Digitális oktatás a család szemszögéből

  • Andrea Bencéné Fekete
##semicolon## tantermen kívüli digitális oktatás, szülők szerepe, digitális kompetencia

Absztrakt

A Covid19-vírus pillanatok alatt alakította át életünket és változtatta meg az iskolák és családok hétköznapjait. A pedagógusoknak egyik napról a másikra kellett átállniuk a digitális oktatásra, ezzel egy időben sok olyan fórum indult el, ahol a résztvevők módszertani segítséget nyújtottak egymásnak, és összegyűjtötték a rendelkezésre álló eszközöket. Egymást tanítva, a tudásmegosztás és egy új kapcsolattartási forma segítségével hazánkban is elindult az online oktatás. Ez az időszak a szülőket is kihívás elé állította, mert új kompetenciákat kellett elsajátítaniuk annak érdekében, hogy segíteni tudják gyermekeiket az online tanulási térben. A jelenlegi, nem reprezentatív feltáró kutatás célja annak vizsgálata volt, hogy miként alkalmazkodtak az alsó tagozatos gyerekek szülei (N=113) ahhoz, hogy váratlanul új szerepbe kerültek, sok esetben tanítókká váltak munkájuk mellett, otthoni környezetükben. A vizsgálat fókuszában a digitális iskola első periódusa áll, mégpedig a szülők szemszögéből. A kutatás keretében vizsgáltuk, milyen eszközöket, felületeket alkalmaztak a pedagógusok az online tanulás során. Bemutatásra kerülnek a pedagógus-szülő-gyermek kapcsolattartási formák, valamint a tanulásirányítás, tanulástámogatás módjai. A kutatás segítségével a szülők szemszögéből nyerhettünk betekintést a digitális iskola első pár hónapjába. Összességében elmondható, hogy a szülők megítélése szerint a gyerekek sikeresen teljesítették a számukra kitűzött feladatokat.

Referenciák

Benedek, A. (2013). Digitális pedagógia 2.0. Typotex Kiadó.

Bereczki, E. O. (2019). A kreativitás fejlesztése digitális eszközökkel támogatott tanulási környezetben: Mit üzennek a kutatások az osztályterem számára és mikor hallgatnak? Iskolakultúra, 29(4–5), 50–70. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2019.4-5.50

Bíró, Gy. (2020). A hazai digitális távoktatás tapasztalatai a COVID-19-es járványhelyzet időszakában egy kvalitatív felmérés tükrében. In Kozma, G. (Ed), Fejezetek a COVID-19-es távoktatás digitális tapasztalataiból (pp. 18–41.) Gerhardus Kiadó. https://gfe.hu/wp-content/uploads/2020/07/covid-kotet-k5.pdf (2021.08.28)

Brom, C., lukavsky, J., Greger, D., Hanemann, T., Strakova, J. & Savricek,R. (2020). Mandatory Home Education During the COVID-19 Lockdown in the Czech Republic: A Rapid Survey of 1st-9th Graders’ Parents. Frontiers in Education, 103(5), https://doi.org/10.3389/feduc.2020.00103

Buda, A. (2017). Pedagógusok az információs társadalomban. IKT és OKTATÁS. Együtt vagy egymás mellett? Belvedere Meridionale Kiadó.

Cakin, M. & Kulekci Akyavuz, E. (2021). Educational adventure of students in the COVID-19 period in Turkey: Determination of parents’ views. International Journal on Social and Education Sciences (IJonSES), 3(1), 109–125. https://doi.org/10.46328/ijonses.87

Chuanmei, D., Cao, S. & Li, H. (2020). Young children’s online learning during COVID-19 pandemic: Chinese parents’ beliefs and attitudes.Children and Youth Services Review, 118. https://doi.org/10.1016/J.CHILDYOUTH.2020.105440

Csépe, V., & Török, Á. (2020). Az okoseszközök használata kognitív idegtudományi nézőpontból. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 8(2), 133–145. https://doi.org/10.31074/gyntf.2020.2.133.145

Engler, Á. (2020). Távolléti oktatás a családok szemszögéből. Civil Szemle, Különkiadás 117–132. http://epa.oszk.hu/04100/04123/00005/pdf/EPA04123_civil_szemle_2020_ksz_117-132.pdfht (2021.04.29)

Engler, Á., Markos, V. & Dusa, Á. R. (2021). Szülői segítségnyújtás a jelenléti és távolléti oktatás idején. Educatio, 30(1), 72–87. https://doi.org/10.1556/2063.30.2021.1.6

Fekete, M. (2020). Digitális átállás – az első hét tapasztalatai. Iskolakultúra, 30(9), 77–95. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2020.9.77

Forgó, S. & Komló, Cs. (2015). Blended learning, tudásszervezés, hálózatalapú tudásmegosztás. Eszterházy Károly Főiskola. http://p2014-25.palyazat.ektf.hu/public/uploads/6-blended-learning-tudasszervezes-halozatalapu-tudasmegosztas-forgo-sandor-komlo-csaba-isbn_565d55661de45.pdf (2021.02. 21.)

Grover, S., Goyal, S. K., Mehra, A., Sahoo, S. & Goyal, S. (2021) . A Survey of Parents of Children Attending the Online Classes During the Ongoing COVID-19 Pandemic. The Indian Journal of Pediatrics, 88(3), https://doi.org/10.1007/s12098-020-03523-5

Hargitai, D. M., Sasné Grósz, A. & Veres, Z. (2020). Hagyományos és online tanulási preferenciák a felsőoktatásban – A Covid-járvány kihívásai. Statisztikai Szemle, 98(7) 839–857. https://www.ksh.hu/statszemle_archive/all/2020/2020_07/2020_07_839.pdf (2021.08.28)

Jakab, Gy. (2020). Digitális környezetismeret. Taní-tani Online, 08.16. http://www.tani-tani.info/digitalis_kornyezetismeret (2021.02.03.)

Lénárd, A. (2019). A digitális környezet következményei és lehetőségei kisgyermekkorban. Iskolakultúra, 29(4–5), 99–114. https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2019.4-5.99

B. Németh, M., Hódi, Á., Juhász, F., Sárik, A., & Tóth, E. (2021). Szülők véleménye az óvodáskorú gyermekek IKT-eszköz használatának negatív és pozitív hatásairól. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(1), 8–38. https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.1.8.38

Sárkány, K. (2019). Digitális oktatási tér. Új Köznevelés, 5(3–4), https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/digitalis-oktatasi-ter (2020.12.19.)

Malatyinszki, Sz. (2020). A digitális oktatás megélése. http:/doi.org/10.13140/RG.2.2.36400.38408

Papp-Danka, A. (2011). Az online tanulási környezet fogalmának értelmezési lehetőségei. Oktatás-Informatika, 3(1–2), 43. http://www.oktatas-informatika.hu/2011/12/papp-danka-adrienn-az-online-tanulasi-kornyezet-fogalmanak-ertelmezesi-lehetosegei/ (2021.01.12.)

Papp-Danka, A. (2014). Az online tanulási környezettel támogatott oktatási formák tanulásmódszertanának vizsgálata. ELTE Eötvös Kiadó.

Páli, A. (2021). Digitális oktatás során alkalmazott módszerek bemutatása. Szakdolgozat. MATE Neveléstudományi Intézet.

Racskó, R. (2017). Digitális átállás az oktatásban. Gondolat Kiadó.

Simonson, M., Zvacek, S. M. & Smaldino, S. (2019). Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education. Information Age Publishing.

Szilveszter, Á., Kassai, R., Takács, Zs. & Futó, J. (2021). Az otthoni tanulás sikerességét bejósló tényezők a Covid-19 okozta vészhelyzet miatt kialakított digitális munkarendben eltérő szocioökonómiai helyzetű családok esetében. Educatio, 30(1), 88–102. https://doi.org/10.1556/2063.30.2021.1.7

Turzó-Sovák, N. (2020). Pedagógushallgatók digitális kompetenciáinak fejlesztési lehetőségei. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 8(2), 164-173. https://doi.org/10.31074/gyntf.2020.2.164.173

Thékes, I. (2020). A COVID-19 vírusjárvány miatti hazai távoktatás digitális megoldásainak elemzése. In Kozma, G. (2020, Eds.), Fejezetek a COVID-19-es távoktatás digitális tapasztalataiból (pp. 7–18.) Gerhardus Kiadó.

Megjelent
2021-10-19
Hogyan kell idézni
Bencéné Fekete, A. (2021). Digitális oktatás a család szemszögéből. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(2), 205-226. https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.2.205.226
Rovat
Tematikus tanulmányok