Hallgatólagos tudás az anyanyelvi nevelésben. A gyermekirodalom szerepe a nyelvi tudatosság kialakításában

##semicolon## gyermekirodalom, szemiotika, hallgatólagos tudás, nyelvi jel, jelentésteremtés

Absztrakt

A gyermekirodalom a pedagógia egyik legfontosabb eszköze az anyanyelvi nevelésben. Jelen tanulmány a gyermekirodalmat mint jelközvetítő közeget vizsgálja – szemiotikai elméleti keretben. A tanulmány célja, hogy bemutassa a jelelmélet gyermekirodalomra vonatkozó működését, és szemléltesse, hogyan használja a pedagógia az anyanyelvi hallgatólagos tudás explicitté tételére. Mivel különösen az általános iskola alsó tagozatán fontosak a komplexen megtervezett tanulási folyamatok, ezért a tanulmányban egy olvasás-előkészítő óra jelentésteremtéssel kapcsolatos feladatsorát elemzem. A gondolatmenet végére bebizonyosodik, hogy a szemiotika által használt jeltípusok (ikon, index, szimbólum) mindegyikéhez kapcsolható valamilyen tevékenység, amely segíti a nyelvi jelek tudatosítását.

Referenciák

Adamikné Jászó, A. (2008). Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó.

Adamikné Jászó, A. (2007). Általános ismeretek a nyelvről és a nyelvtudományról. In Adamikné Jászó, A. (Ed), A magyar nyelv könyve (pp. 11–71). Trezor Kiadó.

Adamik, T. (2010, Ed.): Retorikai lexikon. Kalligram.

Albertné Herbszt, M. (2007). Gyermeknyelv. In Adamikné Jászó, A. (Ed.). A magyar nyelv könyve (pp. 687–704). Trezor Kiadó. Arisztotelész (1999). Rétorika. Telosz Kiadó.

Balázs, G (2021). Mi születik velünk? Velünkszületettség: nyelv, gyermekfolklór. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, (9)1, 87–98. https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.1.87.98

Borbély, S. & Rigó, B. (1999). A gyermekvers. In Komáromi, G. (Ed.), Gyermekirodalom (pp. 32–45). Helikon Kiadó.

Katona, K. (2015). Mondókák, gyermekversek a bölcsődében. In Gyöngy, K. (Ed.), Első lépések a művészetek felé I. A vizuális és az anyanyelvi-irodalmi nevelés lehetőségei kisgyermekkorban (pp. 487–544). Dialóg Campus Kiadó.

Komáromi, G. (1999). Mi a gyermekirodalom? In Komáromi, G. (Ed.), Gyermekirodalom (pp. 7–15). Helikon Kiadó.

Merényi, H. (2020). Csoda és valóság: Kaffka Margit meséiről. Kaffka Margit halálának 100. évfordulójára emlékezve. In Lózsi, T. & Pölcz, Á. (Eds.), Disciplina in fabula. Közelítések a meséhez (pp. 70–80). ELTE Tanító- és Óvóképző Kar.

Merkel, J. (2005). Gebildete Kindheit. Edition Lumière.

Monostory, K. (2020). A média hatása az óvodáskorú gyermekek nyelvi fejlődésére. BA-szakdolgozat. ELTE Tanító- és Óvóképző Kar.

Nemoda, J. (2008). Kritikai gondolkodást fejlesztő magyarórák. Anyanyelvpedagógia, 1(3–4), http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=129

Oleksza, B. (2020). Klasszikus és kortárs mondókák a bölcsődében. BA-szakdolgozat. ELTE Tanító- és Óvóképző Kar.

Ortutay, Gy. (1977, Ed.). Magyar Néprajzi Lexikon. III. kötet. Akadémiai Kiadó.

Perelman, Ch. (2018). A retorika birodalma. Tinta Könyvkiadó.

Pléh, Cs. (2006). A gyermeknyelv. In Kiefer, F. (Ed.), Magyar nyelv (pp. 753–782). Akadémiai Kiadó.

Quintilianus, M. F. (2008). Szónoklattan. Kalligram.

Ruttkay, Zs. & Varga, E. & Daróczi, G. (2018). Az interaktív könyv definíciója, típusai, használata és példái. In Boldog, A. & Daróczi, G. & Horváth, D. & Horváth, D. & Ruttkay, Zs. & Varga, E. (Eds.), A könyvek életre kelnek. Bevezetés az interaktív könyv elméletébe és gyakorlatába a BOOKR Kids alkalmazásaival (pp. 9–55). Móra – BOOKR Kids.

Szívós, M. (2017). Fordulópontok a hallgatólagos tudás és a tudattalan felfedezéstörténetében. A hallgatólagos tudás általános elmélete. Magyar Szemiotikai Társaság – Loisir Kiadó.

Szívós, M. (2019). A tudományos és a mindennapi jelfelfogás konfliktusai. A szemiotikai elemzés módszere IV. In

Szívós, M. (Ed.), Jeltudós a katedrán. Tanulmányok a szemiotika oktatásáról (pp. 21–26). Magyar Szemiotikai Társaság.

Tolcsvai Nagy, G. (2018). Jelentéstan. In Tolcsvai Nagy, G. (Ed.), Nyelvtan (pp. 207–215). Osiris Kiadó.

Voigt, V. (1997). Jelek és jelrendszerek. In Pannon enciklopédia. https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/pannon-pannon-enciklopedia-1/magyarnyelv-es-irodalom-31D6/a-nyelv-alapjai-3249/jelek-es-jelrendszerek-voigtvilmos-3262/

Voigt, V. (2008). Bevezetés a szemiotikába. Loisir Kiadó

Források

Pölczné Csernus, I. (2017). Magyar nyelv és irodalom – 1. b osztály, tanóravázlatok.

Megjelent
2021-04-19
Hogyan kell idézni
Pölcz, Ádám. (2021). Hallgatólagos tudás az anyanyelvi nevelésben. A gyermekirodalom szerepe a nyelvi tudatosság kialakításában. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(1), 99-114. https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.1.99.114
Rovat
Tematikus tanulmányok