Borbáth Péter Együtt a Pörkeföldre című meseregényének szintaktikai jellegzetességei

  • Krisztina Gaál-Horváth
##semicolon## szintaktikai vizsgálat, mondatgrammatika, beszélt nyelv

Absztrakt

A dolgozat Borbáth Péter Együtt a Pörkeföldre című meseregényének szintaktikai jellemzőit mutatja be mondatgrammatikai vizsgálaton keresztül. A vizsgálat egyik fontos kérdése, hogy a szöveg párbeszédes részei mutatnak-e hasonlóságot a beszélt nyelvi dialógusokkal. A tanulmány klasszikus grammatikai keretben, a meseregény hat fejezetének felhasználásával, összesen 3205 szóból álló szövegrészletek alapján tesz megállapításokat. A vizsgálathoz kapcsolódó hipotézisek: megszakított mondatok, közbevetések főként a dialógusokban fordulnak elő; a narrációban több összetett mondat található, mint a párbeszédes részekben; a meseszöveg kevés háromnál mélyebb szintű mondatot tartalmaz; a dialógusokban több a tartalmatlan szó, és többségben vannak a rövid, tőmondatok is a leíró részekhez képest.

Referenciák

Deme, L. (1971). Mondatszerkezeti sajátosságok gyakorisági vizsgálata. Akadémiai Kiadó.

Érsok, N. Á. (2006). Szóbeliség és/vagy írásbeliség. Magyar Nyelvőr, 130(2), 165–176.

Horváth, K. (2018). Az interspecifikus kommunikáció szintaktikai jellegzetességeiről. In Balázs, G. & Lengyel, K. (Eds.) Grammatika és oktatás – időszerű kérdések (pp. 277–286). ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi, Tanszék és Inter (IKU) és Magyar Szemiotikai Társaság.

H. Molnár, I. (1961). A beszédtöltelékekről – más szempontból. Magyar Nyelvőr, 85(1). 51–55.

Keszler, B. (1983). Kötetlen beszélgetések mondat- és szövegtani vizsgálata. In Rácz, E. & Szathmári, I. (Eds.), Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből (pp. 164–202). Nemzeti Tankönyvkiadó.

Keszler, B. (2000). Többszörösen összetett mondatok elemzése. In Keszler Borbála (Ed.), Magyar grammatika (pp. 542–554). Nemzeti Tankönyvkiadó.

Lanstyák, I. (2009). A magyar beszélt nyelv sajátosságai. Stimul.

Raisz Rózsa (1989). Mondatszerkezeti jellemzők gyakorisági vizsgálata Petelei- Kaffka- és Krúdy novellákban. In Fábián, P. & Szathmári, I. (Eds.), Tanulmányok a századforduló stílustörekvéseiből (pp. 317–338). Tankönyvkiadó.

Szalamin, E. (1978). A mai magyar beszélt nyelv mondattanának kérdéséhez. Magyar Nyelv, 74(3). 293–303.

Szikszainé Nagy, I. (2006). Leíró magyar szövegtan. Osiris Kiadó.

Megjelent
2021-04-22
Hogyan kell idézni
Gaál-Horváth, K. (2021). Borbáth Péter Együtt a Pörkeföldre című meseregényének szintaktikai jellegzetességei. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 9(1), 230-239. https://doi.org/10.31074/gyntf.2021.1.230.239
Rovat
Tematikus tanulmányok