http://ojs.elte.hu/hagyomanyok-es-kihivasok/issue/feed Hagyományok és kihívások 2020-07-16T09:20:35+02:00 Székelyné Török Tünde szekely.tunde@lib.elte.hu Open Journal Systems <p>Az ELTE Egyetemi Könyvtár 2011-ben, fennállásának 450. évfordulóján a hagyományteremtés szándékával országos konferenciát rendezett, melynek kettős célja volt. Részben az elért szakmai eredményeit szerette volna bemutatni szélesebb érdeklődő közönség előtt, részben pedig fórumot kívánt biztosítani a szakmai közvéleményt leginkább foglalkoztató kérdések megvitatására. Az előadásokat évente megjelenő konferenciakötetben publikáljuk.</p> http://ojs.elte.hu/hagyomanyok-es-kihivasok/article/view/328 A vendégek köszöntése, az idei program ismertetése 2019-03-07T11:24:30+01:00 Katalin Kálóczi kaloczi.katalin@ojs.elte.hu <p>Szeretettel köszöntök minden kedves résztvevőt, az egyetem vezetését, a szakmai szervezetek és a társintézmények képviselőit, munkatársait, a konferencia előadóit, valamint az egyetem könyvtárosait abból az alkalomból, hogy a Hagyományok és kihívások című szakmai rendezvényünkön együtt gondolkodhatunk el egy olyan témakörben, amely mindannyiunk számára kihívást jelent, és amely már nem is annyira jövő, hanem egy, a jelenben is cselekvést generáló problémakör.</p> 2018-08-01T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/hagyomanyok-es-kihivasok/article/view/329 A könyvtárak következő generációja 2019-03-07T12:34:29+01:00 Zsolt Dubniczky Dubniczky.Zsolt@ojs.elte.hu <p>Az utóbbi húsz-huszonöt esztendőben a könyvtárakat ért kihívások közül az egyik a számítógépes technológia, az elektronizáció megjelenése volt, a másik a környezettudatosság és a fenntarthatóság irányából érkezett. Azok a könyvtárak, amelyek ez utóbbinak próbálnak megfelelni, és működésükbe, szolgáltatásaikba a környezettudatos zöld elemeket és gyakorlatokat is beépítik, zöld könyvtárnak nevezik, nevezhetik magukat. Ehhez azonban – hogy ez valóban példaértékűvé váljon – több feltételnek kell megfelelni, amelyek együttese a zöld könyvtár fogalmát alkotja.<br>A zöld könyvtár gondolata az 1990-es évekre nyúlik vissza, az intézménnyel kapcsolatos ismereteink viszont a 2000-es évektől kezdődően bővülnek folyamatosan, ami alkalmassá vált arra, hogy a zöld könyvtárral kapcsolatos fogalmat körvonalazni és tisztázni tudjuk. Fontos szempont mindebben maga az új, környezettudatos elvek mentén felépült vagy ugyanezen elvek mentén átalakított, illetve felújított régi könyvtárépület, valamint a működésbe és a szolgáltatásba a környezettudatos és fenntarthatósági elemek beépülése egyaránt. Emellett kiemelkedő jelentősége van – a könyvtárak társadalmi szerepénél fogva – az intézmény által megnyilvánuló környezettudatos nevelésnek és szemléletformálásnak, illetve ebből eredően annak az új, könyvtárakhoz kapcsolódó szerepkörnek, amely egy környezettudatos közösség és társadalom létrejöttének előmozdítását segíti elő.<br>Mindennek az elismerésére és ösztönzésére szolgál az IFLA nemzetközi könyvtári szervezet által 2016-ban létrehozott Zöld könyvtár díj, amely a könyvtáraknak a fenntartható fejlődésben megmutatkozó társadalmi szerepét és felelősségét jutalmazza.<br>A külföldi példák mellett a magyarországi zöld könyvtári kezdeményezések arról tanúskodnak, hogy a hazai intézmények is elindultak a környezettudatosság irányába, és remélhetjük, hogy a kezdeti lépések nem torpannak meg, és további jó és hasznos gyakorlatok megjelenéséhez vezetnek.</p> 2018-08-01T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/hagyomanyok-es-kihivasok/article/view/330 Fenntartható építészet globális kontextusban 2019-03-07T12:39:21+01:00 Zsombor Barta Barta.Zsombor@ojs.elte.hu <p>Mivel az épített környezet jelentős ökológiai lábnyommal rendelkezik, kiemelkedően fontos, hogy az épületeket fenntartható módon tervezzék, kivitelezzék, üzemeltessék és használják. Ezt átfogó szemléletváltással lehet elérni, mely a fenntarthatóság különböző dimenzióit is magába foglalja. A nemzetközileg elfogadott normák alapján kidolgozott fenntarthatósági és környezettudatos keretrendszerek jó eszközei a tudatos épülethasználatnak, mely nemcsak a természeti erőforrásokra vonatkozik, hanem a társadalom egészére és az emberre is. A fenntarthatósági aspektusokat a Közép-európai Egyetem campusfejlesztési projektje keretében sikeresen integrálta, és egy nyitott és egészséges felsőoktatási műhelyt teremtett meg Budapest belvárosának szívében.</p> 2018-08-01T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/hagyomanyok-es-kihivasok/article/view/331 Színt vallunk, avagy zöld szemlélet a Pécsi Tudományegyetem könyvtári hálózatában 2019-03-07T12:43:56+01:00 Csilla Nagyné Simon Nagyne.Simon.Csilla@ojs.elte.hu <p>Írásom címe „Színt vallunk”, amely arra hivatott, hogy bemutassa munkahelyem, a Pécsi Tudományegyetem könyvtári hálózatának a környezetvédelmet, a fenntartható fejlődést támogató törekvéseit. Egy könyvtár működésében három kiemelt területre fókuszálhatunk: a szelektív hulladékgyűjtésre, a papírhasználat mérséklésére és az energiahasználat csökkentésére; tanulmányomban e témákat járom körül. 2015 októberében munkahelyemen Zöld könyvtár munkacsoport alakult, hogy a meglévő adottságok és infrastruktúra mentén elterjessze a zöld szemléletet, támogatásra bírja az ott dolgozókat. Rendszerezem tapasztalataimat a munkacsoport bemutatásakor, illetve néhány példával megvilágítom eddigi akcióinkat. Folyamatos kihívás számunkra a környezetvédelem fontosságának tudatosítása játékok, bolhapiacok, kirándulások, programok szervezésével, csoportunk tevekénységének folyamatos írásos megjelenítésével.</p> 2018-08-01T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/hagyomanyok-es-kihivasok/article/view/332 Könyvtárzöldítés: környezettudatosság alakítása-erősítése hagyományos és nem hagyományos könyvtári eszközökkel 2019-03-07T12:46:09+01:00 János Nász Nasz.Janos@ojs.elte.hu <p>2010-ben a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár dr. Voit Pál vezetésével a közösségi közművelődési könyvtárak közül elsőként emelte ki küldetésnyilatkozatában a fenntarthatóság és környezettudatosság szemléletét.<br>A környezettudatosításra széles körű érzékenyítés és a szemléletformálás e téren is feladatot ró a könyvtárakra. Ugyanakkor saját maguk hagyományos feladatrendszerét és szolgáltatásait is az új paradigma irányában kell mozdítaniuk.<br>A dolgozat áttekinti és dokumentálja azt a folyamatot, amint 2010 nyarától a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár megkezdte kialakítani ökológiai gyűjteményét, tájékoztató részlegét és sokirányú információs szolgáltató rendszerét. Ökoszolgáltatásai és a 13 részterület bemutatása révén, valamint különböző célközönségeinek, illetve külső partnerhálózatának bővítésével bizonyítja, hogy hogyan alakítható ki könyvtári és nem könyvtári eszközök segítségével a városi és kistérségi, megyei hatókörön is túlmutató munka közös felelősségvállalása, a fenntarthatóságot szem előtt tartó ökoszemlélet. A dolgozat példákon és az eddig elért eredményeken keresztül szemlélteti, hogy a közösségi–közművelődési–nyilvános könyvtárak (public library) – éppen a nyilvánosságuk miatt –miként lehetnek a helyi válaszok, intézkedések, személyes és akár intézményes példák gyors és közvetlen elindítói.<br>Mára már könyvtári és ökológiai szakértők által is megerősítést nyert, hogy a tatabányai könyvtár nyilvános, közművelődési zöld könyvtárként (public green library) mintaértékűnek tekintik ökológiai elhivatottságát és tevékenységét. 2017-re kiterjesztette könyvtári zöldpolc-rendszerét városi fiókkönyvtár-hálózatára, továbbá a vele szolgáltatási szerződést kötött települési könyvtárakra is Komárom-Esztergom megyében.</p> 2018-08-01T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/hagyomanyok-es-kihivasok/article/view/333 Beszédes Kálmán digitalizált hagyatéka az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban 2019-03-07T12:55:51+01:00 Melinda Mátyás Matyas.Melinda@ojs.elte.hu <p>Beszédes Kálmán neves festő, rajzoló volt a 19. században, sokat tett a rodostói magyar emlékek megmentéséért, sokat utazott, és élményeiről, tapasztalatairól beszámolt a különböző magyarországi napilapokban. Korai halála után a hagyatékát Budapestre szállították, és a Törökországból ránk maradt életművét az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Egyetemi Könyvtár és Levéltár őrzi a G691-es jelzet alatt. Dolgozatomban ismertetem, amit a festő életéről tudunk, kiemelve a tanulmányait, mivel az életrajzi lexikonokban nem térnek ki rá részletesen, majd szólok a törökországi tartózkodásáról, és bemutatom az integrált könyvtári rendszerben feldolgozott hagyatékát is. A ránk maradt művei közt háromféle dokumentumot találunk: művészeti alkotásokat, kéziratokat és a saját összegyűjtött cikkeit. Az újságokban megjelent írások és egy kétkötetes rajznotesz kivételével a hagyaték teljes egészében elérhető digitalizált formában az ELTE intézményi repozitóriumában, a megtekintés módjáról is szólok. A tanulmány végén röviden ismertetem a Beszédes Kálmán hagyatékában rejlő kutatási lehetőségeket.</p> 2018-08-01T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/hagyomanyok-es-kihivasok/article/view/334 Fenntartható fejlődés – „smart” technológiák – T-szemszögből 2019-03-07T12:57:46+01:00 Zoltánné Horváth Horvath.Zoltanne@ojs.elte.hu <p>A T-Systems Magyarország Zrt. kiemelt célként foglalkozik a Fenntartható fejlődés európai fejlesztési irány hazai megvalósításával (ld. „smart cities” projektek, „okosgyárak”, intelligens közlekedés”, IoT – Internet of Things programok, stb .) a különböző iparági szektorok ügyfélrendszereiben.<br>A „smart”/intelligens város és az IoT – Internet of Things (tárgyak internete) fejlődési irány széles, integrált megközelítésben a teljes digitális hálózati információkezelésre kiterjed, és a különböző szektorokban azonos vagy hasonló eljárásokat feltételez. Az Internet of Things fejlődési irány a digitális hálózati kultúra újabb állomása, amely az elemzések szerint jelentős változásokat fog hozni a szenzorok által közvetített információk és vizsgálati eredmények automatikus szétsugárzásának köszönhetően. Mivel a városok népessége a következő néhány évben ugrásszerűen növekedni fog, indokolt, hogy a városok irányításában, a lakosok életvezetése, tanulása, kényelme és tájékoztatása terén a modern technológiai eszközökre jobban támaszkodjunk a fenntartható fejlődés céljainak elérése érdekében. <br>A könyvtárak az ismeretszerzés frontvonalában tudásközpontként támogatják a fejlődést a biztonságos és globális információelérés támogatásával, a közösségi e-kultúra normáinak terjesztésével, valamint az új technológiák, forrásadatbázisok folyamatos adaptálásával. Fontosnak gondolom, hogy megkapják azokat a támogatásokat, amelyek a többi szektor számára elérhetőek az innovációs projektek megvalósításához, a digitalizálás fejlesztéséhez és az új tudásközpontok létrehozásához.</p> 2018-08-01T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## http://ojs.elte.hu/hagyomanyok-es-kihivasok/article/view/335 A ProQuest megközelítése a zöld könyvtár eléréséhez 2020-07-16T09:20:35+02:00 Éva Czeglédi Czegledi.eva@ojs.elte.hu <p>A „Zöld könyvtár” elképzelés többféleképpen is megvalósítható. Ezek közül az egyik a meglévő könyvtári tér jobb és más kihasználása. Amennyiben a könyvtár hagyományos szerepét újragondoljuk és a könyvtárba járókat tartalomfogyasztók helyett alkotóknak tekintjük, akkor egy világszintű pedagógiai változást tapasztalhatunk: a hallgatók, az oktatók és a kutatók nemcsak tanulnak, hanem alkotnak is a könyvtárban. A könyvtárak tökéletesen szolgálnak alkotói központokként, és ez az új funkció hozzájárul a hagyományos tudástár funkciójukhoz.<br>A ProQuest által nemrégiben végzett felmérés kimutatta, hogy a tudományos könyvtárak számára a tér jobb kihasználása egyre fontosabb. A megkérdezett könyvtárak több mint negyede azt mondta, hogy a gyakorlati kutatáshoz több lehetőséget és könyvtári teret kínálnak. A kreatív munka elősegítése érdekében sok könyvtár alkotói helyeket, ún. „makerspaces”-eket alakít ki, ahol 3D-s nyomtatók, médialaborok érhetők el, valamint megpróbálják a kevésbé használt tartalmak (például nyomtatott könyvek és folyóiratok) helyét erre felhasználni.<br>Ez az áttekintés csak néhány, a ProQuest által biztosított módszert vizsgál meg, amelyek segítségével a könyvtárak felmérhetik az állományukat és a könyvtári tér újragondolásának váratlan előnyeit. A felhasználói tapasztalat mellett a ProQuest tanácsadással és digitális szolgáltatással a könyvtári munkafolyamatok zöldebbé tételét is elősegíti.</p> 2018-08-01T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement##