnak, hogy a webaratások következtében előálló hatalmas adatsilók egészen új típusú forráskezelést és módszertant kívánnak majd meg, miközben azzal kecsegtetnek, hogy egészen új típusú eredményeket is fel lehet majd mutatni segítségükkel.</p> 2018-09-19T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/152 Hálózatok a 16–17. századi album amicorumokban 2018-10-31T22:25:23+01:00 Anita Markó anita.marko.am@gmail.com <p>Az <em>album amicorum</em>ok bejegyzései nem csak a filológiai elemzésre vagy egyes személyek biográfiai adatainak pontosítására adnak lehetőséget. A forráscsoport magában hordozza a hálózatként való interpretálás lehetőségét, a bejegyzések által összekapcsolódó hálózat vizsgálatát. Elemzésemben a szegedi működtetésű <em>Inscriptiones Alborum Amicorum</em> adatbázis anyagát használva az 1500 és 1700 közötti hungarika jellegű <em>inscriptió</em>k bejegyzőiből és albumtulajdonosaiból álló hálózat vizsgálatára teszek kísérletet. A hálózati modell adaptálását módszertani kísérletnek szánom. A legfőbb kérdésem az, hogy a hálózattudomány interdiszciplináris kerete és a társadalmi hálózatelemzés (matematikai és informatikai) eszközei miként használhatóak egy művelődéstörténeti korpuszra; feltárható-e a hálózati modell használatával a bejegyzők közötti, bejegyzések általi kapcsolódások mintázata, s hogy a megközelítésmód hozzájárulhat-e a már ismert adatok alapján új vagy eddig esetleg rejtőző jelenségek, filológiai, biográfiai részletek megvilágításához. Az elemzés során több mint 4000 bejegyzés adatait vizsgáltam, több időkeretben és bontásban. A vizsgálatban alkalmazott hálózatos elrendezés és elemzés rámutat olyan kiemelt értékű szereplőkre, elkülöníthető csoportokra, amelyek egy nagyobb, lineáris elrendezésű adathalmazban megbújhatnak. A hálózati modell pedig lehetőséget ad arra, hogy felfedhetővé váljanak gyenge kapcsolatok, ezáltal új kontextusban lássuk az <em>album amicorum</em>ok eddig ismert bejegyzéseit.</p> 2018-09-19T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/242 Metaadat 2018-10-11T10:29:45+02:00 Matthew L. Jockers dbfolyoirat@gmail.com Gergely Labádi dbfolyoirat@gmail.com <p>A <em>Macroanalysis: Digital Methods and Literary History</em> című könyv 5. fejezete azt kísérli meg bebizonyítani, hogy a bibliográfiai és demografikus metaadatok számítógépes módszerekkel történő elemzése lehetővé teszi irodalomtörténeti narratívák újraértékelését vagy átírását. A fejezet bemutatja, hogy irodalomtörténeti korszakok és trendek gondolatébresztő perspektívákba helyezhetők a könyvszintű metaadatok – könyvcímek, szerző származása, publikáció dátuma, kitalált helyszín és időpont stb. – makroelemzésével. Az ír-amerikai irodalomhoz kötődő metaadat-adatbázis hasznosításával a szerző újraértékeli az eddig elfogadott ír-amerikai irodalomtörténeti narratívát és egy alternatív perspektívába állítja Charles Fanning elméletét az ír-amerikai írók „elveszett generációjáról.” A metaadatok kontextust teremtenek Fanning irodalomtörténeti olvasatához, és azt sugallják, hogy az ír-amerikai irodalom történetére vonatkozó tudományos feltételezések a szerzők egy homogén csoportjának kisszámú művének elemzésén alapulnak. Absztraktabban fogalmazva a fejezet amellett érvel, hogy a hagyományos irodalomtudósok tévesen gondolják, hogy a nagy merítésen<br>alapuló elemzések helyettesíteni szeretnék a szoros olvasást. Éppen ellenkezőleg, a metaadatok makroelemzése kizárólag a szükséges kontextust teremti meg a szoros olvasáshoz, és új kérdések felvetéséhez, az irodalomtörténet új perspektíváinak megalkotásához járul hozzá.</p> 2018-09-19T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/228 Viták és víziók a digitális bölcsészetről 2018-10-11T10:30:19+02:00 Pongrácz Sennyey pongracz@stedwards.edu <p>A cikk áttekinti az Amerikai Egyesült Államokban lezajlott digitális bölcsészet körüli legújabb vitákat, és összefoglalja azok főbb érveit. Az írás számos kérdést kiemel e vitából, például hogy milyen kritériumokat kell egy projektnek teljesítenie ahhoz, hogy azt digitális bölcsészetnek lehessen minősíteni, valamint hogy a digitális bölcsészet tudományágnak vagy inkább módszertannak tekinthető. Új infrastruktúrát kell kifejleszteni ahhoz, hogy a kutatók megkaphassák a szükséges támogatottságot digitális bölcsészeti projektek megvalósíthatóságához. Az írás végül azt taglalja, hogy a jövőre vonatkoztatva az e tárgykörbe tartozó diskurzusoknak milyen következményei lehetnek a bölcsészettudományokra.</p> 2018-09-19T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/234 Digitális bölcsészet a virtuális nemzeti könyvtárban 2018-10-11T10:30:51+02:00 Iván Horváth ivan@elte.hu <p class="western" align="justify">Egy virtuális nemzeti könyvtár tetszőleges példányszámban szétosztható az emberek között. A sokszorosítás a hosszú távú megőrzés egyetlen útja, ha a történelemben a szöveghordozók tartóssága úgy csökken, ahogy példányszámuk nő. A megőrzésnek további feltétele, hogy az emberek használják is a rendelkezésükre bocsátott nemzeti kultúrát. Olyan – a gyűjtemény bejárását megkönnyítő – rendezéseket kell a felhasználók kezébe adni, amelyek nem a kiadásokat vagy példányokat írják le, mint egy könyvtári katalógus, hanem a szövegeket. A „digitális filológia” a hagyományos filológia rendezési elveit követi, amikor a műveket nyilvántartja, kiadja és narratívába szervezi. A régi magyar versek online nyilvántartása: 1994, az első online kritikai forráskiadás: 1994, az első online, többforrású kritikai kiadás: 1998, az első online irodalomtörténet: 2006. A napjainkban kialakult „digitális bölcsészet” részint a már korábban, gyakran merőben más célból létrehozott digitális eszközök segítségével állapít meg új összefüggéseket. Ezek olykor lényegesek, olykor nem. Az 1991-ben megjelent <em>A vers</em> már előrevetítette az anyagismeretről lemondó, nem olvasó filológus lehetőségét, melyre Franco Moretti is felhívja a figyelmet.</p> 2018-09-19T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/232 Digitalizáció és hálózatkutatás 2018-10-11T10:32:46+02:00 Katalin Lejtovicz Katalin.Lejtovicz@oeaw.ac.at Matthias Schlögl Matthias.Schloegl@oeaw.ac.at Ágoston Zénó Bernád Agoston.Bernad@oeaw.ac.at Maximilian Kaiser Maximilian.Kaiser@oeaw.ac.at Peter Alexander Rumpolt Peter.Rumpolt@oeaw.ac.at <p class="western" lang="de-AT" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; page-break-before: always;" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Az elmúlt években fejlődésnek induló digitalizálási módszerek lehetővé tették a digitális bölcsészet területén belül többek között az életrajzi lexikonokat feldolgozó projektek előtérbe kerülését. A biográfiai kutatások célja a már digitalizált lexikonok szövegeinek (pl. </span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><em>Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950</em></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> – a továbbiakban </span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><em>ÖBL</em></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> – részben strukturált, részben strukturálatlan, szöveges formában tárolt adatainak) átalakítása számítógép által feldolgozható formátumra, illetve az átalakított adatokon hálózati, statisztikai és számítógépes nyelvészeti kutatások elvégzése. Ebben a kontextusban kezdődtek el 2015-ben a kutatások az Osztrák Tudományos Akadémia Új- és Jelenkortörténeti Kutatási Intézetében [Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung] a </span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Mapping historical networks: Building the new Austrian Prosopographical, Biographical Information System</span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> (APIS)<a class="sdfootnoteanc" href="#sdfootnote1sym" name="sdfootnote1anc"></a> projekt keretén belül. A projekt az </span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><em>ÖBL</em></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> digitális feldolgozását és egy kutatási célokra kifejlesztett számítógépes környezet létrehozását célozza meg, mely a szintén az Osztrák Tudományos Akadémia keretében működő Austrian Centre for Digital Humanities (ACDH) [Osztrák Digitális Bölcsészeti Központ] valamint az Institut für Stadt- und Regionalforschung (ISR) [Város- és Régiókutatási Intézet] együttműködésével valósul meg. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az APIS-projekt technikai megvalósítására fejlesztett webalkalmazás milyen technikai és nyelvtechnológiai megoldásokat használ a lexikon számítógépes feldolgozására és az adatok reprezentálására.</span></span><a class="sdfootnotesym" href="#sdfootnote1anc" name="sdfootnote1sym"></a><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><br></span></span></p> 2018-09-19T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/227 Móricz Zsigmond levelezésének (1892–1913) digitális kritikai kiadása 2018-10-11T10:33:42+02:00 Éva Kómár komar.eva@hnm.hu Anna Cséve cseve.anna@pim.hu Zsófia Fellegi fellegi.zsofia@pim.hu <p class="western">2016-ban indult el a Petőfi Irodalmi Múzeumban az a hároméves NKFIH-projekt, amely Móricz Zsigmond levelezésének (1892–1913) digitális kritikai kiadását tűzte ki célul. A feladat kihívást jelentett a Móricz-műhely számára, hiszen a korábbi, papíralapú kiadási gyakorlatra csak részben támaszkodhattak. A múzeumi informatikai lehetőségek, a filológiai problémák és az alkalmazott szoftverek párbeszédéről szóló esettanulmány a projekt első évének problémafelvetéseiről, megoldásairól szól. Nem törekszik teljes áttekintésre, hiszen munkafolyamat közben ad hírt egy formálódó gyakorlatról.</p> 2018-09-19T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/231 Budapest Időgép 2018-10-11T10:34:22+02:00 Károly Kokas kokas@ek.szte.hu Sándor Biszak biszak@upcmail.hu <p class="western"><span style="color: #00000a;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="background: transparent;">A történeti térképészet online és digitális újdonsága, új kutatási eszköze a hálózaton a nemrég elindult projekt, a </span></span></span><em><span style="color: #00000a;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="background: transparent;">Budapest Időgép </span></span></span></em><span style="color: #00000a;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="background: transparent;">(</span></span></span><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a class="western" href="https://hungaricana.hu/hu/budapest-idogep/"><span style="color: #00000a;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="background: transparent;">https://hungaricana.hu/hu/budapest-idogep/</span></span></span></a></span></span><span style="color: #00000a;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="background: transparent;">). A szolgáltatás egymásra vetített különböző korú térképekkel és hozzájuk kapcsolt, georeferált levéltári adatok tömegével és fényképekkel együtt mutatja be Budapest újabb kori történelmének geográfiai dimenzióit. A műhelytanulmány néhány példával bemutatja, milyen különleges felhasználásai lehetségesek a </span></span></span><span style="color: #00000a;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><em><span style="background: transparent;">Budapest</span></em></span></span> <span style="color: #00000a;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><em><span style="background: transparent;">Időgép-</span></em></span></span><span style="color: #00000a;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="background: transparent;">szolgáltatásnak.</span></span></span></p> 2018-09-19T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/223 Digitális Múzeum – a MOME TechLab projektjeinek tükrében 2018-10-11T10:34:46+02:00 Zsófia Ruttkay ruttkay@mome.hu <p class="western" style="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 115%;"><span style="font-family: Calibri, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">A tanulmány tárgya a digitális technológiák múzeumi alkalmazása. Bevezetőként körbejárja a digitális múzeum terminológiai értelmezésének alternatíváit. A szerző arra fókuszál, hogy a digitális technológiák alkalmazásával miként bővíthető ki a múzeumlátogatás élménye időben és térben, valamint miként motiválható a látogató aktív részvételre. Tizenöt projekt kerül bemutatásra, melyek oktatási környezetben hallgatói projektként vagy múzeumi megrendelésre, a TechLab Fellows alkotói kollektíva által készültek. Minden esetben a partner kulturális örökség intézménnyel szoros együttműködésben születtek meg az alkalmazások, melyek tartalma változatos, az irodalomtól a zenén át a képzőművészetig. A projekteket a kiállítási funkciójuk és mechanizmusok szerinti csoportosításban mutatjuk be, olyan fogalmak mentén, mint például a meglepetés és az érzelmek keltése, játékos felfedezés, interaktív adatvizualizáció, műtárgyak értelmezése plusz információk csatolásával, a látogató megszólítása, illetve virtuális kiállítás-látogatás a falakon belül és kívül. A legtöbb projektről demo anyag is elérhető a </span></span><span style="color: #0563c1;"><span style="text-decoration: underline;"><a class="western" href="http://techlab.mome.hu/"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">http://techlab.mome.hu</span></span></a></span></span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"> oldalon. A tanulmány a digitális technológiák sikeres alkalmazásához elengedhetetlennek tartja az interdiszciplináris együttműködést, valamint az eredményesség kritériumainak tudományos igényű vizsgálatát.</span></span></span></span></p> 2018-09-19T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/238 #BREW: influencer-kísérlet az Instagram újhullámos kávé közösségében 2018-10-11T10:35:19+02:00 Zoltán Dragon dragon@ieas-szeged.hu Csilla Sebestény csillasebesteny@gmail.com <p>A #BREW egy közösségi média kísérletnek indult 2015 őszén, melynek célja az volt, hogy valós, konkrét példán, empirikus bevonódáson keresztül tesztelje egyrészt az Instagram képmegosztó közösségi oldal működési mechanizmusát, másrészt feltárja, miként lehet ezt a mechanizmust arra használni, hogy adott időn belül&nbsp;influencerként tudjon megjelenni bárki. Az újhullámos kávés közösség jól körülhatárolható&nbsp;csoportja alkalmat adott arra, hogy a vizuális esztétika és a csoportidentitás összefüggéseit vizsgáljuk, miközben út nyílt egy alternatív marketinges keret felállítására is, amely a közösségi platform gazdasági oldalára enged rátekintést a működési logika és az algoritmus mechanizmusainak feltárása révén. A kutatás így a digitális bölcsészet és a digitális etnográfia, valamint az online marketing eddig egymással nem dialogizáló területeit köti össze úgy, hogy érvényes megállapításokat tesz a jelen pillanatban a Z és Y generáció számára talán legfontosabb közösségi platform működéséről.</p> 2018-09-17T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/125 Matthew James Driscoll and Elena Pierazzo, eds. Digital Scholarly Editing: Theories and Practices. Digital Humanities Series 4. Cambridge: Open Book Publishers, 2016. 2018-09-14T16:55:41+02:00 Szilvia Maróthy mthy.szilvi@gmail.com 2018-09-17T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/239 Laura Estill, Diane K. Jakacki and Michael Ullyot, eds. Early Modern Studies after the Digital Turn. New Technologies in Medieval and Renaissance Studies 6. Toronto: Iter Press, 2016. 2018-09-14T16:55:26+02:00 Csaba Maczelka maczelka.csaba@pte.hu 2018-09-19T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/237 Matthew K. Gold, ed. Debates in the Digital Humanities. Minneapolis–London: University of Minnesota Press, 2012. Matthew K. Gold and Lauren F. Klein, eds. Debates in the Digital Humanities 2016. Minneapolis–London: University of Minnesota Press, 2016. 2018-09-14T16:55:14+02:00 Larisa Zámbóné Kocic larisa@ieas-szeged.hu 2018-09-19T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/226 George Bruseker, László Kovács and Franco Niccolucci, eds. „Digital Humanities.” Special Issue, ERCIM News 111 (2017 október). 2018-10-11T10:37:34+02:00 Sándor Gyula Molnár sandor.molnar@ek.szte.hu 2018-09-19T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/article/view/245 Búcsú Labádi Gergelytől 2018-09-14T16:54:50+02:00 Mihály Szajbély mthy.szilvi@gmail.com 2018-09-19T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement##